Nii talgupäeval kui edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistada või piirata.

TJA ehitus- ja elektriosakonna juhataja Ahto Tuulingu sõnul on tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid keldreid, mahuteid ja muid selliseid rajatisi üle Eesti väga palju, kuid paraku puudub reaalne ülevaade nende asukohtadest ja seisukorrast. „Sellistest ohtlikest rajatistest põhjustatud õnnetuste ära hoidmisele saab meist igaüks kaasa aidata. Talgupäev on hea võimalus kaasata üle Eestimaa võimalikult palju inimesi, kes saaksid anda oma panuse ümbritseva elukeskkonna ohutumaks muutmisele.“

Päästeala infotelefoni 1524 opereerib häirekeskuse abi- ja infokeskus. Infotelefonile helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta ja käidavust asukohas, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi rajatise loodusest ülesleidmisega.

Sõltuvalt infotelefonile 1524 laekunud rajatise ohtlikkusest edastab Häirekeskuse töötaja info vajadusel politseile või päästjatele kiireks reageerimiseks ning teavitab ka kohalikku omavalitsust ja tehnilise järelevalve ametit, kes selgitab välja rajatise omaniku ning teeb vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta.