Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 9. jaanuaril algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu, teatas riigikogu pressitalitus.

Eelnõuga tehtavad muudatused on tingitud vajadusest viia Eesti õigussüsteem paremini kooskõlla rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise standarditega, samuti on alates kehtiva redaktsiooni jõustumisest ilmnenud mõningad segadust tekitanud sätted, mille sõnastust oleks otstarbekas selgemaks muuta.

Eelnõuga täpsustatakse kasutatavaid mõisteid, laiendatakse kohustatud subjektide ringi ja selgitatakse nende kohustusi hoolsusmeetmete kohaldamisel, teatamiskohustuse täitmisel. Samuti täiendatakse rahapesu andmebüroo sõltumatust ja pädevust reguleerivaid sätteid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.