"Meie ajaloos on selliseid peatükke, mille tõttu elavad paljude inimeste pereliikmed teisel pool riigipiiri. Ka on neid, kes oma lähedase haua külastamiseks peavad riigipiiri ületama. Nende inimeste jaoks tähendab see keerulist ja kulukat asjaajamist," rääkis regionaalminister Siim Kiisler ning lisas, et toetusskeemi eesmärk on vähendada majanduslikke takistusi sugulaste omavahelisel suhtlemisel ja sugulaste matmispaikade külastamisel.

Möödunud aastal kasutati seda võimalust 656 korral ning toetust maksti 39 600 euro ulatuses. Enim oli toetusesaajate hulgas Tartu, Võru, Ida-Viru, Harju ja Põlva maakonna elanikke. Toetusskeem on kasutusel alates 2009. aastast.

Kompensatsiooni saamiseks võivad taotlusi esitada kõigis maakondades elavad Eesti kodanikud, kes soovivad külastada Venemaa piiriäärsetel aladel elavaid lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku.
Lähisugulaseks loetakse ema, isa, tütar, poeg, õde, vend, vanaema, vanaisa ja lapselaps. Sugulaseks loetakse taotleja lähisugulase või taotleja abikaasa tütart, poega, ema, isa, õde, venda, vanaema, vanaisa või lapselast.

Sõltuvalt külastatavast piirkonnast tuleb taotlused esitada kas Võru või Ida-Viru maavalitsusele. Inimesed, kes külastavad abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku Venemaa Pihkva oblasti Petseri linnas või Petseri rajooni Irboska, Krupa, Kulje, Laura, Uue-Irboska, Pankavitsa või Petseri vallas, peaksid oma taotlusega pöörduma Võru maavalitsusse.

Inimesed, kes külastavad sugulasi või matmispaiku Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Zagrive vallas, Kingissepa rajooni Bolšelutski ja Kuzemkino vallas ning Ivangorodi linnas, peaksid pöörduma Ida-Viru maavalitsusse.

Taotlus esitatakse kahes etapis – hiljemalt 31. oktoobriks tuleb maavalitsusele esitada taotlus 2014. aastal viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks. Maavanem teeb nimekirja kandmise otsuse vastava korraldusega kord kuus. Taotlus viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb esitada igal aastal uuesti – ka siis, kui varasematel aastatel ollakse kompensatsiooni saajate nimekirja kantud.

Viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kantud isikutel on õigus kuni 1. detsembrini esitada taotlus kompensatsiooni saamiseks. Taotlus tuleb üldjuhul esitada 10 tööpäeva jooksul viisa kättesaamisest. Taotleda võib kuni kahe viisa lõivu kulude kompenseerimist ning igale taotlejale hüvitatakse viisalõivu maksimaalselt 70 euro ulatuses. Hüvitist saab viisa eest, mille kehtivusaeg langeb kas osaliselt või täielikult 2014. aastasse.

Taotlus viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks ja kompensatsiooni saamiseks tuleb taotlejal esitada paberil või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna. Taotlusele tuleb lisada nõutavad lisadokumendid. Lisainfo ja taotlusvormid leiab regionaalministri valitsemisala kodulehelt.