Kui lasteaia juhataja küsib lapse nimekirjas tõstmiseks 200€, siis kas peaks pöörduma politsei või linnavalitsuse poole ja kuidas sellisesse olukorda suhtute ?

Selline olukord on täiesti lubamatu. Kindlasti tuleks aga pöörduda kas minu või Tallinna Haridusameti poole. Võib pöörduda ka politseisse.

Miks peavad vanemad lasteaedadesse WC-paberit, voodipesu jms ostma? Kas see ei peaks olema KOV kohustus ?

Vanemad ei peagi neid ostma. Lasteaedade ülalpidamine on KOV kohustus ning vastavalt seadusele osalevad ka vanemad lasteaedade kulude katmisel. Vanema osa suurus võib seadusest tulenevalt olla kuni 55,60 eurot ehk kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud alampalga määrast, Tallinnas on linnavolikogu määrusega kehtestatud vanema osa vaid 22,24 eurot ehk 8% alampalga määrast.

Miks Tallinnas alati selline segadus nende koolikohtadega on?

Kuni 2011. aastani kehtisid Tallinnas koolide teeninduspiirkonnad, kus elukohajärgne asum oli kaetud mitme kooliga ning vanemad said valida nende koolide vahel, konkureerida võis ka teistesse koolidesse. Sel aastal muutus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning seetõttu tuli linnal vastu võtta elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord. Koolide määramise peamisteks kriteeriumiteks on kehtiva korra järgi elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis. Korra järgi oli esmane lapsevanemate soovidega arvestamine ja nii said lapsevanemad ise oma lapsele kooli valida. Kui koolikohta ei saadud konkureerimisel, siis määras elukohajärgse kooli Tallinna Haridusameti vastav komisjon, võttes seadusest tulenevalt aluseks rahvastikuregistri andmed.
Nüüdseks on kõigile Tallinna lastele koolikohad määratud, vanemaid on sellest teavitatud ja nad on koolikohad kinnitanud. Need, kes polnud rahul määratud kooliga, võivad kuni kooliaasta alguseni kandideerida vabadele kohtade olemasolul ükskõik millisesse linna kooli. 1. septembril on kõik Tallinna lapsed kooli oodatud ja kõigile on koolikoht kindlustatud.

Kas Te olete teadlik, et 2010. aastal inspekteerisid Põhja-Eesti päästekeskuse tuleohutusbüroo inspektorid 155 Tallinna lasteaeda ja tegid tuleohutusalase ettekirjutuse neist 74-le? Kuidas Te hindate seda asjaolu?

Olen teadlik lasteaedade turvalisuse olukorrast ja linn kavandab meetmeid selle parandamiseks. Paigaldatud on automaatsed tulekahjusignalistasioonid kõikidesse lasteaedadesse, hetkel on prioriteet nõuetekohase evakuatsioonivalgustuse paigaldamisel. Sellealane töö jätkub pidevalt. Pean juhtima tähelepanu asjaolule, et Tallinnas on 127 munitsipaallasteaeda (mitte 155) ja kõigile pööratakse võrdset tähelepanu.

Millal leiab Tallinna linn vahendeid selleks, et ligi pooled Tallinna lasteaiad, kus on vastavaid probleeme, viia tuleohutuseeskirjadele vastavusse?

2005–2010. aastal investeeris linn koolieelsete lasteasutuste turvalisusesse 7,6 miljonit krooni. Lõpule viidi programm „Tuleohutu lasteaed“, mille käigus paigaldati automaatsed tulekahjusignalisatsioonid (ATS) kõikidele koolieelsetele lasteasutustele. 2011. aasta lõpuks saab ca 75% lasteaedadest varustatud nõuetekohase evakuatsioonivalgustusega. Tegeletakse ka nõuetekohaste tuletõkkeuste taastamisega. Seega töö lasteaedade turvalisuse nimel jätkub pidevalt.

Kas Teie arvates on Tallinna lasteaiad piisavalt finantseeritud ja lasteaedade olukord hea?

Loomulikult võiksid olla investeeringud haridusasutustele suuremad, kuid praegune olukord sõltub siiski majanduslikust olukorrast. Tuleb möönda, et olukord Tallinna lasteaedades on väga erinev, sest lasteaiad on ehitatud erinevatel aegadel ja erineva kvaliteediga. Vanim, Kopli lasteaed on enam kui 90-aastane, uusimad avati 2004-2009, enamik on ehitatud 50-60ndatel aastatel.
Igas linnaosas on väga heas korras lasteaedu, näiteks Muinasjutu, Lauliku, Rännaku, Kasekese, Padriku, Kopli, Asunduse, Rukilille, Suitsupääsupesa, Kadaka, Allika jne. Palju oleneb lasteaia juhist, seetõttu tahaks siinkohal tänada kõiki neid tublisid juhte, kes on oma maja heaperemehelikult ja vastutustundlikult hoidnud ning arendanud. Samas on ka puudustega lasteaedasid ning needki majad on plaanis vastavalt lasteaedade renoveerimise kavale korda teha.

Tallinna Haridusametil on kõikide lasteasutuste hoonete tehniline seisukord kaardistatud ja vajadused välja toodud. Juba käesoleval aastal on algamas kahe lasteaia – Kolde Lasteaia ja Tallinna Vikerkaare Lasteaia – renoveerimine PPP (avaliku ja erasektori koostöös) projektide raames. CO2 saastekvootide müügi arvelt on otsustatud lisarahastamine 6 lasteaia energiasäästu tagavateks töödeks aastatel 2011 – 2012.

Millal taastatakse Tallinna lasteaia õpetajate palgad, st millal õpetajate enamik saab töötada ametlikult 1,0 kohaga, mitte formaalselt 0,8 kohaga, nagu nad selleks seni sunnitud on?

Õpetajate töökoormus sõltub eelkõige iga konkreetse lasteasutuse töökorraldustest. Mis puudutab aga palkasid üldiselt, siis on Tallinna lasteaiaõpetajad juba alates 2009. aastast saanud vabariigis kehtivate pedagoogide alampalgamääradega võrreldes 4% kõrgemat töötasu, kusjuures erinevalt enamikust teistest omavalitsustest on pealinnas nii kooli- kui ka lasteaiaõpetajate palgamäärad võrdsed. Teistes omavalitsustes on aga lasteaiaõpetajate palgamäärad madalamad kui kooliõpetajatel.

Millal viiakse Tallinna lasteaedades rühmade suurused vastavusse koolieelse lasteasutuste seadusega (st 1) sõimerühmas kuni 14 last; 2) lasteaiarühmas kuni 20 last; 3) liitrühmas kuni 18 last.)?

Kõikides Tallinna lasteaedades vastavad laste arvud rühmades ka praegu seadusele. Vastavalt koolieelsete lasteasutuste seaduse §7 lg (11) on lasteasutuse hoolekogu ettepanekul valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

Kas on lähiaja investeeringute plaanis rajada Pirita Kosele kauaoodatud uus lasteaed?

Jah on.

Lapse sündides panin 5 päevaselt lasteaia järjekorda. Koha saan aastaks 2015!!! 2016 läheb laps kooli ( kui on kohta muidugi). Millal kaotatakse ära "reisisaatjad" ja selle asemel ehitatakse juurde hulk lasteaedu ja täidetakse need vähemalt 3 kasvataja/õpetaja/ abilisega rühma kohta? Tehke sots töökohad kasvõi söögitädideks lasteaeda. Kodu ümbruses on 7 !!! lasteaeda ja kohta pole lootuski saada. Mida kõik pläkutavad, et sünnitage lapsi! Selleks ära pärast nälga surra kui laps on üle 1,5a sest tööle ei saa minna, sest ei ole last kuhugi pannna. Vat kõigil ei ole vanaemasid või vanavanaemasid kes hoiaks. Ei ole ka sellist raha et erahoidu pana 465eur kuu!!! Ma ei saa sellist palkagi.

Tallinna linna teine abipakett näeb ette sotsiaalsete töökohtade loomist perioodil, mil registreeritud töötus pealinnas on üle 5%.

Tuginedes haridusameti registrile saavad siiski enamus 2-3aastaseid lapsi omale lasteaiakohad. Usun, et kui olete lapse kohe peale sündi vähemalt kolme lasteasutusse järjekorda pannud, siis saate lasteaiakoha ikka enne 2015. aastat.

Tänasel päeval on juba lasteasutustes tööl igas rühmas 3 inimest: 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi. Lasteasutused on koostööd teinud ka linnaosa valitsustega ning töötuid on kaasatud nii lasteaia heakorra töödel, samuti on lasteasutused abi saanud Euroopa noorte vabatahtlike programmist.

Millal ehitatakse lasteaedu ja koole juurde, et ei peaks pead-jalad koos kõik olema, vaid oleksid normaalsed tingimused.

Töö lasteaiakohtade loomiseks on käinud pidevalt. Vahemikus 2005 – 2009 avati Tallinnas viis uut lasteaeda: Kelmiküla Põhja-Tallinnas, Padriku Pirital ning Lauliku, Kasekese ja Rännaku lasteaiad Nõmmel. 2010. aastal valmis Asunduse lasteaia renoveeritud korpus, kuhu tuli juurde kolm uut rühma. Paljudes lasteaedades on korda tehtud tühjana seisnud või muuks otstarbeks kasutatud ruumid ja võetud kasutusele rühmaruumidena. Juba käesoleval aastal on algamas kahe lasteaia – Kolde Lasteaia ja Tallinna Vikerkaare Lasteaia – renoveerimine, kuhu samuti tuleb juurde uusi lasteaiakohti.

Koole aga, vastupidi, on tulnud ühendada või sulgeda, sest kooliealiste laste arv on viimase 10 aasta jooksul langenud 62362 –lt (1992 a) 38841-le (2010/2011). Kooliealiste laste arv väheneb veel mõnda aega, seetõttu ei ole koolikohtade puudust praegu küll ette näha (v.a Pirital, kus kooliealiste laste arv on kasvanud).