„Südamega oma tööd tegevaid, leidlikke ja kaasaegse mõtlemisega õpetajaid on Eestis palju, nad vajavad tunnustust ja esiletõstmist. Sest vaadakem avaramalt ning tõdegem: meie riigi ja meie inimeste suhtumine õpetajatesse näitab tegelikult meie kõigi suhtumist Eesti tulevikku. Suhtumist Eesti riiki,“ ütles president Ilves täna Kadriorus 2011. aasta hariduspreemiaid üle andes.

Tänavused hariduspreemiad pälvisid Viivi Maanso (Tallinna ülikooli emeriitdotsent), Andres Talts (Tallinna reaalkooli matemaatikaõpetaja-metoodik) ja Reet Noorlaid (Tartu Miina Härma gümnaasiumi inglise keele õpetaja-metoodik).

Presidendi reaalteaduste eripreemia läks Hilja Afanasjevale (Tartu ülikooli teaduskooli metoodik).

Ilvese sõnul annab õpetaja oskus äratada noortes huvi erinevate valdkondade vastu ja suunata noori leidma neist igaühe tugevusi, suuna ka Eesti valikutele ja võimalustele maailma arengutega kaasas käia.

„Hariduse kvaliteedist ja õpikeskkonnast rääkides ei saa keskenduda vaid koolihoonete remontimisele või uute ehitamisele. Oluline on õpetajate panuse väärtustamine, ka riigieelarve valikuid tehes ja õpetajatele enese arendamiseks võimalusi pakkudes,“ lisas riigipea.

Presidendi kantselei teatel on Viivi Maanso kauaaegne eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning õppejõud, pedagoogikateadlane ja viljakas õppekirjanduse autor. Maanso on aastaid arendanud eesti keele ja kirjanduse ainekava, osalenud riikliku eksamikeskuse riigikirjandite hindamiskomisjonis, lisaks loengute pidamisele juhendanud pedagoogilisi praktikaid ja korraldanud täiendkoolitusi. Eriliselt suur on Viivi Maanso panus haridusterminoloogia arendamises. Ta on pikka aega kuulunud vabariiklikku õigekeelsuskomisjoni, eesti keele õppekirjanduse komisjoni ja pedagoogika terminoloogia komisjoni. Samuti on ta näiteks Eesti emakeele õpetajate seltsi ja emakeele seltsi auliige.

Andres Talts on Tallinna reaalkooli matemaatikaõpetajana töötanud 1991. aastast. Ta kasutab oma aine õpetamisel erinevaid kaasaegseid infotehnoloogia vahendeid, koostab vastavaid õppematerjale. Märkimisväärne on Andres Taltsi kooliväline tegevus matemaatika õpetamise kvaliteedi tõstmisel. Ta on riikliku eksamikeskuse matemaatika riigieksamite komisjonide liige, analüüsinud ja ette valmistanud lõpueksameid. Lisaks õpetab Talts Tallinna ülikoolis klassiõpetaja eriala tudengeid matemaatikas ja juhendab nende praktikaid.

Reet Noorlaid on töötanud praeguses Miina Härma gümnaasiumis inglise keele õpetajana 45 aastat. Ta on lisaks tavatundidele andnud inglise keele ärikeele ja ajakirjanduskeele tunde, tema eestvedamisel on õpilastel olnud võimalik õppida kirjalikku ja sünkroontõlget Tartu ülikooli õppejõudude juhendamisel. Ta on aastaid juhendanud ülikooli koolipraktikaid, olnud inglise keele riigieksami komisjonide töö liige. Noorlaid on Eesti inglise keele õpetajate seltsi (EATE) liige. Ta on aktiivne õppevara edendaja.

Presidendi reaalteaduste eripreemia pälvis Tartu ülikooli teaduskooli metoodik Hilja Afanasjeva. Ta on töötanud matemaatikast huvitatud võimekamate gümnaasiumiõpilastega juba aastaid. Teda võib lugeda piltlikult Eesti kõige suurema matemaatikaklassi õpetajaks. Igal aastal osaleb tema matemaatika süvakursustel üle 300 õpilase ligi 200 koolist. Lisaks õpetamisele on Hilja Afanasjeva väga viljakas õppematerjalide autor.

Presidendi hariduspreemiat rahastab Sampo pank. Preemiad jagunevad sel korral järgmiselt: Viivi Maanso 4793 eurot, Andres Talts 3515 eurot ja Reet Noorlaid 2876 eurot (75 000, 55 000 ja 45 000 krooni).

Reaalteaduste eripreemiat rahastab Skype Eesti ja selleks on 3834 eurot (60 000 krooni).