Asenduskodu teenust saavad lapsed on õigustatud saama kuus senise 700 euro asemel 758 eurot ja kui tegu on alla 3-aastase või puudega lapsega, siis 1173 eurot kuus senise 1083 euro asemel.

Asenduskoduteenus on asenduskoduteenuse osutaja poolt lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna, märgitakse eelnõu seletuskirjas.

Määruse muudatus mõjutab ka asenduskoduteenuse osutajaid ning teenuse saajaid, võimaldades paremini katta lastele vajalike kulutuste tegemist ning tõsta töötajate palkasid, mis on muutumatuna püsinud alates 2008. aastast.

Tõuseb ka lapsehoiuteenuse maksumus

Samast ajast on muutumatuna püsinud ka lapsehoiuteenuse riigi poolt tasutav maksimaalne maksumus, mida nüüd suurendatakse alates 1. jaanuarist seniselt 371 eurolt 402 euroni kalendriaastas.

Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja või lapse perekonnas hooldamiseks lepingu sõlminud isiku toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse suurendamine võimaldab tõsta teenuse osutaja töötasu, katta suuremal määral teenuse osutamiseks vajaminevaid kulusid ning suurendada seeläbi teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Määruse rakendamiseks vajaminevad kulud lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse suurendamiseks ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna suurendamiseks 2014. aastal summas 1 125 946 eurot on riigieelarves olemas.

2014. aastaks eraldati riigieelarvesse ka lisavahendid asenduskodude töötajate palgakasvuks summas 687 471 eurot.