Energiaagentuuri juhataja ülesandeks on juhtida ja korraldada Tallinna energiaagentuuri igapäevast tööd ja tegevust, teatas Raepress.

Tema tööks on Tallinna linna ametkondadevahelise töö koordineerimine ja säästva energia põhimõtete rakendamisel, Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava väljatöötamise ja elluviimise korraldamine.

Samuti tuleb tal tegeleda elanikkonna teadmiste suurendamisega säästva energia valdkonnas, säästva energia infokeskuse töö korraldamises, säästva energia valdkonda kuuluvate projektide algatamise ja rakendamise korraldamisega ning energiaagentuuride rahvusvahelise võrgustikuga koostöö korraldamisega.

Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust energeetika, säästva energia või keskkonnakorralduse valdkonnas, oma tegevusvaldkonna Euroopa Liidu, riiklike ja Tallinna õigusaktide tundmist ning juhtimiskogemust.

Tallinna linnavolikogu otsustas 15. novembril asutada Tallinna Energiaagentuuri. Tallinn liitus 2009. aastal Euroopa Komisjoni linnapeade pakti algatusega eesmärgiga võtta kasutusele meetmed Euroopa Liidu kliima- ja energiapaketist tulenevate ülesannete elluviimiseks.

Tallinna Energiaagentuuri töötajad hakkavad juhtima kõiki töid, mis tulenevad linnapeade paktiga võetud kohustuste täitmisest, algatavad ja viivad koostöös linna ametiasutustega ellu välisrahastusega säästva energia projekte.

Tallinna linn plaanib 2013. aasta eelarvest eraldada energiaagentuuri töö alustamiseks 95 961 eurot.

Linnapeade pakt kohustab Tallinna linna muu hulgas vähendama süsihappegaasi heitkoguseid 2020. aastaks 20 protsendi võrra ning korraldama energeetikapäevi või linnade pakti päevi koostöös Euroopa Komisjoni ja teiste sidusrühmadega, ning teavitama kohalikku meediat korrapäraselt tegevuskavaga seotud arengusuundadest.