ELAKi liikmed leidsid, et pakutud kujul kaugeneb andmekaitsevaidluste lahendamine inimestest. Näiteks, kui inimene esitab kaebuse teises EL riigis registreeritud ettevõtte peale, siis tõenäoliselt lahendab tema kaebuse selle teise riigi asutus, järgides just seal kehtivaid põhimõtteid ja arusaamu. Samuti muutub kaebuste läbivaatamine ebamõistlikult aeganõudvaks, kui andmekaitseasutuste otsused tuleb Euroopa Komisjoniga kooskõlastada, teatas riigikogu pressitalitus.

„Isikuandmete kaitse osas sätestatakse muuhulgas ka keeld töödelda isikuandmeid, mis kajastavad süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Kui Brüsseli tahe läheks läbi, siis enam ei saaks meie avalikkus infot kurjategijate karistuste kohta. Praegu on meie karistusregister teatavasti avalik. Me leiame, et otsustus, missuguseid süütegusid tohib avalikustada, peab jääma iga liikmesriigi enda teha,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas.

Lisaks näevad eelnõud Euroopa Komisjonile ette õiguse võtta vastu arvukaid reegleid andmekaitse eeskirjade täpsustamiseks. ELAK leiab, et rohketes erinevates õigusaktides orienteerumine ei ole üksikisikule ei lihtne ega odav. Riigikogu EL asjade komisjon on veendunud, et isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitset seoses isikuandmete töötlemisega ja isikuandmete vaba liikumist võib saavutada ka liikmesriikidele suuremat otsustusruumi jättes.

„Euroopa Komisjoni algatuste vastuvõtmisel muutub elu keerulisemaks ka ettevõtjatele. Näiteks rahvusvaheliste poekettide omanikud peaksid hakkama enne turvakaamerate ülespanemist tegema mõjuhinnanguid ja oma otsust Euroopa Komisjoniga kooskõlastama,“ ütles Rõivas.

4. novembril 2010 esitas Euroopa Komisjon teatise terviklikust lähenemisviisist isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus. Euroopa Komisjon märkis, et EL vajab ulatuslikku ja terviklikku lähenemisviisi, millega oleks tagatud isikuandmete kaitsega seotud põhiõiguse austamine. Seetõttu pidas Euroopa Komisjon asjakohaseks luua ELis tugevam ja sidusam isikuandmete kaitse raamistik, mis soodustaks eelkõige e-lahenduste laialdasemat rakendamist ja suurendaks usaldust internetipõhise andmevahetuse vastu.