Alla kolmeaastasel või puudega lapsel tõuseb pearaha 1023 eurolt 1038 euroni kuus.

Valitsuse istungi kommenteeritud päevakorrast selgub, et määruse rakendamiseks vajalikud kulud summas 212 400 eurot kaetakse eelarveliste vahendite piires.

Asenduskoduteenuse maksumuse suurendamisel on oluline mõju nii lastekodu teenuse osutajatele kui ka teenuse saajatele, võimaldades osutada paremat teenust ja katta lastele vajalikke kulutusi.

Asenduskoduteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. 

Asenduskodud seadustati 2007. aastal. Kuigi asenduskoduteenust on lastekodu nime all osutatud aastaid, ei kasutatud seda mõistet seadustes.