"Raudtee trassivalikute osas oleme seisukohal, et tallinlaste elukeskkond ei tohiks kannatada saada ja mitte kellegi kodu ei tohi seeläbi hävida," ütles abilinnapea Taavi Aas.

Aas rõhutas, et Rail Baltic maakonnaplaneeringu lähteülesande ja keskkonnamõjude strateegiline hindamise programmi avalikustamise ajal sai selgelt välja toodud, et Tallinna linnale ei sobi trassivariant 12A, mille kohaselt Rail Baltic raudtee siseneb linna lääne poolt Ülemiste järve.

"Linna lähitsoonis eelistame Maardusse suunduval trassil varianti 11B seetõttu, et veoste transport toimuks võimalikult kaugel linna tiheasustusalast ja tallinlasi joogiveega varustavast Ülemiste järvest," selgitas Aas ja lisas, et täiendavate kaubavedude Tallinnast läbi juhtimine ei ole vastuvõetav, sest raudtee 300 m tsoonis (Männiku, Liiva, Luite asumites) elab vähemalt 3800 inimest, kelle elukeskkond raudteest tulenevalt oluliselt halveneb --  alates mürast ja lõpetades veel suuremate ummikutega raudteega ristuvatel tänavatel.

Raudtee kaubavedudest tulenev ohuala ulatub laiemale alale ja puudutab oluliselt suurt arvu elanikke, nii Nõmmel kui Kesklinnas. Mööda ei saa linna hinnangul vaadata ka asjaolust, et pakutud variant 12A näeks ette raudtee ehitamisel Liiva asumis tosina elamu lammutamist. "Tallinna elanike kodude hävitamine tingimustes, kus on vähegi alternatiivseid lahendusi, ei ole meile vastuvõetav," rõhutas Aas.

Raudtee kavandamine Järvevana teest lõuna poole äsjavalminud kergliiklustee kõrvale ei ole linna hinnangul samuti sobilik ning on vastuolus kergliiklusteede võrgu eelisarendamise üldpõhimõttega.

Ülemiste liiklussõlme ei tohi puutuda

Lisaks sellele ei ole hiljuti valminud Ülemiste liiklussõlm projekteeritud arvestusega, et Rail Baltic raudtee liiklussõlme läbiks, mistõttu tuleb variandi 12A elluviimisel ristmik olulises osas lammutada ja ümber ehitada. "Tänu tehnilisele keerukusele ja suurele maksumusele võib Euroopa kaasrahastamisel ehitatud liiklussõlme osaline lammutamine ja ümberehitamine olla vastuolus Euroopa Liidu rahastuse kasutamispõhimõtetega," sõnab Aas.

Raudtee kavandamine Ülemiste järve sanitaarkaitsetsooni seab aga otsesesse ohtu järve veekvaliteedi ning sellega ka suurema osa Tallinna elanikkonna joogiveest. Joogiveehaarde sanitaarkaitsealas on majandustegevus keelatud, mistõttu ei soovi linn toetada ka trassivarianti 12A.

"Teeme ettepaneku kaaluda raudteetrassi 12A alternatiivse asukohana Harju maakonnaplaneeringus määratud ja üleriigilises planeeringus nimetatud lõuna pool Ülemiste järve kulgeva raudtee ümbersõidu trassi, sel juhul siseneks rajatav raudtee Tallinna linna ida poolt Ülemiste järve," ütleb abilinnapea Taavi Aas.