Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ütles tänases pöördumises abiturientide poole, et Eesti kool annab rahvusvaheliste uuringute järgi hea hariduse ning seetõttu võib iga koolilõpetaja olla kindel hariduse kvaliteedis.

"Soovitan lõpetajatel kindlasti edasi õppida. Eesti ülikoolid pakuvad selleks häid võimalusi, kuid ärge alahinnake ka kutsehariduse võimalusi," ütles Ossinovski Vikerraadios.

"Iga sündmus, tegevus või asi omandab tähenduse kontekstis. Ka tänane eesti keele eksam pole mitte lihtsalt test, vaid verstapost, mis võtab kokku eelnevad 12 aastat teie elus".

Ossinovski sõnul on valemitest, tsitaatidest ja muudest teadmistest olulisem on see, et kool on õpetanud noori õppima. "See tähendab oskust leida üleküllastunud infomaailmast üles kõige olulisem," ütles ta.

Eesti keele riigieksam Gustav Adolfi gümnaasiumis:

Eesti keele riigieksam Tartu Miina Härma Gümnaasiumis

Alates 2012. aastast on eesti keele riigieksam kaheosaline ning sellega mõõdetakse õpilase funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Kõik eksamiülesanded põhinevad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust esindavatel alustekstidel, teatas SA Innove.

Lugemisosas valib õpilane ühe alustekstide komplekti ja lahendab selle põhjal 2–4 analüüsi- ja arutlemisoskust nõudvat ülesannet.

Kirjutamisosas tuleb kirjutada alustekstil ja selles esitatud probleemil põhinev lühikirjand. Õpilased võivad eksamil kasutada abivahendina õigekeelsussõnaraamatut. Eesti keele riigieksamit hinnatakse skaalal 0–100 punkti. Lugemisosa ülesannete eest on võimalik saada 40% punktidest, lühikirjandi eest 60%.

Täna hommikul kell 10.00 tervitab eksaminande haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. Ministri pöördumist saab kuulata kell 10.00 Vikerraadio vahendusel.

Riigieksamite periood algas 23. aprillil eesti keele teise keelena eksamiga. Täna toimuvale eesti keele eksamile järgneb 5. mail inglise keele ja 23. mail matemaatika eksam.

Riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais.

Riigieksamite tulemused teatatakse õpilastele 20. juuniks. Sellest aastast alates loetakse riigieksam sooritatuks, kui õpilane on eksamil saanud 1 punkti.

Riigieksamite eesmärk on anda kooli kogukonnale, omavalitsusele ja ka riigile võrreldavat ning objektiivset infot õpitulemuste kohta gümnaasiumiastmes, et mõista iga kooli tugevusi ja arengukohti. Koolide omavahelisel võrdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati eripärases olukorras ja kontekstis.

SA Innove läbiviidavatele riigieksamitele registreerus tänavu üle 10 500 eksaminandi. Kokku tehakse 27 216 eksamit.

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.