Toobal väidab kaebuses, et talle on teatavaks saanud asjaolud ja andmed, mis viitavad karistusseadustiku kirjeldatud süüteo toimepanemise tunnustele. Sel põhjusel esitab ta kuriteokaebuse kriminaalmenetluse alustamiseks IRL-i suhtes KarS § 298¹ tunnustel. Toobal põhjendab seda alljärgnevalt.

Aastatel 2010-2012 on mitu kohalike omavalitsuste juhti vahetanud oma erakondlikku kuuluvust ning astunud IRL-i liikmeks. Detailne informatsioon nende juhtude kohta nähtub avalikust erakonda kuuluvuse registrist.

Toobal nimetab kuriteokaebuses näiteks järgmisi IRL-i liikmeks astunud isikuid:

* Alajõe vallavolikogu esimees Sergei Asmus, astunud Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (edaspidi Rahvaerakond) välja 11.04.2012 ja liitunud samal päeval, s.o 11.04.2012, IRL-iga;

* Kasepää vallavanem Jüri Vooder, astunud Rahvaerakonnast välja 29.01.2011 ja liitunud samal päeval, s.o 29.01.2011, IRL-iga;

*  Paistu vallavanem Ene Saar, astunud Rahvaerakonnast välja 02.07.2010 ja liitunud 16.11.2011 IRL-iga; 

* Alatskivi vallavanem Andu Tõrva, astunud Rahvaerakonnast välja 11.04.2012 ja liitunud samal päeval, s.o 11.04.2012, IRL-iga;

* Nõo vallavanem Rain Sangernebo, astunud Rahvaerakonnast välja 27.12.2010 ja liitunud 29.01.2011 IRL-iga;

* Tartu vallavanem Aivar Soop, astunud Rahvaerakonnast välja 16.01.2012 ja liitunud samal päeval, s.o 16.01.2012, IRL-iga;

* Tähtvere vallavanem Rein Kokk, astunud Rahvaerakonnast välja 24.11.2011 ja liitunud samal päeval, s.o 24.11.2011, IRL-iga;

* Vara vallavanem Väino Kivirüüt, astunud Rahvaerakonnast välja 10.04.2011 ja liitunud 23.05.2011 IRL-iga;

* Veriora vallavanem Enel Liin, astunud Rahvaerakonnast välja 29.01.2011 ja liitunud 09.01.2012 IRL-iga;

* Sauga volikogu esimees Vello Tiidermann, astunud Rahvaerakonnast välja 18.08.2009 ja liitunud 23.04.2012 IRL-iga;

* Vihula vallavalitsuse liige Aarne Vaik, astunud Rahvaerakonnast välja 01.01.2010 ja liitunud 25.10.2009 IRL-iga;

* Kallaste linnapea Viktor Nukka, astunud Keskerakonnast välja 17.08.2011 ja liitunud 24.11.2011 IRL-iga.

Seoses IRL-i liikmeks astumisega on mitmele loetletud vallavalitsuste haldusalas tegutsevale asutusele eraldatud erinevaid toetusi, sh Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ( EAS) toetusi ning ka valitsuse poolt kinnitatavaid valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2012. aastaks määratud sihtotstarbelisi eraldisi. Toetuste ja eraldiste määramise juures on oluline, et enamik neist on vastava omavalitsusüksuse haldusalas asuvatele asutustele ja/või vallale endale määratud vahetult enne või pärast vastava omavalitsuse juhi liitumist IRL-iga.

Näiteks Alatskivi vallale on määratud 10. mail 2012 valitsuse poolt kinnitatud ja jõustunud korraldusega Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas sihtotstarbelisi eraldisi kogusummas 19000 eurot, sh 5000 eurot Alatskivi Kunstide Kooli lae soojustamiseks, 4000 eurot Alatskivi Keskkooli riietusruumide renoveerimiseks ja 10000 eurot Alatskivi Keskkooli garderoobide renoveerimiseks.

Lisaks on 1. septembril 2011 Alatskivi vallavalitsusele määratud EAS-i poolt Peipsiveere programmi raames toetusi 32000 eurot ja 9. detsembril 2011 Alatskivi Noortekeskusele regionaalsete investeeringute andmise programmi raames 30498 eurot. Seda kõike samal perioodil, kui Alatskivi vallavanem Andu Tõrva pidas läbirääkimisi astumaks IRL-i liikmeks (11.04.2012).

Nõo vallavalitsusele on 2011. aastal EAS-i poolt peale vallavanem Rain Sangernebo astumist IRL-i liikmeks (29.01.2011) eraldatud erinevate projektide raames (perearstikeskuse ruumide remont Nõo vallamajas, Nõo Põhikooli rekonstrueerimine, Tõravere lasteaia „Tõruke" põrandate remont) toetusi kogusummas 616887,67 eurot.

Raadi Sihtasutusele on 4. juulil 2012 peale Tartu vallavanema Aivar Soopi astumist IRL-i liikmeks (16.01.2012) EAS-i poolt eraldatud Lähte lasteaia ümberehituseks toetusi kogusummas 1012488 eurot. Raadi Sihtasutus ja OÜ Raadi Arendus loodi 2004. aasta suvel Tartu vallavalitsuse initsiatiivil, et arendada Raadi militaarlennuvälja alasid ja viia ellu Tartu vallavalitsuse teisi arendusprojekte.

Vara vallavalitsusele on peale vallavanem Väino Kivirüüti astumist IRL-i (23.05.2011) eraldatud EAS-i poolt Vara Põhikooli kogukonnakeskuseks rekonstrueerimiseks ja kujundamiseks toetusi 1076143,17 eurot. Lisaks on Vara vallavalitsusele määratud 10. mail 2012 valitsuse poolt kinnitatud ja jõustunud korraldusega Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas sihtotstarbelisi eraldisi 21000 eurot Vara Põhikooli välispiirete jaoks.

MTÜ-le Tegus Veriora on 10. mail 2012 peale Veriora vallavanema Enel Liini liitumist IRL-iga (09.01.2012) määratud valitsuse poolt kinnitatud ja jõustunud määrusega Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas sihtotstarbelisi eraldisi summas 6300 eurot tegevustoetuseks.

Kallaste linnavalitsusele on 26. juulil 2011 eraldatud EAS-i poolt Kallaste tööstuspargi väljaarendamiseks toetusi summas 25121,79 eurot. Lisaks on ka Kallaste Vanausuliste Kogudus MTÜ saanud nii 2011. kui ka 2012. aastal EAS-ilt toetusi Kallaste kiriku remondiks ja renoveerimiseks. Samuti on sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu otsustanud 28. juunil 2011 toetada Kallaste linnavalitsuse taotlust „Kallaste linna vabaajakeskuse soojavarustuse tagamiseks biokütusel katlamaja rajamine" 272160 euroga. Täiendavalt on MTÜ-le Kallaste Rahvakultuuri Selts 10. mail 2012 määratud Kultuuriministeeriumi valitsemisalas sihtotstarbelisi eraldisi summas 10000 eurot. Seda kõike samal perioodil kui Kallaste linnapea Viktor Nukka pidas läbirääkimisi astumaks IRL-i liikmeks (24.11.2011).

Toobal rõhutab kaebuses, et lisaks neile näidetele on rohkem kui tõenäoline, et vastava kontrolli teostamisel on võimalik selliseid erinevate sihtotstarbeliste toetuste ja eraldiste liikumisi vastavatesse piirkondadesse tuvastada veelgi.

Toobal märgib, et kõikidele eelnimetatud kohalikele omavalitsustele või kohalike omavalitsustega seotud asutustele määratud toetused ja eraldised on otseselt või kaudselt seotud IRL-iga ja selle erakonna mõjukate juhtpoliitikutega - IRL eestseisuse liikmetega. EAS-i suhtes teostab asutajaõigusi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mis on IRL-i valitsusalas.

Valitsuse poolt 10. mail 2012 kinnitatud ja jõustunud sihtotstarbeliste eraldiste jaotamine on samuti valdavalt toimunud läbi nende ministeeriumide (Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajandusministeerium), mis kuuluvad IRL-i valitsusalasse. „Seda enam, et majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi näol on tegemist IRL-i juhatusse kuuluvate isikutega, kes juhtivtöötajatena on pädevad tegutsema IRL-i kui erakonna nimel," kirjutab Toobal.

Kaebusest on lugeda, et kohaliku omavalitsuse arendamise, regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamise ja koordineerimisega tegeleb Siseministeeriumi struktuuriüksus, mida omakorda juhib regionaalminister. Lisaks on regionaalministri vastutusalas ka omavalitsustele toetuste andmise koordineerimine ja jaotamine. Nii praegune siseminister Ken-Marti Vaher kui ka regionaalminister Siim-Valmar Kiisler on IRL-i eestseisuse liikmed, kes on pädevad tegutsema IRL-i kui erakonna nimel, sh täitma erakonna suurkogu ja volikogu otsuseid ning võtma erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid ja avaldusi.

Ken-Marti Vaher tegutses 30. märtsist 2010 kuni 12. juunini 2011 IRL-i peasekretärina, kelle pädevuses oli juhtida erakonna korralduslikku tegevuskava ja eestseisuse otsuste täitmist, samuti koordineerida erakonna regionaalsete struktuuriüksuste tegevust jms.

Toobalile on teada, et mitme sellise omavalitsusjuhi, kelle juhitavad omavalitsused on vahetult enne või pärast liitumist saanud erinevaid toetusi või eraldisi, värbamisega IRL-i liikmeks on tegelnud ka IRL-i eestseisuse liige Aivar Kokk.

Kuna kõikide eelnimetatud isikute puhul on tegemist IRL-i juhtivtöötajatega, kes on tegutsenud eelkõige IRL-i nimel ja huvides, tuleb antud juhul nende tegevust käsitada IRL-i kui juriidilise isiku tegevusena. Seega on IRL vastutav oma juhtivtöötajate poolt toime pandud eelpoolkirjeldatud tegude eest KarS § 14 lg 1 alusel.

KarS § 298¹ sätestab kuriteona mõjuvõimuga kauplemise. Nimetatud paragrahvi kohaselt hõlmab mõjuvõimuga kauplemine vara või muu soodustuse lubamisega nõustumise või vastuvõtmise eest vastutasuna selle eest, et isik kasutab ebaseaduslikult oma tegelikku või eeldatavat mõju eesmärgiga saavutada avaliku halduse ülesandeid täitvalt ametiisikult tema ametiseisundit kasutades teo toimepanek või toime panemata jätmine vara või muu soodustuse andja või kolmanda isiku huvides.

Toobal asub seisukohale, et kaebuses kirjeldatud asjaoludega on täidetud KarS §-s 298¹ sätestatud süüteokoosseis, ning ta palub Põhja Ringkonnaprokuratuuril algatada IRL-i vastu kriminaalmenetlust.

Toobal leiab, et IRL on kas otseselt või kaudselt (läbi ministeeriumi või EAS-i vm) mõjutanud vallavanemaid vm kohalikes omavalitsustes võimu teostavaid isikuid vahetama oma erakondlikku kuuluvust vastutasuks selle eest, et vastavale kohalikule omavalitsusele vm asutusele võimaldatakse toetusi kohaliku elukeskkonna parendamiseks.