Nukuteater ei olnud teatrihoones asuvates ruumides kohvikut pidava äriettevõttega Profood Invest OÜ sõlminud kahe asutuse omavahelisi suhteid reguleerivat lepingut ega nõudnud äriettevõttelt ei renditasu maksmist ega kommunaalteenuste kulu hüvitamist vähemalt alates 2010. aastast, teatas kultuuriministeerium.

Seetõttu on riigil saamata jäänud riigivara rendist saadav tulu ning riigiasutus on tasunud oma tegevusega mitteseotud kulusid. Eelarve puudujääki suurendas samuti reis Austraaliasse. Ühtlasi tuvastati ministeeriumi teatel nukuteatris autoriõiguse seaduse rikkumisi.

Eelarve puudujääk aasta lõpus 349 000 eurot

Kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgene sõnul kinnitab audit, et teatri eelarve puudujääk möödunud aasta lõpu seisuga oli 349 000 eurot ja kui ministeerium poleks nukuteatrile 2013. aasta eelarvest vahendeid eraldanud, oleks neil likvideerimispäeva seisuga olnud tasumata kohustusi ja kasutatud tulevaste perioodide tulusid 364 000 eurot.

Kantsler märkis, et eelmise aasta 31. detsembri seisuga oli nukuteatrile kokku ettemaksetena laekunud 2013. aasta tulusid 182 000 eurot, sh oli nukuteater müünud ligi 139 000 euro väärtuses ette pileteid 2013. aasta etendustele.

Nukuteater kasutas 2013. aastal toimuvate etenduste jaoks saadud ettemakse ligi 143 000 euro ulatuses varasematel perioodidel tekkinud kohustuste tasumiseks.

2013. aastal lavale jõudvate etendustega seotud ette tehtud tulusid ja kulusid ei olnud kajastatud 2012. aasta raamatupidamises korrektselt. Ministeeriumile jäi selgusetuks, kuidas kavatseb nukuteater katta ette müüdud piletitega etenduste tegelikud kulud.

Auditi kohaselt viitavad nukuteatri 2013. aasta jaanuari bilansis toimunud muutused sellele, et 2013. aasta eelarvest eraldatud riigieelarve vahendeid kasutati samuti peamiselt 31. detsembri 2012. aasta seisuga juba tekkinud maksuvõlgade ja ostuarvete tasumiseks.

Nõgene ütles, et nukuteatri raamatupidamise korraldus oli üldiselt hea. Puudused olid tema sõnul ennekõike seotud juhtimisotsustega.

Ministeerium heidab ette suulisi kokkuleppeid

Lisaks tuvastati auditi käigus nukuteatril 16 kehtivat ruumide, pindade või hoonete üüri- või rendisuhet, millest kirjalikke lepinguid ei olnud neljal juhul.

Nukuteater oli 2012. aastal ostnud teenuseid samadele omanikele kuuluvatelt ettevõtetelt Caterer OÜ, Profood Invest OÜ, Event Catering OÜ ja Festivity Services OÜ. Neist Profood Invest OÜ-ga, kes oli nukuteatri hoones asuva kohviku operaatoriks, nukuteatril kirjalikku lepingut polnud sõlmitud.

Nukuteater ei olnud teatri ruumides kohvikut pidavalt äriettevõttelt nõudnud ei renditasu maksmist ega kommunaalteenuste kulu hüvitamist vähemalt alates 2010. aastast. Samuti ei olnud nukuteater korraldanud konkurssi vanalinnas asuva teatri hoones asuva kohvikuteenuse pakkuja leidmiseks.

Caterer OÜ andis nukuteatrile alates 2012. aasta septembrist etenduste andmiseks kasutada Viktoria keskuse ruume Lasnamäel Suur-Sõjamäe tänava piirkonnas, kuid selleks ei tehtud kirjalikku lepingut. Ministeeriumi hinnangul jäi seetõttu oht, et sõnast ei peeta kinni.

Osa autorilepinguid puudu

Auditi käigus kontrolliti ka nukuteatri autorilepingud – kontrolliti 2012. aasta kaheksa uuslavastuste ja kolme varasemast perioodist mängukavas olnud lavastusega seotud autorilepingute kohta, osalt puudusid autorilepingud ja autoritasusid ei olnud auditi lõpu seisuga tasutud.

Nukuteatri reis möödunud aasta lõpul ja 2013. aasta alguses Austraaliasse tekitas teatrile täiendavaid kulusid 17 000 euro ulatuses.

Nukuteater esitas varem ministeeriumile ka taotluse sõidukulude katmiseks, kuid ministeerium ei pidanud reisi piisavalt põhjendatuks ja raha ei eraldanud. Ministeeriumi hinnangul oleks reisi ärajätmine vähendanud teatri rahalist puudujääki.

Kultuuriministeerium algatas nukuteatri plaanivälise auditi 2012. aasta kohta jaanuari lõpus, et selgitada teatris tekkinud väidetavate pikaajaliste makseraskuste põhjuseid.