25. septembril esitlesid kaheksa varasemalt valikusse jäänud kinnistu esindajat Eesti Kunstiakadeemia nõukogule oma pakkumisi, misjärel tutvus nõukogu 2. oktoobril pakutavate kinnistutega kohapeal ning seejärel uue õppehoone alternatiivide analüüsi komisjoni ning kuratooriumi koostatud soovitustega. Tuginedes koondatud teabele, otsustati ärgmist:

1. Käesolevaks hetkeks teadaolevatel ja analüüsitud asjaoludel on EKA esimene eelistus uue õppehoone rajamiseks Tartu mnt 1 kinnistu. Juhuks, kui Tartu maantee kinnistul jätkamine riigiga kokkulepitud ajagraafikus osutub mingite asjaolude tõttu võimatuks või majanduslikult ebaotstarbekaks, jätkab EKA paralleelselt Tartu mnt kinnistuga detailsemat analüüsi (ja võrdlust) ka kolme alternatiivse kinnistu osas.

Valikusse jäävad variandid:
a) Tartu mnt 1 – EKA omand, ajalooline asukoht ja teada riskid;
b) Kotzebue 1/ Põhja pst 7 - antud kinnistu eelis teiste pakkumises olevate rekonstrueeritavate objektide ees on asukoht, konkreetse hoonega piiratud arendusala, ehitusmahu suur säilitatav väärtus, etapiviisiline ehitus ja võimalus kiirelt alustada, piisav tehnokommunikatsioonidega varustatus ja valgustingimuste sobivus EKA ruumiprogrammile ning tulevasi ekspluatatsioonikulusid oluliselt mittemõjutavad muinsuskaitselised restaureerimistingimused;
c) Telliskivi 60 – antud kinnistu eelis teiste pakkumises olevate rekonstrueeritavate objektide ees on asukoht, juba olemasoleva ümbritseva keskkonnaga tekkiv sünergia, kampuse tekkimise võimalus;
d) Küti 17/17a - antud kinnistu eelis teiste pakkumises olevate uusehituseks mõeldud hoonestamata kinnistute ees on kuulumine riigile, mistõttu kinnistu omandamise kulud EKA-le on tunduvalt väiksemad.

2. Seoses punktis 1 otsustatuga volitab EKA nõukogu rektoraati:
a) töötama välja ja leppima haridus- ja teadusministeeriumiga kokku uue õppehoone mahu, ajagraafiku ja eelarve ning hindama edasisi tegevusi sellest tulenevate kriteeriumite põhjal;
b) analüüsima ja hindama ning omavahelisse võrdlusse seadma Tartu mnt 1 ja võimalike alternatiivide (ümber)projekteerimise ja ehitamise/rekonstrueerimise ajalisi tingimusi, võimalikku maksumust ja muid võimalikke asjaolusid ning vajadusel pidama läbirääkimisi omanikega tingimuste täpsustamiseks;
c) rektoraat esitab oma tegevuskava kuu aja jooksul nõukogule.

Eesti Kunstiakadeemia nõukogu otsustas korraldada avaliku päringu uue õppehoone ehituseks sobiva alternatiivse krundi või rekonstrueeritava hoonestu asukoha väljaselgitamiseks 2012 suve algul. Avalik päring kuulutati välja 5. juunil, 2012.

Võrreldes 2006–2008 aastatega on majandusolukord ja kinnisvaraturg oluliselt muutunud, samuti on uue õppehoone rajamise protsessis toimunud mitmeid pöördeid, mis kohustavad uuesti analüüsima kõiki võimalusi. Avaliku küsimise eesmärk oli ennekõike hankida informatsiooni Tallinnas asuvate kinnistute kohta, et võrrelda neid EKA uue õppehoone Tartu mnt 1 kinnistu ja projektiga ning langetada seejärel informeeritud otsus. Ettepanekute esitamise tähtaeg oli 26. juuni, 2012. EKAle pakuti 28 erinevat kinnistut.

2012 sügisel vaadeldi kaheksat erinevat asukohta Tallinna linnas, mis jäid pakutavatest sõelale hinna, rahastuse, asukoha ja keskkonna aspekte arvesse võttes. Neile kaheksale kinnistule tehti ehitushinna prognoosid ja analüüsiti asukoha sobilikkust, keskkonna hetkeolukorda ning tuleviku perspektiive.