Kõlvarti sõnul on palgatõusu väljamaksmine kõigile Tallinna kooliõpetajatele võimalik juba alates märtsist tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2013. „Kuna õpetajate palgapäevad jäävad vahemikku 6.-10. märts, siis jõuavad uuenenud palgad enamuste õpetajate pangakontodele alates tänasest, ülejäänutele aga koos märtsi palgaga aprillis,“ kinnitas Kõlvart.

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse eelnõu, mille kohaselt muudetakse Tallinna volikogu 5. märtsi 2009 määrust „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused”

19. veebruaril leppisid linnavalitsuse, Tallinna koolijuhtide ühenduse, Tallinna alushariduse juhtide ühenduse ning Tallinna haridustöötajate ametiühingu liit kokku riigieelarvest palka saavate pedagoogide palgatõusu osas ning tegid ettepaneku tõsta riigieelarvest töötasu saavate pedagoogide töötasu alammäärasid 7 protsenti. Samuti lepiti kokku, et klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstava tasu alammääraks põhikoolis on 130 eurot ning gümnaasiumis 100 eurot.

Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär on vastavalt atesteerimisel antud ametijärgule noorempedagoogil ja pedagoogil 715 eurot, vanempedagoogil 820 eurot ning pedagoog-metoodikul 990 eurot.

Munitsipaalüldhariduskoolide pedagoogide töötasu tõus kaetakse riigieelarvest Tallinna linnale eraldatud haridustoetuse vahenditest. Määrus rakendatakse 1. jaanuarist 2013.

Läbirääkimised linnaeelarvest töötasu saavate koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide ning munitsipaalkutseõppeasutuse töötajate töötasu tõusu üle jätkuvad.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul saavad veebruari palgaga palgatõusu kätte enamus õpetajaid. „Teatavasti palgatõusu vormistamine nõuab kõigi pedagoogide töölepingute muutmist, siis on see kahtlemata ajamahukas tegevus. See on kindlasti ka põhjuseks, miks kõik koolid ei ole esitanud andmeid uute palkade väljamaksmiseks,“ ütles Kõlvart.

Siinkohal lükkab abilinnapea ümber haridus- ja teadusministeeriumi esitatud väited, justkui poleks Tallinn veel õpetajate palgatõusuks mõeldud raha koolidele eraldanud.

„Lubage meenutada, et kohalike omavalitsuste toetusfondi määrus „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ kinnitati valitsuse poolt alles 13. veebruaril, enne mida ei olnud võimalikki koolidele riigieelarveliste vahendite jaotust kinnitada,“ selgitas Kõlvart. „Seega ei pea paika ministeeriumi info, et raha eraldati kohalikele omavalitsustele juba jaanuaris! Selleks ajaks, kui valitsuse määrus tuli, oli jaanuarikuu palk juba välja makstud.“