„Kultuuriminister Rein Langiga jõuti kokkuleppele, et meediateenuste regulaator tuleb kultuurimisteeriumi valitsemise alt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse ja vastutuse võtab tehnilise järelevalve amet,“ rääkis Parts.

Meediateenuste seaduse kohaselt on riiklikku järelevalvet tegeval ametiisikul ülesannete täitmiseks õigus kontrollida meediateenuse osutaja programmi vastavust seaduses sätestatud nõuetele.

Samuti kontrollida meediateenuse osutaja tegevusloaga määratud tingimuste täitmist, saada meediateenuse osutajalt riikliku järelevalve tegemiseks vajalikku teavet, nõuda meediateenuse osutajalt dokumente, programmi ja saadete salvestisi ning teha oma pädevuse piires ettekirjutusi.