Homsel istungil vaatleb kohus hageja esitatud tõendeid. Toom nõuab muuhulgas valeteabe ümberlükkamist, mis avaldati tema kohta kaitsepolitsei aastaraamatus, kus kinnitatakse, et Tallinna abilinnapeana avaldas ta koostöös inimõiguste teabekeskusega koolidele survet, sundides neid esitama avaldusi vene õppekeele kohta. Analoogsed kaebused kaitsepolitsei tegevuse kohta on andnud kohtusse riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin ja Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart.

17. septembri istungil kuulas kohus ära neli kostja tunnistajat – endise haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase, ajalooõpetaja Natalja Lakatoši, haridusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja Irene Käosaare ja Tallinna haridusameti vanemspetsialisti Natalja Lapikova.

Tõnis Lukas andis hinnangu Toomi tegevusele perioodil, mil koolid taotlesid vene õppekeele valikut, ja kinnitas kohtule, et talle jäi mulje, nagu oleks koolid üleminekuks paremini valmis, kui püüdis näidata linnavalitsus. Natalja Lapikova rääkis, kuidas Toom kogus teavet asjade käigu kohta, ja kinnitas, et ei tea tema poolt surve avaldamisest midagi. Irene Käosaar ja Natalja Lakatoš aga kirjeldasid kohtule hageja esinemisi koosolekutel, mis oli pühendatud eesti õppekeelele üleminekule. Nende mõlema sõnul olid Toomi esinemised agressiivsed, üles ehitatud faktide moonutamisele, hirmutasid auditooriumi ja tekitasid inimestes paanikat, mida Käosaar nimetas „massipsühhoosiks“. Käosaar kinnitas veel kohtule, otsekui oleksid direktorid talle tunnistanud, et kardavad Toomi ja olid sunnitud taotlused esitama. Samas keeldus Käosaar nende nimesid nimetamast.

Homseks istungiks esitasid Toomi advokaadid nende koosolekute audio- ja videosalvestused, millest olid kõnelenud Käosaar ja Lakatoš. Hageja Yana Toom leiab, et salvestused erinevad oluliselt tunnistajate versioonist.

Toom nõuab hagis isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ning ebaõigete andmete ümberlükkamist seoses kapo aastaraamatuga. Kaebuses seisab, et isikuandmete töötlemine ei olnud eesmärgikohane – kuna aastaraamatus ei väideta, et Toomi käitumine oleks vastuolus seadusega, jääb talle arusaamatuks, kuidas avalikkuse informeerimine kaebaja õiguspärasest käitumisest saab ennetada julgeolekuohte või kuritegusid.

Lisaks on Toomi osas avaldatud tegelikkusele mittevastavat informatsiooni, kui väidetakse, et ta on koostöös inimõiguste teabekeskusega survestanud Tallinna vene koole esitama linnavolikogule taotlusi.

Toom nõuab kaebuses kapo poolt avaldatud aastaraamatus teda puudutava teabe avaldamise õigusvastasuse tuvastamist ning soovib kohustada kapot kustutama või katma kinni aastaraamatu digitaalses versioonis sisalduv väide Toomi kohta ning avaldama aastaraamat uuel kujul kapo veebilehel.

Lisaks soovib Toom kohustada kapot kõrvaldama 2011. aasta aastaraamatu eksemplarid rahvusraamatukogust, Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ja sisekaitseakadeemia raamatukogudest ning maakondade keskraamatukogudest ning asendada sealsed aastaraamatud uue versiooniga, mille trükkimist Toom samuti nõuab.

Viimaks tahab Toom kohustada kapot avaldama pressiteade, milles oleks ümber lükatud tema kohta esitatud valeväited.