Nad viitavad Euroopa Liidu lepingu artikkel 17 (3), kus on kirjas: "komisjon on oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu. Ilma et see piiraks artikli 18 lõike 2 kohaldamist, ei taotle ega saa komisjoni liikmed juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, organilt või asutuselt. Nad hoiduvad kõigest, mis on kokkusobimatu nende kohustustega või nende ülesannete täitmisega."

Samuti viitasid Euroopa Komisjoni volinike käitumiskoodeksi punktile 2.4, mis kohustab volinikke olema täiesti sõltumatud.

Kaheksa kirja saatnud saadikut leidsid, et Kallas rikub neid punkte, kui ta paneb Eestis kokku valitsust ilma, et ta oleks Euroopa Komisjoni voliniku kohalt tagasi astunud.

Kirjale kirjutasid alla järgnevad Euroopa Parlamendi liikmed.
Indrek Tarand
Gerald Häfner
Reinhard Bütikofer
Marije Cornelissen
Bas Eickhout
Bart Staes
Angelika Werthmann
Hannu Takkula

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid