Raepressi teatel saab taotlusi esitada kuni 15. märtsini kas eKooli keskkonnas või paberkandjal.

1.-15. märtsini saavad taotlusi esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka Tallinna haridusameti kodulehel avatud alates 1. märtsi hommikust.

Taotluse esitamine on väga oluline, sest taotluses saab lapsevanem haridusametit teavitada soovitud õppekeelest ning õdede-vendade õppimisest samas koolis, mis on elukohajärgse kooli määramisel olulised asjaolud. Samuti saab taotlusesse märkida kolm kooli, mida vanemad ise eelistavad. Taotlus annab teada, et koolikohta ka kindlasti soovitakse, ega asuta õppima erakoolis või välismaal.

Juhul, kui laps läheb õppima erakooli, asub õppima välismaal või mingil muul põhjusel Tallinna munitsipaalkooli ei astu, tuleks vanemal sellest haridusametit teavitada. Seda võib teha kas e-kirja teel või haridusameti kodulehel oleva vormi kaudu.

Elukohajärgse kooli määramise taotlused vaadatakse läbi peale nende esitamise tähtaja lõppemist.

Koolide määramise peamisteks kriteeriumiteks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korrast tulenevalt elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Juhul kui mõne kooli läheduses on rahvastikuregistri andmetel rohkem õpilasi, kui kooli on võimalik vastu võtta, võib komisjon arvestada ka rahvastikuregistrisse tehtud kande aega.

Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna haridusamet lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või paberkandjal lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Peale teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid.

Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad pärast 15. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta kooli vastuvõtu korra alusel. Alates 15. juunist saavad Tallinna munitsipaalkoolides koolikohti taotleda ka mujal elavad isikud.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna haridusameti kodulehelt www.haridus.ee rubriigist „Hetkel oluline Esimesse klassi 2013“. Kõikide Tallinna koolide kontaktid leiate rubriigist „Kontaktid“.