Elva linn esitas ministeeriumile nõudmisi, mille täitmine oleks olnud vastuolus riigivaraseadusega. Samuti ei olnud linnal soovi üle võtta Tartumaa muuseumi praeguseid töötajaid, teatas kultuuriministeerium.

Sellest tulenevalt saatis ministeerium Elva linnavalitsusele, Tartu maavalitsusele ning rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks eelnõu Tartumaa muuseumi tegevuse lõpetamise kohta 31. jaanuaril 2013.

Kultuuriministeeriumi muuseuminõuniku Marju Reismaa sõnul antakse Tartumaa muuseumi muuseumikogu pärast tegevuse lõpetamist 31. jaanuaril 2013 üle Eesti Rahva Muuseumile, v.a teatri Vanemuine näitleja Leopold Hanseni eseme- ja arhiivkogu, mille ülevõtmiseks on soovi avaldanud Tartu linnamuuseum.

"Kui Elva linn otsustab siiski mõne aja pärast luua munitsipaalmuuseumi, et pakkuda kohalikule elanikkonnale jätkuvalt võimalust kodulooalaseks uurimistööks ning kohaliku kultuuriloo süstemaatiliseks kogumiseks, või mõni Elva kultuuriasutus soovib koostada näitusi, siis on võimalik neile selleks otstarbeks museaale deponeerida," lisas Reismaa.

Elva rajoonidevahelisest koduloomuuseumist alguse saanud muuseumi eesmärgid, tegelik sisu ja võimalused ei ole omavahel vastavuses ning Tartumaa piirkondlikud eripärad ja vaatamisväärsused on palju vahetumalt juba mujal esile toodud. Tartus tegutseb arvukalt teemamuuseume ning lisaks Tartu linnamuuseum ja Eesti rahva muuseum, kes suudavad katta maakonna vajadused muuseumiteenuse järgi. Seetõttu puudub kultuuriministeeriumi hinnangul vajadus osutada Elva linnas (või mõnes muus Tartu maakonna kohalikus omavalitsuses väljaspool Tartu linna) muuseumiteenust just riigiasutuse tasandil.

Muuseumi kolme kinnistu osas teeb kultuuriministeerium valitsusele ettepaneku nende võõrandamiseks üleandmise teel Riigi Kinnisvara AS-le.

2013. aastal eelarves ülejääv summa ning järgnevatel aastatel Tartumaa muuseumi tegevuse finantseerimiseks ettenähtud eelarveassigneeringud suunatakse kultuuriministeeriumi hallatavate riigimuuseumide töötajate palgatõusu katteks.

Elva linnavalitsus on  23. novembril 2011 saadetud kirjas kultuuriministeeriumile selgelt väljendanud oma seisukohad muuseumi ülevõtmise tingimustes. Linn eeldas kinnistute ülevõtmisel lepinguliselt siduvate kohustuste puudumist ja keeldumist üle võtmast personali, selgitas Elva linnapea Toomas Järveoja Delfile.

Elva linn kavandas J. Kärneri tn 4 ja Vaikne tn 10 asuvate kinnistute müügist saadavate vahenditega renoveerida ja soojustada Pikk tn 2 asuva muuseumi hoone, mis kultuuriministeeriumi arvates ei vasta muuseumi nõuetele.

Kultuuriministeeriumi seletuskirjas Tartumaa muuseumi lõpetamise eelnõu kohta seisis, et muuseumikogu säilitustingimused on ebastabiilsed ning seetõttu mitterahuldavad. "Hoidlad on ülekuhjatud, kogude aktiivne täiendamine on peatunud ruumipuuduse tõttu. Hoiutingimused ei vasta temperatuuri ja niiskuse nõuetele, samas on küttekulud ebamõistlikult suured. Muuseumi personali on viimastel aastatel seoses majanduslangusega vähendatud ning on suuri probleeme kompetentsete töötajate leidmise ning tööl hoidmisega."

"Kas Elva linn peaks sellises seisukorras muuseumi üle võtma, et oodata poole aasta pärast ettekirjutisi kõik võimalikelt ametkondadelt?" küsib Elva linnapea.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid