Kui Harju maakohus leidis tänavu mai lõpus, et Morrison Investi hagi Rocco Otsa vastu võlgnevuse ja viivise nõudes tuleb jätta rahuldamata ning menetluskulud hageja kanda, siis selle otsuse jättis teisipäeval jõusse ka Tallinna ringkonnakohus. Samas on menetluspooltel võimalik ringkonnakohtu otsuse peale esitada kassatsioonkaebus riigikohtusse, vahendab BNS.

Otsa lepingulised suhted skandaalse ärimehe Margus Valdese juhitava Morrison Investiga said alguse 2001. aasta detsembris, kui politseiniku perekond ostis firmalt Viimsi vallas Heldri teel kinnistu. Ühtlasi sõlmisid osapooled järgmise aasta septembris lepingu, mille järgi kohustus Ots tasuma firmale teede, elektrisüsteemi, tänavavalgustuse ja asumi kommunikatsioonitrasside üldise korrashoiu ja turvamise eest üle 500 krooni kuus. Edaspidi hakkasid Heldri tee elanikud kurtma, et Morrison Invest kasseerib küll raha, kuid lepingus sätestatud teenust ei osuta. Nii nõuti raha tänavavalgustuse eest, mis ei töötanud, lumekoristuse eest, mida ei tehtud ning haljastuse eest, mida polnud olemsa.

2006. aasta veebruaris otsustaski Rocco Ots kinnisvarafirmaga sõlmitud lepingu erakorraliselt üles öelda, tehes vastava avalduse. Morrison Invest aga Otsa avaldust ei tunnistanud ning jätkas väidetavalt olematute teenuste eest arvete saatmist. Nii hakkaski kuhjuma võlg ning 2007. aasta 8. novembril andis Morrison Invest Otsa kohtusse. Hagis nõudis firma politseinikult 13.160-kroonise põhivõla ning 14.996-kroonise viivise tasumist.

Kuigi kohtuasja avalikuks tuleku järel oli Ots meedias esinedes veendunud, et tema vastu suunatud nõue on alusetu, kaotas ta Harju maakohtus. Nimelt mõistis esimese astme kohus temalt 2008. aasta oktoobri lõpus välja täpselt sama suure summa nagu hageja nõudis. Ots esitas seepeale apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtusse, kuid jäi ka seal kaotajaks.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Ots ei ole lepingut kehtivalt üles öelnud. "Lepingu ülesütlemiseks ei olnud mõjuvat põhjust ehk pole tõendatud, et Morrison Invest rikkus lepingus sätestatud kohustusi," märkis ringkonnakohus. Siiski täpsustas teise astme kohus nõude suurust ning mõistis Otsalt Morrison Investi kasuks välja 10.636-kroonise põhivõla ning 6774-kroonise viivise.

Ots ei jätnud jonni ja viis vaidluse riigikohtusse. 2009. aasta oktoobris avaldatud otsusega saavutaski tuntud toonane majanduspolitseinik kahe esimese astme kohtute otsuste tühistamise ning kaasus läks Harju maakohtusse uueks arutamiseks. Riigikohtu kolleegium leidis, et nii maakohtu kui ka ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätete alusel, kuna maakohtu otsus oli olulises ulatuses jäetud põhjendamata ja ringkonnakohus ei kõrvaldanud seda puudust. "Lisaks on kohtud ebaõigesti tõlgendanud materiaalõiguse normi. Kohtud on rahuldanud hageja nõude lepingujärgse tasu saamiseks, analüüsimata, kas ja kui palju on kostja selle tasu eest lepingus kokkulepitud teenuseid saanud. Selliselt on kohtud jätnud asjas tähtsad asjaolud välja selgitamata," märkis riigikohus.

Kolleegiumi seisukoha järgi tuli vaidluse uuel läbivaatamisel maakohtul tuvastada, kas hageja on oma lepingujärgseid kohustusi rikkunud. "Kui lepingu rikkumine tuvastatakse, tuleb anda hinnang kostja vastuväitele, et leping lõppes võlaõigusseaduse järgi ülesütlemisega," lisas riigikohus.

Teistkordselt kaasust arutanud Harju maakohus andiski mai lõpus avaldatud otsusega õiguse Otsale.