Kriminaalmenetlus lõpetati, kuna riigiprokuratuur tuvastas, et Meelis Tanieli süü ei olnud suur, ta ei tekitanud kuriteoga varalist ega muud määratletavat kahju, ta ei saanud kuritegude toimepanemisel isiklikku tulu ning menetluse jätkamist ei nõua ka avaliku menetlushuvi seisukohalt olulised asjaolud. Kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 202 lubab kriminaalmenetluse lõpetada, kui isiku süü ei ole suur ja puudub avalik menetlushuvi.

Prokurör kohustas kriminaalmenetluse lõpetamisel Meelis Tanielit tasuma riigituludesse 1700 eurot. Kriminaalmenetlust uuendatakse, kui isik ei täida tähtaegselt talle pandud kohustust.

Meelis Tanieli kahtlustati kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises. Olles politsei- ja piirivalveameti sisekontrolli büroo juht, kontrollis ta ühes episoodis Indrek Põderi initsiatiivil politseiandmekogust kahe isiku sugulussuhet ning teises episoodis edastas Indrek Põderi ettepanekul kolmandale isikule kirja, mis sisaldas muuhulgas andmeid mõne isiku kodakondsuse, nende suhtes teostatava väärteomenetluse ja ettevõtluses tegutsemise kohta.

Menetluse käigus ei ilmnenud reaalseid negatiivseid tagajärgi, mis oleks andmesubjektidele osaks saanud. Uurimisel ei leidnud tuvastamist, et Meelis Tanieli eesmärgiks oleks olnud kahjustada isikute õigusi, kelle kohta ta informatsiooni edastas, ta rikkus seadust ennekõike soovist tulla vastu kolleegile.

25. juulil 2011 alustas riigiprokuratuur kriminaalmenetlust endise kaitsepolitseiametniku Indrek Põderi tegevuse uurimiseks seoses kahtlusega, et ta on võtnud ja võtab altkäemaksu vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud või on alust arvata, et ta edaspidi paneb toime seadusega mittelubatud teo.

Kriminaalasjas kogutud tõendite alusel esitati kahtlustus ka Meelis Tanielile seoses paragrahvi 157 järgi kvalifitseeritava kuriteoga, s.o ametitegevuses teatavaks saanud teise isiku eraelu ja äritegevust puudutava teabe avaldamisega isiku poolt, kellel on seadusest tulenev kohustus hoida sellist teavet saladuses.

Käesolevaks ajaks on Indrek Põder süüdi mõistetud ning äsja lõpetas riigiprokuratuur uurimise Meelis Tanieli suhtes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid