Selle aasta eksamitöös oli neli varianti, mille alustekstid hõlmasid ilukirjanduslikku proosat (Sass Henno lühijutt „21. sajandi ristirüütel”), luulet (fs-i ja Paavo Piigi luuletused), publitsistikat (Priit Hõbemäe essee „Visioonidest on villand”) ja populaarteadust (Aleksei Lotmani artikkel „Loodushoiust liigse halata”).

SA Innove paljastas, et kirjutamisülesanded käsitlesid järgmisi probleeme: inimese soovid ja nende täitumise võimalused, noorte väärtushinnangud, uue meedia roll ühiskonnaelus ja keskkonnahoid.

Kõige rohkem valiti eksamitöö variante, mis käsitlesid meediat ja loodushoidu.

Sellel aastal jäid eksamiülesannete vihikud koolidesse, et õpetajad saaksid neid kasutada edaspidi ka õppetöös.

Eksamitöö koos lugemisülesannete vastustega avaldatakse SA Innove kodulehel eksamiperioodi lõpus.