Käesolevast aastast sisse astunud tudengitele vahetasid hinnetepõhise 56-eurose toetuse välja 75−220-eurosed vajaduspõhised õppetoetused, mille saamine sõltub leibkonna majanduslikust olukorrast.

Varem sisseastunud tudengitele jääb kuni 2015/16. õppeaastani ehk nominaalaja lõpuni kehtima endine toetussüsteem ja nad saavad taotleda õppetulemuste põhjal 56-eurost toetust.

Vajaduspõhisele õppetoetusele ülemineku eesmärk on suunata toetus reaalsete vajajateni – toetada vähemkindlustatud peredest pärit üliõpilasi kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel.

Uue süsteemi lõplikul rakendumisel suureneb üliõpilaste õppetoetusteks eraldatav raha kahekordselt. Kõikidel sissetulekuandmete alusel sarnases olukorras olevatel isikutel on võrdne ligipääs vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisele.

Kuidas taotleda toetust?

• Taotlus tuleb esitada riigiportaalis www.eesti.ee (sisenedes ID-kaardi, Mobiil ID või panga kaudu): Avaleht→E-teenused→Kodanikule→Vajaduspõhise õppetoetuse taotlus.
• Taotlusi saab esitada semestri esimesel kuul, 1.-30. september ja 1.-28.(29.) veebruar.
• Tudengi perekonnaliikmete ja nende sissetulekute andmed hangib riigiportaal automaatselt Rahvastikuregistri ning Maksukohustuslaste registrist. Õpingutega seotud andmed pärinevad Eesti Hariduse Infosüsteemist.
• Kui tudeng leiab, et riigiportaalis puuduvad tema perekonnaliikmete ja nende sissetulekute kohta asjakohased andmed, saab ta vastavaid dokumente sinna ise juurde lisada.
• Kui tudeng leiab, et riigiportaalis on viga seoses tema läbitud õppemahuga, peab ta kontakteeruma oma õppeasutusega.

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

• on kõrgkooli sisse astunud 2013/14. õa või hiljem;
• perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on alla 280 euro;
• õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid nominaalmahus – arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormusega õppima asumise nõude täitmine.

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus vastavalt pere sissetulekule:

• kui sissetulek pereliikme kohta oli tuludeklaratsiooni põhjal väiksem kui 70 eurot kuus, siis on toetus 220 eurot kuus;
• kui sissetulek jäi vahemikku 70,01 – 140 eurot, siis on toetus 135 eurot kuus;
• kui sissetulek oli vahemikus 140,01 – 280 eurot, siis on toetus 75 eurot kuus;

Alla 24-aastase tudengi perekond on tema vanemad ning alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on tudengi elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi. Alla 24-aastane tudeng moodustab iseseisva perekonna, kui ta abiellub, saab lapsevanemaks või lapse hooldajaks. Üle 24-aastane tudeng on eraldi perekond ning õppetoetuse taotlemisel oma vanemate sissetulekust enam ei sõltu.

Perekonna keskmine sissetulek arvutatakse eelnenud kalendriaasta tulumaksuga maksustatava tulu alusel. Vajaduspõhist õppetoetust perekonna tuluna arvesse ei võeta, mistõttu see ei mõjuta teisi toetusi, mida pereliikmed võivad saada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid