Eesti Vabariigi 1991. aasta lisaeelarve teise lugemise jätkamine
Juhataja (Ü. Nugis)

Tere päevast, kolleegid! 46. istungjärk jätkub. Kontrollime kohalolekut. Kohal on 72 rahvasaadikut, puudub 32.
Lugupeetud kolleegid, enne kui me läheme päevakorra juurde, juhin teie tähelepanu asjaolule, et te isekeskis arutaksite, kuidas Ülemnõukogu peaks töötama. Mul on palve, et te töö korras arutaksite, kas täiskogu peab järgmisel nädalal kokku tulema või mitte. Ma arvan, et seda on võimalik teha istungjärgu tööd häirimata. Hea oleks kuulda teie seisukohti.

Plaanid on meil täna sellised: alustame vastavalt päevakorrale. Kavas on kell neli korraldada juhatuse koosolek, kus me peame nõu selle istungjärgu töökorralduse üle. Soovin teada teie seisukohta, kuidas kujundada Ülemnõukogu tegevust kuni reglemendijärgse perioodini, s.t. 9. septembrini. Kui arvatakse, et Ülemnõukogu ei pea koos istuma ja seadusandlik võim läheb kaitsenõukogu kätte, siis plaanid loomulikult muutuvad. Ma palun, tehke kella neljaks oma ettepanekud juhatuse liikmetele, et võiksime koostada otsuse selle küsimuse lahendamiseks.
Nii. Alustagem. Meil on pooleli lisaeelarve eelnõu teine lugemine. Ma palun kõnetooli eelarve-majanduskomisjoni esindaja hr. Kalju Koha.

K. Koha
Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Enne tänast istungit vaatas majanduskomisjon läbi laekunud ettepanekud. Lubage ette kanda meiepoolsed seisukohad lisaeelarve seaduse eelnõu parandusettepanekute kohta. Kõigepealt seaduse tekstist. Komisjon tegi ettepaneku jätta välja paragrahvid 4, 5, 6 ja 7. Sellega on nõus ka valitsuse esindaja. Need paragrahvid ei ole regulatiivsed, vaid on seletavad. Ja nüüd siis järjekorras ettepanekutest.

Ajakirjanduskomisjon on teinud ettepaneku eraldada "Sovetskaja Estonijale" 250 000 rubla. Majanduskomisjon toetab seda ettepanekut, sellega soostus ka valitsus. Ajakirjanduskomisjon on teinud ettepaneku anda riigiettevõttele "Perioodika" 2 500 000 rubla ulatuses dotatsiooni. Valitsus ja majanduskomisjon toetavad seda ettepanekut. Kultuuriministeerium saab honoraride suurendamiseks täiendavalt 1 miljon rubla. Hr. Tiit Made ettepanek tõsta üliõpilaste stipendiumi 70 rubla võrra kuus leidis toetust, selleks kulub 3 miljonit rubla. Kõik täiendavad eraldised kokku on 6 250 000 rubla. Majanduskomisjon toetas ka hr. Alliku ettepanekut lahutada lisaeelarvest 247 000 rubla, mis oli mõeldud linnapeade ja maavanemate palkadeks, sest see on vastuolus omavalitsuste seaduse § 12 lõikega 6, mis sätestab, et palka saavad nendel ametikohtadel töötavad härrasmehed kohalikust eelarvest.

Majanduskomisjon ei toetanud järgmisi ettepanekuid. Sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku eraldada 9 miljonit rubla õppuritele ja pensionäridele soodustushinnaga bussipiletite müügiks. Praegu võivad õpilased ja üliõpilased osta pileti poole hinnaga. Meil ei ole üldist süsteemi, kuidas riigieelarve kaudu finantseerida transpordi- või bussiettevõtteid katmaks nende kahjumeid. Tuleb töötada välja süsteem, kuidas kompenseerida transpordiettevõtete kahjum. Tulevikus on meil tegemist eratranspordifirmadega ja kui me kehtestame põhimõtte, et õppurid ja pensionärid saavad soodustusrežiimi, siis peab leidma mehhanismi, kuidas soodustusi kompenseerida.

Tiit Made on esitanud hulga ettepanekuid. Ta soovitab lõpetada välisühingute assotsiatsioonide ja Turismiameti finantseerimise, rahalises väljenduses on tegemist 100 800 ja 28 000 rublaga. Need ettepanekud ei leidnud majanduskomisjoni toetust. Turismiamet on valitsuse ametkond ja valitsusel peab olema õigus oma ameteid vastavalt põhimäärustele finantseerida.
Hr. Tiit Made ettepanek võtta Sillamäe elamukooperatiivilt maha 315 000 rubla ei ole põhimõtteliselt enam võimalik, sest raha on juba kulutatud. Samuti ei leidnud toetust ettepanek eraldada Eesti Raadiole täiendavalt 1,5 miljonit rubla. Hr. Tiit Made ettepanek kehtestada miinimumpension 270 rubla kuus ei ole kooskõlas pensioniseaduse põhimõtetega ja majanduskomisjon palub selles küsimuses Ülemnõukogu sotsiaalkomisjoni kommentaari ja seisukohta. Siis saab ettepanekut edasi arutada. Ettepanek puudutab ka sotsiaalfondi, mille aruannet me ei ole siiamaani näinud.

Hr. Kassi ettepanekut eraldada pool miljonit rubla keskkonnakaitseseadmete väljatöötamiseks komisjon ei toetanud, sest praegusel hetkel puudub konkreetne subjekt, see tähendab firma või ettevõtja, kes sellega tegeleb.
Advokaatide kolleegiumi taotlust eraldada neile 700 000 rubla komisjon ei aktsepteerinud. See küsimus tuleb lahendada eelarve täitmise käigus, sest rahandusministeeriumi andmetel ei ole neile eraldatud summa veel täielikult kulutatud. Hr. Rätsepaga oli sellest eelnevalt juttu.

Hr. Hallaste ettepanek puudutas 186 miljoni rubla suurust liidumaksu. Komisjon teeb Ülemnõukogule ettepaneku jätta see raha praegu reservi, et me saaksime seda poliitilise olukorra stabiliseerudes kasutada Ülemnõukogu otsuse kohaselt.
Hr. Sovetnikovi ettepanek maksta pensionäridele 1. juulist täiendavalt 70 rublale veel 50 rubla toetust ei leidnud toetust. Seda probleemi saab lahendada ainult sel juhul, kui meil on täpsed andmed sotsiaalfondi raha kohta. Praegu ei ole võimalik riigieelarvest seda raha leida.

Hr. Sovetnikov on teinud ettepaneku jätta lisaeelarves Narvale 4 miljonit rubla. Seda asja selgitatakse. See on kooskõlastatud Narva linnavõimudega.

Hr. Toome tegi ettepaneku leida raha selleks, et alandada toiduainete hindu 200–250 miljoni rubla ulatuses. Komisjon seda ettepanekut praegu ei toeta, sest see viib eelarve defitsiiti. Tuleb võtta laenu. Valitsusel on kavas kaotada käibemaks, see oleks andnud 48 miljonit rubla. Eile me aktsiisimaksu ei kinnitanud, selle arvel jääb laekumata 122 miljonit rubla.
Sotsiaalkomisjon on teinud Ülemnõukogule ettepaneku finantseerida diagnostikakeskuse ehitust 3,9 miljoni rubla ulatuses. Majanduskomisjon arutas koos valitsuse esindajaga seda küsimust. Tekkis probleem, kes on subjekt, kellele raha anda. Peab olema sihitus, kellele raha eraldada.

Nii. Üks hetk, ma vaatan veel, ega ma midagi ole ära unustanud. Rohkem ettepanekuid ei ole kirjalikult laekunud. Hr. Ülo Uluotsa ettepanekut on juba lisaeelarves arvestatud.
Rohkem ettepanekuid ei ole majanduskomisjonile esitatud. Aitäh!

Juhataja
Suur tänu! Vastame veel mõnele küsimusele, siis peame nõu. Tiit Made.

T. Made
Austatud eesistuja, lugupeetud Kalja Koha! Ma olen väga õnnelik. Pool aastat tagasi tegin ma 22 ettepanekut, ükski neist ei leidnud majanduskomisjonis heakskiitu, nüüd leidis kuuest üks.
Kõigepealt sellest, mis puudutab Eesti Raadiot. Eesti Raadio juhtkond pöördus minu poole, et ma selle küsimuse tõstataksin, sest nemad olid küsinud lisaeelarvet 4,1 ja saanud 2,6 miljonit rubla. Hr. Miller ütles, et põhimõtteliselt on raadio soovid rahuldatud. Niisiis, Eesti Raadio on arvestanud selle summaga, nad on selle ära planeerinud. Seepärast ma palun, et Eesti Raadiot ei takistataks oma infrastruktuuri rajamast. Riigi raadiona on neil kahtlemata raha tarvis. Ma palun kolleege rahvasaadikuid toetada Eesti Raadio taotlust saada 1,5 miljonit. Ma palun, et see ettepanek pandaks hääletusele.

Teine küsimus. Ma ei saanud päris täpselt aru. Paistab, et me nagu kinnitaksime lisaeelarvet. Kui me oleme selle kinnitanud, siis on võimalik rahasid kasutada. Nüüd aga selgus, et Sillamäel on rahad juba ära kasutatud ja me hakkame alles nüüd juba kasutatud rahasid kinnitama. See on midagi unikaalset. Peale selle jättis lugupeetud kolleeg Kalju Koha kommenteerimata raha eraldamise Tallinna Majaehituskombinaadile.

Ja teine ettepanek, mida ma palun samuti hääletamisele panna. Põhjendus on lihtne ja selge. Nimelt võiksime juba praegu ära otsustada pensioni alammäära 270 rubla kuus. Siis jäävad ära igasugused keerulised arvestused ja pensioni ootamine. Pensionärid saavad oma raha küll kätte, kuid pärast väga tülikaid ümberarvestusi jne. Las nad saavad postkontorist või ükskõik kust oma 270 rubla ilma ootamata kätte. See ei tee eelarves olulisi muudatusi. Kui seda ei saa teha 1. oktoobrist, siis võtame täna otsuse vastu ja teeme seda 1. jaanuarist. Niisiis ma palun panna see küsimus hääletusele. Aitäh!

K. Koha
Saadiku nõudmine eraldada Eesti Raadiole 1,5 miljonit rubla kuulub hääletamisele, siin ei saa vastuväiteid olla. Pensioni tõstmise ettepaneku suhtes palun ma sotsiaalkomisjonilt asjakohast kommentaari. Majanduskomisjon ei saa ilma sotsiaalkomisjoni seisukohata seda küsimust eraldi arutada.
Mulle on tulnud ka kirjalikke küsimusi.

Juhataja
Suur tänu! See on esimene kord, kus Tiit Made küsimuses ei olnud küsilauset. Praegu esitatakse küsimusi, sellele järgnevad, kui soovitakse, läbirääkimised. Praegu esitame küsimusi.

А. Tamm
Lugupeetud eesistuja, lugupeetud ettekandja! Eile alkohoolsete jookide ja naftasaaduste aktsiisimaksu otsust ei kinnitatud. On teada, et valitsus kavatseb veel kord tulla redigeeritud eelnõuga meie ette. Kuidas põllumajandusettevõtetele hüvitatakse naftasaaduste aktsiisimaksust tulenev hinnatõus? Eile me rääkisime, et selle probleemi lahendame lisaeelarves. Milline on majanduskomisjoni seisukoht?

K. Koha
Esmalt vastan hr. Madele täiendavalt. Vaadake palun, seletuskirja 13. leheküljel on juttu ehituskulude kallinemisest, 8. punktis räägitakse eelarve tegelikust täitmisest.
Nüüd vastan hr. Tammele. Eile me aktsiisimaksu ei kinnitanud. Rahandusministeeriumi andmetel jääb meil nüüd aasta eelarves puudu 122 miljonit rubla. See tähendab seda, et tegemist oli aktsiisimaksu alalaekumisega. Maksumäära täiendava tõstmisega oleksime saanud lisaeelarves kokku 122 miljonit rubla raha juurde. See on arvutuslikult. Tähendab, me lülitasime 122 miljonit rubla eelarvest välja, meil ei ole tulusid. Me ei saa praegu rääkida mingist kompensatsioonist, kuna me ei ole naftasaaduste hinda tõstnud. Üks võimalus on võtta valitsuse reservist 100 miljonit rubla. Kuid minu teada esitab valitsus uue aktsiisimaksu seaduseelnõu. Ülemnõukogu vaatab selle uuesti läbi.

Hr. Toome küsimus puudutas § 4 lõiget 2. Praegu on valitsusel piltlikult öeldes kaks tulude allikat. 100 miljonit rubla on eelarves kinnitatud. Teise variandi puhul läheb 25% laekunud tuludest kohe valitsuse reservi, sest praeguses keerukas olukorras on vaja mingit reservsummat.
Me peame lähtuma eelarve seadusest, et eelarve tulud ja kulud oleksid tasakaalus. Aitäh!

S. Sovetnikov
Lugupeetud hr. Koha! Mul oli kolm küsimust. Esimene puudutas 40 miljoni rubla eraldamist selleks, et maksta pensionäridele välja nende 50-rublane kompensatsioon alates käesoleva aasta 1. juulist juuli-, augusti- ja septembrikuu eest. Teises oli juttu organisatsiooniliste kulutuste vähendamisest kõigis ministeeriumides ja ametkondades 10–15% võrra. Ja kolmas küsimus käsitles seda, et mitte võtta Narva eelarvest ära 4 miljonit rubla, sest Narva juhtkond pole selleks nõusolekut andnud. Meil on olemas nõukogu kirjalik otsus. Tänan!

K. Koha
Hr. Sovetnikov, meile öeldi, et asi on kooskõlastatud. Ma loodan, et saate rahandusministriga seda küsimust veel kord arutada. Teie ettepanekut vähendada halduskulusid 10–15% majanduskomisjon ei toetanud. Aitäh!
Ma rääkisin pensionide probleemi kohta kõik ilusti ära. Riigieelarves vaba 44 miljonit rubla ei ole.

V. Kuznetsov
Lugupeetud ettekandja! Kas te võiksite seda asja kommenteerida ja nimetada põhjused, miks ei võetud vastu parandust selle kohta, et Narva eelarvest ei võetaks 4 miljonit rubla. Pealegi esitas Narva linn juulis õiendi selle kohta, et aastaeelarve on tegelikult koostatud ligi 4-miljonilise defitsiidiga. Narva on suur tööstuslinn ja vajab praegu väga raha sotsiaalprogrammi täitmiseks. Tänan!

K. Koha
Ma saan praegu rääkida ainult seda, mida valitsus on majanduskomisjonile ette kandnud. Informatsiooni lähteallikad on erinevad. Võib-olla kommenteerib hr. Miller seda küsimust täiendavalt.

Juhataja
Teeme niimoodi, et pärast Kalju Koha kaasettekannet palume hetkeks kõnetooli ka hr. Milleri. Praegu esitame küsimusi Kalju Kohale, seejärel hr. Millerile.

P. Grigorjev
Lugupeetud härra spiiker, lugupeetud härra ettekandja! Ma tahan ka Narva küsimusest rääkida. Ma esitasin õiendi Narva ringtee finantseerimise kohta ja ma pole saanud vastust. Tahaksin kuulda teie arvamust finantseerimise kohta. Kas seda küsimust üldse arutatigi? Tänan!

K. Koha
Seda küsimust me minu mälu järgi ei arutanud. Teie ettepanek eraldada Narva ringtee ehituseks 5 miljonit rubla põhimõtteliselt vastuväiteid ei leidnud. Kuid finantseerimisel kehtivad vastavad eeskirjad. Peab olema konkreetne projekt ja konkreetne organisatsioon, kellele see raha anda.

V. Malkovski
Palun väga vabandust, et ma ei saanud neid küsimusi komisjonile esitada keerulise olukorra tõttu, aga olen sunnitud seda tegema. Kõik need küsimused, mida esitasid Narvast valitud saadikud, ei ole lihtsalt välja mõeldud. Need on väga tähtsad. Mulle näib, et oma vastustes otsite põhjusi, et neile ära öelda. Sellest lähtudes palun teid tungivalt, et need küsimused ikkagi lahendataks ja et siin esitatud palved täidetaks. Need ei ole seotud ainult majandusega, vaid ka väga keerulise olukorraga vabariigis.

K. Koha
Hr. Malkovski, olge nii kena ja tulge majanduskomisjoni, siis lahendame vähemalt need küsimused, mis puudutavad Narvat.

Juhataja
Üks hetk, üks hetk, kontrollime tõlget.

K. Koha
Hr. Malkovski, ma kordan veel kord. Olge nii kena ja tulge majanduskomisjoni, siis ei pruugi meil teiega Ülemnõukogu ees diskuteerides aega raisata.

L. Arro
Lugupeetud ettekandja, kas majanduskomisjon sai aru, et hr. Toome tegi ettepaneku eraldada 200–250 miljonit rubla põllumajandusele, toiduainete, s.o. liha ja piima hindade alandamiseks või vähemalt nende praeguse taseme säilitamiseks? See raha ei tule otseselt põllumeestele. Teine küsimus. Kas majanduskomisjon kaalus, mida saaks lisaeelarves ette võtta põllumeeste palgaolude parandamiseks?

K. Koha
200–250 miljonit rubla tuleb võtta meie rahakotist, mujalt seda võtta ei saa. Peame arvestama meie tänast tarbimisstruktuuri. Ilmselt on õige hinnad vabaks lasta, selle protsessiga kujundame otstarbeka tarbimisstruktuuri ja siis hakkame poliitikat tegema. Tugihinna kaudu püüame põllumajandust stimuleerida. Peale selle antakse lisaeelarves põllumeestele raha mingite projektide finantseerimiseks. Need on ju kaks eraldi küsimust. Ühtpidi doteerime ostjat, teise kanali kaudu peame käivitama riikliku programmi, et põllumajandus edasi areneks. Kui tahame hindu alandada, peame kusagil hinda tõstma, sest kõiki kaupu me ise ei tooda, osa kaupu peame sisse ostma.

Juhataja
Suur tänu! Vladimir Malkovski teine küsimus.

V. Malkovski
Lugupeetud ettekandja! Teie vastusest lähtudes tahan teile esitada järgmise küsimuse. Kas te võtsite eelarve ja oma seisukoha väljatöötamisel arvesse, et kolme volikogu esimehe avalduses on jutt eelarve koostamisest altpoolt? Kas seda Eesti Ülemnõukogu esimehele ja valitsusele saadetud dokumenti arutati?

K. Koha
Hr. Malkovski, mina isiklikult ei ole seda dokumenti näinud. Ma ei saa selle kohta midagi vastata. Hr. Malkovski, kordan veel kord, te olete majanduskomisjoni liige ja kõik need küsimused saame ära lahendada komisjonis. Aitäh!

N. Zolin
Lugupeetud ettekandja! Selle 5 miljoni hulka, mis oli ette nähtud tee ehitamiseks, kuulub ka summa, mis oli määratud selle projekteerimiseks ja ehitamiseks üle Narva jõe. Kas te olete välja arvutanud, kui palju läheb maksma üle 20 tonni kaaluvate veoste vedamine Tallinna, Tartusse ja teistesse vabariigi regioonidesse Pihkva kaudu? Ehk oleks kasulikum finantseerida seda rajatist juba käesoleval aastal, et mitte toetada kümneid miljoneid rublasid tulevikus? Tänan!

K. Koha
Hr. Zolin! Ma arvan, et seda küsimust peaks arutama valitsus koos Narva linnaga. Majanduskomisjon vastavaid arvutusi ei teinud. Ma arvan, et see on teiste ametimeeste ülesanne. Me peame hindama, kas meil jätkub raha või ei. See on meie komisjoni ülesanne.

Juhataja
Suur tänu, Kalju Koha! Tundub, et praegu rohkem küsimusi ei ole. Võib-olla on küsimusi hr. Millerile. Palun hr. Milleri hetkeks kõnetooli.

R. Miller
Austatud Ülemnõukogu! Ma tahan paaris asjas anda täiendavat selgitust. Kõigepealt sellest, mis puudutab Eesti Raadio lisaeelarve küsimust. Tõepoolest jäi puudu 1,5 miljonit rubla. Olgu öeldud, et lahkhelid jäid püsima ainult töötasude ja sotsiaalmaksu suhtes. Seejuures on lisaeelarve projekti lülitatud Eesti Raadio töötajate töötasude tõus täpselt samas ulatuses kui kõigi sotsiaalsfääri töötajate puhul (koefitsient 1,75). Nende keskmine töötasu on vabariigi sotsiaalsfääri töötajate keskmise töötasu tasemel. Kui anda juurde töötasufondi 1,5 miljonit rubla, kasvaks nende töötasu kahekordseks.
Nüüd põgus selgitus rahvasaadikutele Narva linnast. Hr. Koha ütles, et küsimus on kooskõlastatud. Tõepoolest on küsimus kooskõlastatud, kuid ei olnud juttu, mis on kooskõlastatud. Tulude ülekaalu võib vastavalt eelarveseaduse §-le 9 meilt ära võtta. Nõusolekut ära võtta ei andnud minule ei Narva linnapea asetäitja hr. Lõssenko ega ka nende finantsnõunik pr. Lihhuša, kellega me need asjad läbi vaatasime. Põhimõtteliselt nad nõustusid, et nendel on tekkinud 4 miljoni ulatuses tulusid rohkem, kui eelarveseaduse § 9 ette näeb. See on kogu küsimuse sisu. Kas me oleme Narva linnale liiga teinud? Ei ole. Kulud ühe inimese kohta Narva linnas on käesoleval aastal meie ja Narva linna ühiste arvestuste alusel 1344 rubla. Tartu linnas on see arv 1284 rubla. Samuti on kulutused väiksemad Tallinnal, Pärnu linnal ja Kohtla-Järvel. Nii et Narva linnale ei ole ülekohut tehtud. Ma tänan teid tähelepanu eest!

Juhataja
Suur tänu! Vladimir Kuznetsovi teine küsimus.

V. Kuznetsov
Lugupeetud ettekandja! Ausalt öeldes ei saa ma kuidagi aru sellest, miks ei taheta ära kuulata Narva ja teiste Kirde-Eesti linnade esindajaid. Narva esitas juulis õiendi selle kohta, et eelarve defitsiit on ligi 4 miljonit rubla. Lugupeetud ettekandja! Kas te ei karda, et arvestades sellist jahedat suhtumist Kirde-Eesti vajadustesse, on Narva ja teised Kirde-Eesti linnad lihtsalt sunnitud loobuma vabariigi eelarve koostamisest, sest tasakaal on väga ebastabiilne. Kas te ei karda, et need 4 miljonit võivad lõpuks viimse tilgani täita kannatusekarika? Tänan!

R. Miller
Hr. Kuznetsov! Mul on tõepoolest väga hästi meeles, millised arvestused esitas Narva linn. Vaatasime need koos Narva linna esindajatega läbi ja nad nõustusid korrektiividega, mis me sinna ühiselt sisse viisime. Ei maksa pead raputada, sest kõik oli hr. Lõssenko ja pr. Lihhušaga kooskõlastatud. Täpselt nii. Tõsi, hiljem arvestusi täpsustati. Ei maksa väita, et me Kirde-Eestile liiga teeme.

Juhataja
Suur tänu! Tiit Made teine küsimus.

T. Made
Austatud härra juhataja, lugupeetud rahandusminister! Milline on konkreetselt teie filosoofia riigiametnike palkade tõstmisel, kas 1,75 korda? Ja teine küsimus. See on siin saalis juba kõlanud, kuid selget vastust ei ole antud. Peaminister lubas riigiametnikel ja kultuuritöötajatel tõsta palka 1,5–2 korda. Väga hea. Tähendab, ühtedel võib palk tõusta 1,5 korda, teistel kaks või rohkem korda. Kas see tähendab seda?

R. Miller
Me ei tahtnud kedagi seada eelisolukorda. Rahandusministeerium pakkus välja variandi asetada kirik keset küla, s.t. tõsta kõigil palka 1,75 korda. Kui Ülemnõukogu leiab, et Eesti Raadio töötajatel on erandkorras vaja tõsta palku näiteks kolm korda, no siis võtame selle täitmiseks.

Juhataja
Suur tänu, hr. Miller! Tundub, et meil rohkem küsijaid ei ole.
Kolleegid! Läbirääkimisi ei ole veel katkestatud. Kas on vajadust jätkata läbirääkimisi? Kas soovib keegi sõna või asume otsustama? Asume otsustama.
Kutsume kõik saadikud saali ja võtame vastu otsuse läbirääkimiste lõpetamise kohta. Kohaloleku kontroll. Kohal on 73 rahvasaadikut, puudub 31.
Lugupeetud kolleegid! Kes on selle poolt, et lõpetada läbirääkimised antud päevakorra teemal? Palun hääletada! Selle ettepaneku poolt on 59 rahvasaadikut, vastu ei ole keegi, 5 on erapooletud. Läbirääkimised on lõpetatud.
Kolleegid, ma palun nüüd kõnetooli Kalju Koha. Lõppsõna ajal arutame läbi ka parandusettepanekute hääletuse protseduuri.
Vaja on ära kuulata sotsiaalkomisjoni arvamus. Kas Lehte Sööt on valmis meile oma arvamust avaldama? Palun Lehte Hainsalu kõnetooli.

L. Sööt (Hainsalu)
Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Sotsiaalkomisjon ei poolda hr. Tiit Made ettepanekut tõsta miinimumpensioni 270 rublani ja seda järgmistel põhjustel. Äsja vastuvõetud pensioniseadus toimib praegu nõnda, et arvesse võetakse miinimumpalga suurus ja elukalliduse tõusu indeks ning pensione hakatakse korrigeerima kaks korda aastas. Kui me nüüd seome ennast kindla summaga, siis peame hakkama pidevalt Ülemnõukogus arutama, kuidas pensioni korrigeerida. See oleks umbes niisugune protsess: vahetame kellas ühe hammasratta välja ja loodame, et see edasi käiks.

Hr. Made pakub miinimumpensioniks 270 rubla. 1. oktoobrist hakkab mittetöötav pensionär, kes on 15 aastat pensionil olnud, koos kompensatsiooniga saama 285 rubla. Samast kuupäevast hakkab mittetöötav pensionär, kes on olnud pensionil vähem kui 15 aastat, saama 260 rubla kuus. See on ligilähedane 270 rubla suurusele summale, mida hr. Made välja pakub. Ma saan hr. Made ettepanekust aru, ta on mures, et pensionärid ei saa oma tõstetud pensioni kätte. Kuid see ettepanek ei muuda asja kergemaks. Uus summa tuleb ikkagi läbi kanda kõikidest pensionitoimikutest ning maksukorraldustest. See võtab samuti palju aega ja ei muuda midagi lihtsamaks. Kokkuvõtteks: sotsiaalkomisjon palub mitte sekkuda pensioniseaduse toimesse ja mitte seda ettepanekut võtta vastu.

Juhataja
Suur tänu! Ja nüüd ma palun kõnetooli hr. Kalju Koha.

K. Koha
Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Need ettepanekud, mis on leidnud juhtiva komisjoni ja seaduseelnõu autori toetuse, ei lähe vastavalt meie reglemendile hääletusele. Nüüd konkreetsetest ettepanekutest, mida majanduskomisjon ei toetanud. Hr. Made tegi ettepaneku eraldada Eesti Raadiole täiendavalt 1,5 miljonit rubla. Tiit Made nõuab hääletamist. Härra juhataja, palun see ettepanek panna hääletusele. Majanduskomisjon seda ettepanekut ei toetanud.

Juhatajа
Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on Tiit Made esimese parandusettepaneku poolt? Palun hääletada! Selle ettepaneku poolt on 9 rahvasaadikut, vastu on 26, erapooletuid on 22. Esimene ettepanek ei leidnud toetust.

K. Koha
Nagu ma hr. Madest õigesti aru saan, ei nõua ta oma ettepaneku tõsta pensionäride miinimumpensioni hääletusele panekut. Tähendab, rohkem ettepanekuid hr. Madelt hääletusele ei ole vaja panna.

Juhataja
Mul on küsimus. Kas ülejäänud kolleegid, kelle ettepanekuid majanduskomisjon ei arvestanud, nõuavad oma ettepanekute hääletusele panekut? Siiani ei ole keegi sellest avalikult teatanud.

Kolleegid, talitagem nii: kui keegi nõuab oma ettepaneku hääletusele panekut, tõstke käsi. Johannes Kass, kas teil on parandusettepanekud? Kes veel soovib? Ka Indrek Toome nõuab. Ja hr. Sovetnikov nõuab. Ettekandja palub vaheaega, et majanduskomisjoniga nõu pidada.

K. Koha
Härra juhataja, majanduskomisjoni nimel palun vaheaega. Hr. Toome ettepanekud on uuesti sõnastatud. Me peame nüüd korraks nõu pidama, võib-olla leiavad need toetust. Aga hr. Kassi ettepanekut ja hr. Sovetnikovi ettepanekuid me praegu hääletama ei hakka.

Juhataja
Teeme siiski nii. Kõigepealt paneme hääletusele Johannes Kassi parandusettepaneku.

K. Koha
Üks hetk, ma võtan originaalteksti ette, et ei tuleks arusaamatusi. Hr. Kassi ettepanekule tuleb lisada täiendav punkt: "Eraldada puhastusseadmete laboratoorsete komplekside väljaarendamiseks 500 000 rubla. Rahad võtta lisatulude summast või saastemaksudest." Eelarve-majanduskomisjon seda ettepanekut ei toetanud, sest puudub konkreetne subjekt, kellele need rahad eraldada. Kes on subjekt? Ja milline on see programm? Riigieelarve raha saab eraldada konkreetsetele subjektidele. Aitäh!

Juhataja
Kas Johannes Kassi parandusettepaneku sisu on mõistetav? On mõistetav. Paneme hääletusele.
Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on Johannes Kassi parandusettepaneku poolt? Palun hääletada! Üks hetk, ma võtan tagasi. Johannes Kass.

J. Kass
Ma tahan parandada hr. Koha sõnavõttu. Ta ütles, et ei ole objekte. Siin on tegemist muna ja kana teooriaga. Objektid ei saa tekkida enne raha eraldamisi. Aga raha tahtjad ja selle alusel tegutsema hakkajad on olemas. Praegu ei saa me sihtannetuslikult raha kasutusse anda. Kuid keskkonnaministeeriumil on seda raha vaja. Siseministeeriumil on rahad kurjategijate vastu võitlemiseks. Nii peab ka keskkonnaministeeriumil olema raha puhastusseadmete väljatöötamiseks. Aitäh!

K. Koha
Vabandust, hr. Kass, saastemaksudest laekunud raha on olemas.

J. Kass
Jah, aga seda ei kasutata.

K. Koha
Hr. Kass, see on juba keskkonnaministeeriumi probleem.

Juhataja
Kolleegid, läbirääkimised on läbi. Mitte keegi ei saa enam sõna. Kuid parandusettepaneku tegijal on õigus täpsustada parandusettepaneku sisu. Johannes Kassil on see õigus. Teistel pole selle kohta enam midagi öelda. Ma küsin veel kord: kas Ülemnõukogu mõistab Johannes Kassi parandusettepaneku sisu? Kas võib hääletusele panna?
Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on Johannes Kassi parandusettepaneku poolt? Poolt on 12 rahvasaadikut, vastu on 26, erapooletuid on 18. See ettepanek ei leidnud toetust.

K. Koha
Nii, nüüd on hr. Sovetnikovi ettepanek.

Juhataja
Tutvustage hr. Sovetnikovi parandusettepanekut.

K. Koha
Üks hetk, kohe ma võtan originaalteksti. Aga nüüd peab täpsustama, kas kõik kolm hr. Sovetnikovi ettepanekut lähevad hääletusele.

Juhataja
Kohe täpsustame. Hr. Sovetnikov, kuidas on lood, kas panna kõik kolm ettepanekut hääletusele?

S. Sovetnikov
Nelja miljoni küsimust tuleks enne arutada.

Juhataja
Kõigepealt nelja miljoni küsimus, jah? Paneme siis nelja miljoni küsimuse hääletusele. Tutvustagem seda Ülemnõukogule.

K. Koha
Selge. Hr. Sovetnikov teeb ettepaneku, et Narva linn ei osale riigieelarve kulude katmises nelja miljoni rubla ulatuses.

Juhataja
Kolleegid, kas hr. Sovetnikovi parandusettepaneku sisu on mõistetav? Ma saan aru, et neid on mitu.

K. Koha
Jaa, see on praegu ainukene ettepanek, mille hääletamist ta praegu nõudis.

Juhataja
Hr. Sovetnikov, kas teil on veel teisi ettepanekuid?

S. Sovetnikov
Miller kinnitas, et linnavõimude nõusolek on olemas. Minul on aga majandusnõunik Lihhuša allkirjaga õiend selle kohta, et Narva linnavalitsus pole andnud nõusolekut selle summa ülekandmiseks.

Juhataja
Kohe tuleb kõnetooli hr. Miller. Ja me täpsustame kõikide parandusettepanekute sisu. Pidage nüüd omavahel nõu.

R. Miller
Hr. Sovetnikov, ma pean vist juba viiendat korda rääkima siit kõnepuldist, et täpsustatud on summad, mitte ülekandmise nõusolek. Ülekandmise küsimuse otsustab Ülemnõukogu vastavalt eelarveseaduse üheksandale paragrahvile. Summa on kooskõlastatud, hr. Sovetnikov.

Juhataja
Hr. Kuznetsov, praegu me vahetame mõtteid hr. Sovetnikoviga ja siin on protseduur jumala selge.

S. Sovetnikov
Paneme hääletusele.

Juhataja
Kas Ülemnõukogule on mõistetav hr. Sovetnikovi parandusettepaneku sisu? On mõistetav.

K. Koha
Majanduskomisjon seda ettepanekut ei toetanud.

Juhatajа
Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on hr. Sovetnikovi parandusettepaneku poolt? Palun hääletada! Selle ettepaneku poolt on 8 rahvasaadikut, vastu on 37, erapooletuid on 4. Hr. Sovetnikovi parandusettepanek ei leidnud toetust.

Hr. Sovetnikov, Kalju Koha väidab, et teil on veel parandusettepanekuid. Kas te nõuate nende hääletusele panekut? Nõuate hääletamist? Nõuate. Selge. Kalju Koha, tutvustage hr. Sovetnikovi teise parandusettepaneku sisu.

K. Koha
See tähendab seda, et tuleb täiendavalt eraldada 40 miljonit rubla, et katta pensionäridel kompensatsioone 50 rubla ulatuses alates 1. juulist. Täna arutatava seaduseelnõuga pakutakse pensionäridele täiendavat kompensatsioone alates 1. oktoobrist. Hr. Sovetnikov teeb ettepaneku, et see hakkaks kehtima juba 1. juulist. Selleks peame riigieelarvest eraldama täiendavalt 40 miljonit rubla. See on ettepaneku sisu. Majanduskomisjon seda ettepanekut ei toetanud, sest puudub selgus sotsiaalfondi tegelikest laekumistest ja kulutustest. Võib-olla on see raha sotsiaalfondis olemas. Meil seda raha ei ole. Aitäh!

Juhataja
Palume hr. Milleri kõnetooli. Ma juhin kolleegide tähelepanu, et sellel ajal, kui on käsil saadiku konkreetse parandusettepaneku arutelu, ei ole teistel midagi selle kohta öelda. Protseduuri kohta? Hääletamise protseduur on selge. Kui on käsil saadiku parandusettepaneku arutelu, siis käib kahekõne ainult temaga. Klavdia Sergij, palun oma nõudmine tagasi võtta!

R. Miller
Lugupeetud Ülemnõukogu, ma tahan teha väikese täpsustuse. Kompensatsioon makstakse välja küll sotsiaalfondist, kuid toetuste esmane allikas on riigieelarve. Riigieelarvest kantakse vahendid sotsiaalfondi. Fondi põhiallikaks on sotsiaalmaks, mis läheb pensionide väljamaksmiseks ja mõnedeks teisteks kulutusteks vastavalt seadusele. Praeguseks on eelarve tasakaalust väljas 20 miljoni rubla ulatuses.

Juhataja
Kalju Koha, kas me võime ettepaneku hääletusele panna? Kolleegid, kas Sergei Sovetnikovi teine parandusettepanek on teile arusaadav? On arusaadav. Panen hääletusele. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on Sergei Sovetnikovi teise parandusettepaneku poolt? Palun hääletada. Selle ettepaneku poolt on 12 rahvasaadikut, vastu on 34, erapooletuid on 13. Teine parandusettepanek ei leidnud toetust.
Kas meil on ka kolmas parandusettepanek?

K. Koha
Jah, kolmas on ka. Peab küsima, kas hr. Sovetnikov nõuab hääletamist.

Juhataja
Hr. Sovetnikov, kas nõuate kolmanda parandusettepaneku hääletusele panekut?

S. Sovetnikov
Ei nõua.

Juhataja
Ei nõua. Selge. Suur tänu! Kas on veel ettepanekuid? Kirjalikule küsimusele tuleb vastata.

K. Koha
Hr. Made! Teie palute vastata, kui suur on valitsuse reservfond. Praeguste plaanide kohaselt on 100 miljonit rubla. Kui me katame ära 122 miljonit, siis jääb valitsuse reserv nulli. Majanduskomisjon on seisukohal, et valitsusel peab mingisugune reserv olema. Kuidas see moodustub? Kahte moodi. Esimene moodus: Ülemnõukogu fikseerib selle kohe, määratleb ära kindla summana. Hr. Toome on teinud vastavasisulise ettepaneku. Teine moodus: vastavalt praegu kehtivale 1991. aasta eelarve seadusele saab valitsus 25% lisalaekumistest enesele. Valitsus on põhimõtteliselt nõus sellega, et jääb üks reservallikas, seda toetab ka majanduskomisjon.

Juhataja
Suur tänu! Kalju Koha, kas meil on jäänud ainult Indrek Toome parandusettepanek?

K. Koha
Jaa, ja ma paluksin teha hetkeks vaheaja, et me saaksime majanduskomisjoniga hr. Toome ettepaneku koos valitsuse esindajatega veel kord läbi vaadata.

Juhataja
Suur tänu! Kolleegid, kell 4 on juhatuse koosolek ruumis 111. Sõltumatud demokraadid saatsid ära oma arvamuse Ülemnõukogu täiskogu töö kohta lähitulevikus. See ongi kõige õigem meetod, et te annate fraktsiooniti oma seisukohad. Juhatusel on nii kergem otsustada. Vaheaeg 10 minutit.

V a h e a e g

Juhataja
Jagan teie rõõmu viimaste TASS-i teadete üle. Istungjärk jätkub. Kohaloleku kontroll. Kohal on 61 rahvasaadikut, puudub 43. Kolleegid, kes hilinesid, registreerige. Kalju Koha, jätkame.

K. Koha
Nii. Lugupeetud kolleegid, meil on viimane parandusettepanek hr. Toomelt. Ta tegi ettepaneku tühistada 1991. aasta eelarveseaduses § 4 lõige 2. Teine ettepanek on kinnitada valitsuse reservfond 50 miljoni rubla suuruses summas. Punkt 3. Kasutada praeguse valitsuse reservfondi kirjutatud 50 miljonit teiste eelarvekulude katteks, mis tekkisid seoses aktsiisimaksu mittekehtestamisega alkoholile ja kütustele. Peale selle ei soovi ta panna hääletusele ettepanekut eraldada täiendavalt 200 või 250 miljonit rubla toiduainete hindade alandamiseks, sest see probleem on väga keerukas.
Majanduskomisjoni seisukoht on järgmine: komisjon teeb ettepaneku viia valitsuse reservfond – mis on 100 miljonit rubla – nulli, kuid mitte tühistada § 4 lõiget 2. Niisugune on majanduskomisjoni seisukoht. Hr. Toome ettepanek näeb ette kinnitada valitsuse reservfondi suuruseks 50 miljonit rubla.

Juhataja
Kohe selgitame asjaolusid. Palun, Indrek Toome!

I. Toome
Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Vaheajal konsulteerisin rahandusminister Rein Milleriga ja minu ettepanek ühtib nüüd Rein Milleri ettepanekuga. Ma pean vajalikuks, et kolleegid seda teaksid. Aitäh!

Juhataja
Vaat nüüd on niisugune lugu, et me palume kõnetooli ka Rein Milleri ja kooskõlastame vahekorrad valitsuse ja Ülemnõukogu eelarve-majanduskomisjoniga, ja kui seisukohad langevad kokku Indrek Toome ettepanekuga, siis me seda hääletusele ei pane.

R. Miller
Tõepoolest, me arutasime hr. Indrek Toomega vaheajal neid küsimusi ja leidsime, et üldse midagi saada, on otstarbekas määrata valitsuse reservfond absoluutsummas kindlaks. Arvestades olukorda, et me tõstame lisaeelarvega tulude plaani 1,2 miljardit rubla, teeb see ülelaekumise praktiliselt võimatuks. Et saada 25 miljonit rubla valitsuse reservfondi, tuleks tulude plaani ületada vähemalt 100 miljoni rubla võrra. See on väga raske ülesanne. Selge on ka see, et praeguses väga keerulises situatsioonis valitsus ilma reservfondita toime ei tule. Te võite muidugi valitsust süüdistada, et poolaastaks eraldatud raha ei ole teie arvates mitte päris otstarbekalt kasutatud, kuid põhieraldised läksid siiski meie majanduse ja sotsiaalsfääri vajadusteks. Kui palju nüüd määrata täna reservfondi, kas 50 või 100 miljonit rubla? Ma nõustun hr. Toome ettepanekuga eraldada 50 miljonit rubla. Kui tuleb puudu ja tulusid laekub üle plaani, pöördume Ülemnõukogu poole kas üksikute kulude finantseerimise loa saamiseks või reservfondi suurendamiseks. Ma toetan hr. Toome ettepanekut eraldada valitsuse reservfondi 50 miljonit rubla.

Juhataja
Tähendab, hr. Toomel oli kaks ettepanekut. Kas mõlemad läksid käiku? Mõlemad. Kas eelarve-majanduskomisjonil on midagi nende vastu?

K. Koha
Eelarve-majanduskomisjoni seisukoha ma kandsin teile ette, me oleme teisel arvamisel.
Reglemendi järgi saab seda asja sättida nii, et eelarve esitaja on valitsus.

Juhataja
Eelarve esitaja või antud juhtumil seadusandliku akti autor on valitsus. Kuid meie ei saa teist lugemist lõpetada, kui ei ole juhtiva komisjoni toetust. Ja antud juhtumil tuleb see hääletusele panna, midagi ei ole teha. Ma ei saa Ülo Uluotsale praegu sõna anda, sest tegemist ei ole tema parandusettepanekuga.

K. Koha
Hr. Uluots, meil oli vahepeal komisjoni istung, kust teie puudusite.

Juhataja
Kolleegid, dialoogi võime pidada ainult Indrek Toomega.

I. Toome
Mul on üks ettepanek, lugupeetud Ülemnõukogu juhataja ja Kalju Koha. Ehk saab 2–3 minutiks kuulutada välja vaheaja, et anda majanduskomisjonile võimalus veel kord nõu pidada. Majanduskomisjoni koosolek toimus enne seda, kui meie härra rahandusministriga selle ühiskokkuleppe sõlmisime. Nii et majanduskomisjon seda ilmselt ei teadnud.

Juhataja
Kolleegid, kell 4 hakkab juhatuse koosolek. Ärgem hakakem praegu lõunat pidama, teeme viieminutilise vaheaja.
Istung jätkub kell 15.45.

V a h e а е g

Juhataja
Istungjärk jätkub, asugem ruttu töökohtadele.
Kohaloleku kontroll. Kohal on 67 rahvasaadikut, puudub 37. Kuidas jäid vahekorrad, Kalju Koha?

K. Koha
Hakkame otsast peale. Hr. Toome teeb ettepaneku tühistada § 4 lõige 2 ja kinnitada valitsuse reservfondiks 50 miljonit rubla praeguse 100 miljoni asemel. Ja ülejäänud 50 miljonit, mis kulutuste poolt üle jääb, viia teiste kulutuste alla. Seega on defitsiit ikkagi 78 miljonit rubla. Majanduskomisjoni seisukoht oli, mis ma teile ette kandsin, et valitsuse reservfond viia nulli, see tähendab, et valitsusele üldse mitte mingit raha anda, vaid et tema reserv on võimalik moodustada § 4 lõike 2 alusel. Sellega me saavutame, et defitsiit väheneb kohe 100 miljonit rubla. Kui Tšernobõli rahad ka veel maha võtta, siis saame põhimõtteliselt ots otsaga kokku. Komisjoni otsus on viia reservfond nulli. Sama seis. Ma saan asjast aru niimoodi, et hr. Toome ettepanek läheb hääletusele.

I. Toome
Lugupeetud juhataja, kolleegid! Teate, ma olen olnud valitsuse eesotsas ja ma tean väga hästi, et valitsusel peab olema mingisugune kindel reservsumma, mistõttu ma tegingi selle ettepaneku ja ma palun teid seda toetada. Kui me jätaksime tähelepanuta ettepaneku, mille majanduskomisjon aktsepteeris ja mida ta teile välja pakub, siis mõelge loogiliselt, mis juhtub. Kui oleksin valitsusjuht, hakkaksin kohe mõtlema, kuidas makse veelgi karmistada. Ma saan aru, et majanduskomisjon on juba selle 100 miljonit eelarve tulude ja kulude tasakaalustamiseks artiklite kaupa paika pannud. Sellest johtuvalt teen veel ühe ettepaneku: toetades minu ettepanekut on meil võimalus vähendada liidumaksu.

Juhataja
Oot, oot, see on uus parandusettepanek. Sellega on teised lood.

I. Toome
Ühesõnaga, ma näen võimalust seda protsessi panna paika niimoodi, et hundid on söönud ja lambad terved. Tänan!

Juhataja
Kolleegid, ma palun veel kannatust, et teile ikkagi seletada, kuidas asjad selles staadiumis Ülemnõukogus kulgevad. Läbirääkimised hr. Toome parandusettepaneku üle on lõppenud. Valitsus esitas seaduseelnõu, komisjoni esimees kinnitas, et komisjon seda küsimust ei aktsepteeri. Ja teistel ei ole midagi selle asja kohta öelda, nad võivad ainult hääletada. Et lõpetada teist lugemist, peavad olema täidetud järgmised tingimused: ära kuulatud kõik asjaolud, võetud seisukohad parandusettepanekute suhtes, ja kui on juhtiva komisjoni toetus, võib teise lugemise lõpetada. Kui juhtiva komisjoni toetust ei ole, siis teist lugemist lõpetada ei saa. Juhtiv komisjon ei aktsepteeri hr. Toome parandusettepanekut, kuigi seadusliku initsiatiivi autorile võib see olla päris meelepärane. Pilt on selge. Hr. Paju, hr. Uluots, võtke oma tellimus tagasi, ma panen küsimuse hääletamisele.
On see nüüd tõsine jutt? Ma palun hoiduda sellistest avaldustest. Ma ei riku praegu reglementi, rääkimata sellest, et praegu kehtivad erivolitused. Nii. Sellega loen intsidendi ammendatuks ja ma panen parandusettepaneku hääletamisele. Kas on protseduuriküsimus? Kui on protseduuriküsimus, siis on teine jutt. Ülo Uluots. Ma protestin kohe, kui ei ole tegemist protseduuriga.

Ü. Uluots
Möödunud aastal riigieelarvet vastu võttes me otsustasime, et eelarve peab olema tasakaalus. Kui teie panete praegu Toome ettepaneku hääletamisele, siis rikute sellega eelarveseadust, viies tema defitsiiti.

Juhataja
Suur tänu, hr. Uluots! Ma rikun ka Nõukogude Liidu konstitutsiooni, kuid sellegipoolest panen hr. Toome ettepaneku hääletusele. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on Indrek Toome parandusettepaneku poolt? Ma palun hääletada. Selle ettepaneku poolt on 39 rahvasaadikut, vastu on 8, erapooletuid on 8. Parandusettepanek leidis toetust.

K. Koha
Rohkem parandusettepanekuid ei ole. Kuid ikkagi peab üle küsima, kas keegi ...

Juhataja
Kolleegid, ega ei ole unustatud kellegi parandusettepanekut? Ei ole. Hr. Uluotsal ei olnud parandusettepanek, temal oli pretensioon.

K. Koha
Siis lubage, lugupeetud kolleegid, teha teile ettepanek lõpetada teine lugemine, et me saaksime viia seaduseelnõu kolmandaks lugemiseks vajalikku vormi.

Juhataja
Kolleegid, kas on vastuväiteid? Teine lugemine on lõppenud. Ma tänan! Kolleegid, kella neljani on jäänud mõni minut. Mul on niisugune ettepanek ja ma loodan, ma palun, kolleegid, ärge lahkuge. Ka juhatuse liikmed ehk nõustuvad sellega, et me võtame ruttu seisukoha ühe seaduseelnõu teise lugemise kohta. Ma arvan, et kellelgi ei ole vastuväiteid. Kas riskime? Jah?
Hr. Lebedev selles küsimuses enam sõna ei saa, kuid informatsiooni saab anda kell kuus. Istung ei ole lõppenud. Juhatus peab nõu ja istung jätkub. Hr. Uluots, ma palun pretensioon tagasi võtta.

Eesti Vabariigi seaduse "Eesti NSV kohaliku omavalitsuse aluste seaduse osalise muutmise kohta" eelnõu teine lugemine

Juhataja
Kolleegid, meil on üks kiireloomuline küsimus. Taotluse tegi Ülemnõukogu Presiidium ja see käsitleb Eesti NSV kohaliku omavalitsuse aluste seaduse osalist muutmist. Selle küsimuse põhjalik arutelu oli esimesel lugemisel, hr. Andrus Ristkok tegi parandusettepaneku. Rohkem parandusettepanekuid ei olnud. Ja nüüd palun kõnetooli hr. Advig Kirise selgitamaks meile selle parandusettepaneku saatust. Pärast seda asume hääletama, sest küsimus on kiireloomuline.

A. Kiris
Lugupeetud Ülemnõukogu liikmed! Seaduseelnõu "Eesti NSV kohaliku omavalitsuse aluste seaduse osalise muutmise kohta" suhtes tuli üks parandusettepanek Ülemnõukogu liikmelt Ristkokilt. Parandusettepanek seisneb selles, et lisaks projektile asendada ka Eesti NSV kohaliku omavalitsuse seaduse tekstis sõnad "Eesti NSV" sõnadega "Eesti Vabariik". Selle ettepaneku kohta on niisugune vastuväide: meil ei ole vaja seda teha, sest 1990. aasta 8. mai Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuses on öeldud, et edaspidi kasutame nimetust "Eesti Vabariik" igal pool, kus me seni kasutasime "Eesti NSV". Sellepärast ei ole vaja teha seda ühes seaduses. Lisaks sellele tuleb arvestada ka seda, et kogu seadustiku ulatuses kõiki neid termineid asendada ei saa, sest praegu kehtib ka osa Eesti NSV seadusi. Kui minna veelgi kaugemale, siis võib ütelda, et nimetus "Eesti NSV" säilib formaaljuriidiliselt meie seadustikus. Nii et mul on ettepanek seda parandust mitte sisse viia. Oluline on see, et kohaliku omavalitsuse aluste seaduse vastuvõtmisega saavad meie maavanemad, maasekretärid ja volikogud hakata normaalselt tegutsema. Praegu on neil raskusi suhtlemisel riigiorganitega, sealhulgas näiteks riigipankadega.

Juhataja
Kas ma saan õigesti aru, et Andrus Ristkok võtab oma parandusettepaneku tagasi? Kõik vastuolud on sellega reguleeritud. Aitäh, hr. Kiris!
Kolleegid, seaduse põhjalik arutelu toimus esimesel lugemisel. Kas ma võin panna seaduse vastuvõtmise hääletamisele? Kohaloleku kontroll. Kohal on 69 rahvasaadikut, puudub 35. Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi seadus Eesti NSV kohaliku omavalitsuse aluste seaduse osalise muutmise kohta? Palun hääletada! Vaja on 53 häält. Selle ettepaneku poolt on 64 rahvasaadikut, vastu on 1, erapooletuid on 3. Seadus on vastu võetud. Kolleegid, juhatus реаb pool tundi nõu. Võtke vahepeal einet ja katsume kõik teha, et istungjärk jätkuks 16.35.

V a h e a e g

Juhataja
Kolleegid, asugem töökohtadele! Kohaloleku kontroll. Kohal on 63 rahvasaadikut, puudub 41.
Kolleegid, juhatus pidas nõu. Hetketi läksime ägedaks, kuid otsuseni ei jõutud. Juhatus jätkab oma tööd homme enne plenaaristungit. Ma panen kõigile südamele, et me mõtleksime hästi järele, kuidas me hääletame homme siis, kui tehakse ettepanek viia läbi täiendav istungjärk. Praegu ma ei põhjenda eriti põhjalikult kõiki asjaolusid, arvatavasti ollakse asjaga kursis.
Kui see eelnõu teie kätte jõuab ja see päevakorda pannakse, selgitab ettekandja kõiki täiendavaid asjaolusid. Ma rikun sisuliselt reglementi, kui ma seda teemat praegu põhjalikult käsitlen. Ma ei saa jätta ütlemata, et mitteametlikel andmetel on Eestis antud "otboi".
Nii. Läheme uuesti sisulise töö juurde.

Eesti Vabariigi seaduse "Muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi aktsiisimaksu seaduses" (alkohoolsed joogid) eelnõu esimene lugemine

Juhataja
Lugupeetud kolleegid! Eesti Vabariigi Valitsus palub täiendada käesoleva istungjärgu päevakorda ühe kiireloomulise küsimusega. Minu teada on dokumendid välja jagatud. Praegu jagatakse? Jagame dokumendid välja ja siis asugem otsustama.
Kolleegid, kui tutvute eelnõuga, siis veendute, et sisuliselt ei ole tegemist keeruka küsimusega. Kas kõik on jõudnud eelnõu läbi lugeda? (Hääled saalist.)
Kas võin päevakorra täiendamise küsimuse hääletusele panna? Kas kõikidel on käes? Ei ole. Ootame veel vähe. Kuidas on lood? Kas on läbi loetud? Ei ole läbi loetud. No, loe kiiresti, kallis kolleeg! (Hääled saalist.)
Kolleegid, dokumendid on valesti välja jagatud. Töö käigus annab asja parandada. Nii. Ma ei võta antud juhtumil intsidendi pärast süüd enda peale. Kohe selgitan asjaolusid. Oli kokkulepe, et kõigepealt jagatakse välja kiireloomulise küsimuse materjalid. See, mis teile kätte jagati, puudutab uut aktsiisimaksu seaduse eelnõu. Järjekord muutus ja midagi ei ole katki. Nii. Nüüd jagati teile dokumendid välja. Võin ma hääletusele panna, kas täiendame päevakorda või mitte? Juhul, kui täiendame, on tegemist esimese lugemisega. Teema on meil ju tuttav. Kui ei täienda, siis ei täienda, tegemist on lihthäälteenamusega. Kellel on küsimusi? Illar Hallaste? (Hääled saalist.)
Võtame praegu käsile alkoholi aktsiisimaksu seaduse eelnõu. Teine on tutvumiseks. Nii. Kas on selge? Panen hääletusele.
Kas tagumises otsas on tekkinud probleeme? Milles on asi, Ants Veetõusme?

A. Veetõusme
Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Mina saan aru niimoodi, et meile on tegelikult esitatud kaks seaduseelnõu. Praegu käib jutt veel mingist kolmandast otsusest. Segadust tekitab ka see, et mõlema seaduseelnõu pealkiri on täpselt sama. Millise seaduseelnõu me praegu arutusele võtame, selles on küsimus.

Juhataja
Ma mõtlen, et praegu ei ole õige aeg selgitada, kuidas see segadus tekkis. Valitsus on seaduseelnõu niisugusel kujul välja pakkunud. Kui valitsus arvab, et mõlemal võib olla ühine pealkiri, on see valitsuse arvamus. Ülemnõukogul võib olla oma arvamus. Minul ei ole põhjust midagi juurde fantaseerida. Ma isegi fantaseerisin, kui arvasin, et algul pakutav eelnõu on olemas. Selgus, et seda ei ole üldse olemas. Tegin vigade paranduse ära. Selgus, et on kaks seaduseelnõu. Kuid lähtudes nende sisust, teen ettepaneku, et võtame praegu käsile selle, mis käsitleb alkoholi aktsiisimaksu muutmist. Ja kui see päevakorda võetakse, siis ütleme, mis me selle pealkirjast ja sisust arvame. Kas ma võin küsimuse hääletamisele panna?
Lugupeetud Ülemnõukogu, kes on selle poolt, et täiendada 46. istungjärgu päevakorda ühe kiireloomulise küsimusega, mis käsitleb alkoholi aktsiisimaksu seaduse muutmist? Palun hääletada! Selle ettepaneku poolt on 46 rahvasaadikut, vastu on 9, erapooletuid on 3. Päevakorda täiendatakse. Käsitleme seda teemat, kolleegid, vastavalt §-le 16, mis tähendab, et esimesel lugemisel on põhjalik arutelu ja parandusettepanekud tuleb esitada 24 tunni jooksul. Iseasi, kas meil on sisuliselt midagi arutada, sest seda me alles äsja tegime. Ma palun ettekandeks kõnetooli hr. Milleri.

R. Miller
Austatud Ülemnõukogu, äsja me arutasime lisaeelarve küsimusi ja enne seda vaadati läbi aktsiisimaksu seaduse muutmise küsimus. Tol korral oli valitsusel aktsiisimaksu määrade muutmise seaduse eelnõu esitatud tervikuna, käsitles koos nii alkohoolseid jooke kui ka naftasaadusi. Praegu on valitsus esitanud teile arutamiseks aktsiisimaksu määrade muudatused alkohoolsete jookide osas. Ma arvan, et mul ei ole vaja pikalt sellel küsimusel peatuda, seda on põhjalikult tehtud aktsiisimaksu määrade seaduseelnõu varajasemal arutelul. Tahaksin märkida seda, et käesoleva aasta riigieelarve lisaeelarves oli valitsus seda arvestanud. Riigieelarve arutluse ajal tõstatasid paljud rahvasaadikud küsimuse alandada toiduainete hindu, eelkõige liha ja piima ning liha- ja piimatoodete hindu. Vabariigi valitsus oli planeerinud tõsta eelarve tasakaalustamiseks alkoholi aktsiisimaksu määrasid, et alandada liha ja piima ning nende saaduste hindu. Mul on ettepanek, et te põhjalikult kaaluksite seda küsimust. Ma kriipsutan alla tõsiasja, et aktsiisimaksu suurendamisest laekuv raha suunatakse toidukaupade hindade alandamiseks. Tänan teid tähelepanu eest!

Juhataja
Suur tänu, hr. Miller! Ma loodan, et see teema on meil veel värskelt meeles ja saadikuil ei ole vajadust esitada täiendavaid küsimusi. Kuid mul on siiski alust paluda kõnetooli eelarve-majanduskomisjoni esindaja, kes esitab oma seisukoha, kas lõpetada esimene lugemine või mitte. Lugupeetud kolleegid! Et tegemist on kiireloomulise küsimusega, toimub põhjalik arutelu esimesel lugemisel. Kuid ilma komisjoni positiivse seisukohata esimest lugemist lõpetada ei saa. Kui selleks on vaja midagi ette võtta, siis tehke ettepanekud. Ettekanne on kuulatud, avan läbirääkimised. Ma oletan, et Ülemnõukogu ei soovi pidada läbirääkimisi selles küsimuses. Kalju Koha.

K. Koha
Austatud juhataja, mul on teile üks küsimus. Ma ei mäleta täpselt reglemendi kõiki lõike.

Juhataja
Ma kohe vastan.

K. Koha
Meil on täna tavatu olukord. Selle eelnõu ühte osa oleme arutanud. See ei leidnud heakskiitu. Ma tahan juhtida tähelepanu sellele, kas meil on võimalik seda seaduseelnõu võtta vastu esimesel lugemisel või ei ole.

Juhataja
Ei, ei. Ega me seadust vastu võtta küll esimesel lugemisel ei saa. Küsimus on selles, kas me jõuame lõpetada esimese lugemise või ei jõua.

K. Koha
Mind huvitab just see, kas on võimalik seadust vastu võtta esimesel lugemisel.

Juhataja
Ei ole. Praegu kehtiv reglement näeb ette, et minimaalselt on vaja kaks lugemist.

K. Koha
Aga sisuliselt ei ole meil enam midagi arutada, sest kõik küsimused ja vastused on ammendatud ja otsus tehtud.

Juhataja
Jaa, see lähtub loogikast ja mingit kohustust ei ole. Kui näiteks eelarve-majanduskomisjon siiski arvab, et me võiksime esimese lugemise lõpetada, siis ma ka lõpetan. Kui eelarve-majanduskomisjon ei anna positiivset hinnangut, siis lükatakse see esimesel lugemisel tagasi.

K. Koha
Eelarve-majanduskomisjon peab sel juhul võtma vaheaja, sest me pole seda seisukohta antud seaduseelnõu puhul arutanud.

Juhataja
See õigus on teil olemas. Kui eelarve-majanduskomisjon soovib vaheaega, kuulutame välja vaheaja.
Kolleegid, katsugem nüüd olukorda õigesti mõista. Ma olen praegu sunnitud mitte tavapäraselt tööd juhtima, sest asjaolud on sellised. Mina lähtun reglemendist, antud juhul ka oma kogemusest ja südametunnistusest. Kui Ülemnõukogu otsustas siiski selle küsimuse uuesti päevakorda lülitada, siis katsume nüüd ühiste jõududega olukorrast välja tulla.
Kui soovitakse pidada läbirääkimisi, siis peame läbirääkimisi. Minu meelest on praegu võimalik operatiivselt kujundada komisjoni seisukoht. Selge on ju see, et kahel lugemisel läbi vaadatud ja vastu võetud lisaeelarve läheb ju vastu taevast, kui me aktsiisimaksu seadust vastu ei võta. Nii. Läbirääkimised algavad.

I. Fjuk
Lugupeetud kolleegid, ma teen ettepaneku, et majanduskomisjon võtaks kolmeks minutiks vaheaja. Ja teiseks võiks härra spiiker kasutada oma erivolitusi ja teha ettepanek võtta seadus vastu esimesel lugemisel.

Juhataja
Seda volitust mul ei ole. Mul on palju volitusi töö korraldamiseks, kuid mul ei ole mingeid volitusi seadusloome kohta. Kui ma seda teeksin, siis naeraks rahvas mind välja. Ei, seda ma teha ei tohi. Niisugused volitused anti viimast korda 1940. aastal, kui ühel päeval korraldati väga tähtsas küsimuses kolm lugemist. Niisugust pretsedenti me ei korda.

A. Veetõusme
Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Kui Ülemnõukogu seda soovib, tuleb majanduskomisjon kokku ega hakka Ülemnõukogule vastu. Aga kui kauaks, seda ma ei oska öelda.

Juhataja
Lepime kokku, et teeme kümneks minutiks vaheaja. Sobib?

V a h e a e g

Juhataja
Kolleegid, üks hetk tähelepanu, enne kui jätkame päevakorda, palub hr. Rüütel sõna.

A. Rüütel
Minu jutt on väljaspool seda istungit. Ma arvan, et te peate teadma, kuidas rahvas ja üldsus suhtub 19. augustil vastu võetud otsusesse. Meile toodi siia lilli. Need lilled saadeti kõigile saadikutele, valitsusele, hr. Nugisele, Savisaarele. Ja minu nimi on ka seal. Tegin teile selle teatavaks. Ka kiri on siin. Selles on väga soojad sõnad. Õnnitlusi ja edusoove on väga palju. Tänaval liikudes tullakse juurde ja öeldakse kõige soojemaid sõnu. Need andsin ma teile edasi. Soovin teile jõudu.

Juhataja
Suur tänu! Informatsiooni laekub pidevalt igalt poolt. Ka minu juures on suur õnnitlustelegrammide pakk. Kõik see on teile, kolleegid. Ja neid tuleb pidevalt juurde. Informatsiooni laekub ka selle kohta, mis toimub Moskvas.
Kuid tuleme nüüd päevakorra juurde. Katsume tänase päeva töiselt lõpetada. Ehk saab täna öösel rahulikult puhata. Homme võtame vastu mõned tähtsad otsused.
Nii. Kes teeb meile teatavaks eelarve-majanduskomisjoni seisukoha? Kalju Koha.

K. Koha
Lugupeetud Ülemnõukogu esimees, juhatus ja kolleegid! Eelarve-majanduskomisjon vaatas läbi meile esitatud seaduseelnõud. Meil tekkis küsimus, miks aktsiisimaksu määrad on sellisele kõrgusele tõstetud. Vastus on lihtne: et saada kätte seletuskirjas märgitud rahasumma. Eelarve-majanduskomisjon teeb Ülemnõukogule ettepaneku lõpetada esimene lugemine.

Juhataja
Suur tänu! Kolleegid, kas lõpetame? Esimene lugemine on lõppenud. Head kolleegid, homne plenaaristung algab kell 10, juhatus alustab tööd kell 9. Öeldakse, et hommik on õhtust targem. Homme otsustame, kuidas me kujundame oma lähema perioodi tööd ja tegemised. Tänaseks head nägemist, head ööd, head und!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid