Pöördumine

Väljendame tõsist muret Eesti Rahvusringhäälingus kujunenud olukorra pärast, mis häirib igapäevast tööd ning organisatsiooni normaalset toimimist.

Eelarvedefitsiit ning sellest tekkinud pinged spordi suurprojektide rahastamise ümber on viinud vastasseisudeni, millest väljumine käib konflikti osapooltele üle jõu. Kahetsusväärne on see, et kohustused, mis on võetud suurvõistluse ülekandeõigusi omandades pika aja peale ette nii ERR-i juhatuse kui RHN täiel teadmisel ning heakskiidul, on nüüd muutunud sporditoimetuse juhi Marko Kaljuveeri personaalseks “süüasjaks” ning seadnud keeruliste valikute ehk lahkumisotsuse ette juhatuse liikme Hanno Tombergi.

Erimeelsused ERR-i juhatuses on soodsaks pinnaseks kõikvõimalikele huvigruppidele, sh. spordialaliitudele, kes on praeguse spordiprogrammi valikuid häälekalt kritiseerimas ning juba endale paremaid positsioone nõutamas. Kindlasti on avalik diskussioon neis küsimustes vajalik, kuid programmilised valikud tuleb teha ennekõike vaataja huvidest lähtudes, neid tunnetades ja testides. Neid valikuid peab ERR suutma teha ilma väliste mõjutajateta.

Meie huvi on tugev, mitmekülgne ja konkurentsivõimeline programm, mille nimel oleme meeskonnana töötanud ERR-i loomisest saadik (ja enamik allakirjutanutest veel palju aastaid enne seda). Oleme meediaturul edukad ning usaldusväärsed, millesse suhtume äärmise vastutustundega.
Meie kõige väärtuslikum kapital on meie inimesed, kes annavad organisatsioonile näo, järjepidevuse ja tuleviku. Seetõttu ei saa me ükskõikselt pealt vaadata, kui ERR-ist lahkuvad väärtusliku kogemusega spetsialistid, kelle minek on sunnitud ning arusaamatu, kahjulik kogu organisatsioonile. Kahjuks ei toonud selgust ka 27. märtsil toimunud ERR-i üldkoosolek, kus juhatuse esimehe Margus Allikmaa põhjendused Marko Kaljuveeri vallandamise kohta olid puudulikult argumenteeritud ning leidsid nii Hanno Tombergi kui ka sporditoimetuse enda poolt faktiliselt ümberlükkamist. Hetkel toimuv kahjustab ERR-i avalikku kuvandit lubamatult.

Seisame stabiilse ja toimiva organisatsiooni eest, mida oleme koos üles ehitanud ning mille käekäik ja areng meile väga palju tähendavad. Nii Marko Kaljuveeril kui Hanno Tombergil on selles olnud täita oma roll, nad on pühendunud, suure töövõime ja teadmistekapitaliga tegijad. Nad on inimesed, kes suudavad teisi innustada ja motiveerida, töötada suure pinge olukorras ja võtta vastutust.

Ootame RHN-ilt süvenenumat vaadet toimunule ning meetmeid olukorra normaliseerimiseks ja töörahu taastamiseks. Soovime kohtumist RHN-i täiskoosseisuga võimalikult lähiajal.

Kirjale on alla kirjutanud programmide juhid, toimetuste ja osakondade juhid, ajakirjanikud jpt

Lisaks saatis ERR-i sporditoimetus nõukogule kirja, milles nõutakse ERRi juhi Margus Allikmaa lahkumist.

Viimaste aegade sündmused ERR-is, mis kulmineerusid ähvardustega töösuhe lõpetada sporditoimetuse juhataja Marko Kaljuveeriga, on nii meie toimetuses kui kogu ringhäälingus tekitanud pingeid ja rahulolematust, kadunud on töörahu, kirjutavad sporditoimetuse töötajad. /---/

Usaldamatust on juhatuse esimehe tegevus tekitanud pidevate avalikkuse ette toodud loobumisteadetega arengukavasse kuuluvatest spordisündmuste kajastamisest – sealhulgas jalgpalli tiitlivõistlused.

Sellega on tekitatud negatiivne vastukaja ka avalikkuse poolt. Soov võetud kohustustest loobuda ja teleõigusi edasi müüa on aga igal juhul ERR-i mainet kahjustanud EBU (European Broadcasting Union) silmis. /---/

Meie oleme oma asutuse patrioodid. Me oleme valinud selle ameti ja tegevusala, mida armastame. Kahjuks on aga juhatuse esimees näidanud oma tegevusega, et tema ei armasta mitte televisiooni ega raadiot, vaid ennast televisioonis ja raadios. Nii ei saa meie ka kõige parema tahtmise juures anda võimetekohast ja rahva soovidele vastavat panust. Seetõttu on meie kindel veendumus – praeguse juhatuse esimehega koostöö jätkamist meie võimalikuks ei pea.