Lang vastas, et rahvusringhääling on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Rahvusringhäälingu eesmärkide ja ülesannete täitmise järelevalve kuulub ringhäälingunõukogu ainupädevusse.

"Seega ei ole kultuuriministeerium antud juhul rahvusringhäälingu suhtes järelevalvet teostavaks organiks ning otstarbekas on antud küsimuses selguse saamiseks pöörduda rahvusringhäälingu nõukogu poole," teatas Lang Kobinile vastuseks.

Ringhäälingunõukogu kinnitab ERRi arengukava, kus on kirjas vastava majandusaasta arengukavatsused, nende täitmiseks püstitatavad ülesanded ja põhjendused ning eelarvestrateegia arengukavatsuste täitmiseks.

Lang selgitas, et nõukogu kinnitab nimetatud arengukava ja see edastatakse kultuuriministeeriumi kaudu rahandusministeeriumile. Arengukavast lähtuvate eelarvetaotluste üle rahandusministeeriumiga peetavates läbirääkimistes esindab rahvusringhäälingut nõukogu.