Saadikud tugevdasid järelevalvesüsteemi läbipaistvust ja aruandekohustusi ning andsid järelevalveasutusele, Euroopa Pangandusjärelevalvele, ülesande arendada välja järelevalvetavad, mida liikmesriikide järelevalveasutused peaksid järgima, teatab Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis.

Süsteem, mis on kohustuslik eurotsooni liikmetele, on avatud ka teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Saadikud töötasid selle nimel, et ka eurotsooni mittekuuluvatel liikmesriikidel, kes süsteemis osalevad, oleks võimalik otsuste tegemises osaleda võrdse partnerina.

Parlamendis olid kahe eelnõu eest vastutavateks saadikuteks Marianne Thyssen (EPP, Belgia) ja Sven Giegold (Greens/EFA, Saksamaa). Mõlemad eelnõud võeti vastu suure häälteenamusega.

Parandatud läbipaistvus ja aruandekohustus

Kuigi kokkulepe liikmesriikidega saavutati juba aprillis, pidid saadikud ja Euroopa Keskpank (EKP) seejärel täpselt paika panema, kuidas tagada EKP läbipaistvus ja aruandlus. Kuna uus järelevalvesüsteem toob kaasa märkimisväärse volituste nihkumise riiklikult tasandilt Euroopa Liidu tasandile, rõhutasid Euroopa Parlamendi saadikud ja mitmed liikmesriikide parlamendid, et sellega peab kaasnema ka suurem demokraatlik kontroll.

Uute reeglite ning Euroopa Parlamendi ja EKP institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel on Euroopa Parlamendil ulatuslik ligipääs järelevalvega seotud andmetele. Sealhulgas on Euroopa Parlamendil õigus saada EKP järelevalvenõukogu kohtumistest põhjalik protokoll ning selgitustega otsuste nimekiri, mis võimaldab mõista arutelude sisu. Samuti on EKP järelevalvenõukogu esimehel kohustus ilmuda Euroopa Parlamenti regulaarsetele avalikele aruandmistele.

Parlamendil on kaasõigus nõukoguga heaks kiita EKP järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehe määramine ning ametist tagandamine. Parlament saab algatada juurdluseid võimalike tehtud vigade väljaselgitamiseks ja esitada kirjalikke küsimusi, millele tuleb kiiresti vastata.

Teised võtmeküsimused, milles Euroopa Parlament tegi muudatusi:

- suurem roll liikmesriikide parlamentidele
- Pangandusjärelevalve parem ligipääs pankade dokumentidele
- atraktiivsed järelevalvesüsteemis osalemise tingimused eurotsooni mitte kuuluvatele Euroopa Liidu liikmesriikidele
- selged piirid EKP rahanduspoliitika ja järelevalvepoliitika eest vastutavate töötajate vahel
- Euroopa Pangandusjärelevalve tugevdamine võrreldes Euroopa Keskpangaga
- Paremini ühtlustatud pangandusjärelevalve kultuuri kehtestamine, tagades samal ajal Euroopa Liidu pangandussektori mitmekesisuse