Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Eerik Heldna vastas Delfi lugejate küsimustele.

Millal hakkate kohalike omavalitsuste susserdajaid kinni panema? Vaimne terrorism pole vähemohtlik

Kaitsepolitsei menetleb Eesti kuue suurema (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi) omavalitsuse juhtide korruptsioonikuritegusid alates 15. juulist 2007. Tähelepanelikum lehelugeja on kindlasti märganud, et viimase kolme-nelja aasta jooksul on nii mõnigi ametnik korruptsioonikuriteo kahtlusega kinni peetud ja hiljem kohtus süüdi mõistetud.

Kas kaitsepolitsei jälgib uudisteportaalide kommentaariume ja käsitleb valitsevate erakondade suunas esitatud kriitikat kui potentsiaalset riigivastast hoiakut?

Eesti on demokraatlik riik, kus põhiseadus annab kõigile inimestele sõnavabaduse. Erakondade ja poliitikute kritiseerimine on sisuliselt põhiseaduslik õigus. Seni kui kriitikaga ei kaasne üleskutset vägivallale ega õhutata vaenu, kaitsepolitsei ei sekku.

On teada, et Breivik oli/on vabamüürlane. Et tema vaated olid selgelt vabamüürlaslikud.
On teada, et vabamüürlane peab täitma kõrgemalseisva vabamüürlase käsku. Isegi siis, kui see on seadusega vastuolus.

On teada, et ka Eestis on hulgem vabamüürlasi. Sisuliselt Breiviki jõugukaaslasi. Kas KAPO hoiab piisavalt vabamüürlaste tegemistel silma peal?

Vt eelmist vastust.

Mida arvab kaitsepolitsei blogijast, kes varjub pseudonüümi taha "jurialhaz"? Kas mitte sarnastest "jurialhazidest" ei lähtu suurima tõenäosusega terrorioht Eestis? Blogija on korduvalt kirjeldanud Eesti jagamise plaane, soovitanud kõik eestlased Siberisse saata, avaldanud soovi ise püssipäästikule vajutada, et eestlasi tappa. Mis põhjusel lastakse blogijal "jurialhaz" segamatult tegutseda ja ässitada?

Kindlasti käsitleme äärmuslust ohuna ja rakendame vajalikke meetmeid ohu tõrjumiseks. Varjunime jurialhazz kasutav isik on tuvastatud ja teda on vaenu õhutamise eest väärteo korras karistatud. Sellise õigusrikkumise jätkamise korral näeb seadus ette kriminaalvastutuse.


Küsimus: kas kapol on lootust lähiajal apoliitiliseks muutuda, valitsusparteide toakoera osast lahti saada?

Kaitsepolitsei on apoliitiline julgeolekuasutus, mida juhib kindlaks tähtajaks ametisse määratud peadirektor. Juhindume oma tegevuses seadustest. Kaitsepolitsei on menetlenud erineva erakondliku kuuluvusega isikute süütegusid.

Miks pole kapo aastaraamatus potentsiaalsete julgeolekuohtude seas toodud Savisaare idaraha küsimist erakonna toetuseks? Kas Savisaar küsis Keskerakonnale(!) raha või ei küsinud? Ja tegu oli (pool)kriminaalse valimisvõitluse võttega?

Kaitsepolitseiamet avaldas faktid raha küsimise kohta oma kodulehel ja nendega on huvilisel võimalik tutvuda igal ajal - vt http://www.kapo.ee/est/pressinurk/32/kaitsepolitseiameti-teave-edgar-savisaare-raha-kusimise-kohta-venemaalt. Rohkem teavet avaldada võimalik ei ole, seepärast ei pidanud me ka vajalikuks juba avaldatud infot aastaraamatus korrata.
Valimisteks - sisuliselt võimu ostmiseks – välisriigilt erakonnale raha küsimine on kindlasti julgeolekurisk, eriti kui kõnealune välisriik ei ole meie liitlaste seas Euroopa Liidus ega NATOs ja arendab aktiivselt Eesti vastast luure- ja mõjutustegevust.

Millal kapo pankade tegevust kontrollima hakkab (pean silmas poliitika ostmist jms)?
Kes tegelikult kapot juhib?

Võimalikku ebaseaduslikku tegevust, mis võib kaasa tuua ohu põhiseaduslikule korrale uurime ja tõkestame oma tööülesannetest tulenevalt pidevalt. Järelvalvet pankade tegevuse üle teostab Finantsinspektsioon ja Politsei ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo.

Kaitsepolitseid juhib alates 2008.aasta juunist Raivo Aeg.

Eestis avaldavad mitmed inimesed blogisid, nimetades ennast rahvuslasteks. Tekstid ei ole mitte ainult segased ja loogikavastased, vaid sisaldavad inimvaenulikke elemente. Mitmed nendest blogipidajatest kandideerisid viimati ka üksikkandidaatidena riigikokku. Kas kapo jälgib neid blogisid ja Facebooki sissekandeid? Milliseid peab riigikaitse põhiseaduste vastaseks ja ohtlikeks?

Mõttevabadus on põhiseaduslik õigus. Politsei- ja julgeolekuasutused sekkuvad juhul, kui on alust arvata, et mõtetele võib järgneda süütegu.. Ehk siis kui õigus mõttevabadusele võib muutuda ohuks teiste inimeste õigustele, sealhulgas õigusele elule ja tervisele.

Kuidas on kodanikel, kes on sattunud rahvuslaste laimu objektiks, võimalik ennast kaitsta?
Kas Teie arvates on normaalne, et tavameediad avaldavad tekste, mis on selgelt inimvaenulikud ja levitavad vaenu teiste kaaskodanike vastu? Kuidas vöiks kodanik siinkohal protesti avaldada - kas ainult kohtusse kaebamisega või siis teavitades põhiseaduskaitseorganeid?

Enda õiguste, sealhulgas hea nime kaitseks võib kindlasti pöörduda kohtusse. Kui kodanik leiab, et tema õigusi riivavas tegevuses on mõne karistusseadustikus kirjeldatud süüteo tunnused, on kohane pöörduda õiguskaitseasutuste poole.

Mida te arvate Iseseisvuspartei liidri Vello Leito äsjasest arvamusest Breiviki kohta? Kas sellist segast arvamust on vaja avaldada? Kas sellise arvamuse avaldamine on avalikkuse huvides?

Milliseid arvamusavaldusi massiteabevahendid avaldavad, on nende otsustada.
Kodanik Leito arvamusavalduste sisu räägib piisavalt ilmekalt enda eest ise. Usun, et iga mõtlev inimene suudab iseseisvalt neile pädeva hinnangu anda.

Kas agent Janek Postimees on veel kapo palgal? "Oktoobri alguses toimunud anarhistliku liikumise PunaMust meeleavaldust jälgis kaitsepolitsei töötaja, kes anarhistide pärimise peale esitles ennast kui Postimehe reporterit Janekit."

Agent Janeku nimelist töötajat kaitsepolitseis ei ole. Kaitsepolitsei isikkoosseis on aga salajane, nii et selleteemalistele küsimustele ma vastata ei saa.

Kuidas suhtud sellesse, et siseministeeriumi esindaja kasutab teleeetris väidet:"idioodid" ja räägib parempoolsetest. Kuidas erinete ise psühhodest, kui pole oidu või õiget treeningut oma tundeid vaka all hoida? Kas liigitaksid end pigem vasakpoolseks?

See küsimus tuleks esitada siseministeeriumi esindajale. Iga inimesel on õigus oma sõnakasutuse ja maailmavaate üle ise otsustada.

Kas pole viimane aeg muuta relvaseadust? Praegu saab kodanik relvaloa ka siis, kui kohalik konstaabel ütleb, et relvaluba ei tohiks anda.

Ükski kontrollimehhanism ei ole kunagi suutnud tagada sajaprotsendilist tulemust. Regulatsiooni ja seaduste väljatöötamine antud küsimuses kuulub Justiits- ja Siseministeeriumi pädevusse.

Teame, et vabamüürlased töötavad oma organisatsiooni heaks, mitte selle riigi heaks, kus nad elavad. Sealjuures isegi asukohamaa seadusi rikkudes. Sisuliselt on nad hästiorganiseerunud Simmid. Kui palju on KAPOs vabamüürlasi? Riigikogus? Valitsuses?

Kuna te näite vabamüürlastest palju teadvat, siis äkki ütlete meile ise.

Miks KAPO, kes peab teostama põhiseaduslike printsiipide kaitset, ei reageeri valitsuse ja riigikogu poolsetele põhiseaduse rikkumistele? Näiteks Meri sõlmitud juulilepingud, Paeti sõlmitud Eesti-Vene piirileping jne.

Demokraatlikus riigis, kus rahvas valib parlamendi ja parlament kinnitab valitsuse, alluvad valitsusasutused (sealhulgas ka julgeolekuasutused) nende kontrollile, mitte vastupidi. Kui seadusandja on leppeid ratifitseerides kinnitanud, et need ei ole põhiseadusega vastuolus, siis pole alust selles kahelda. Täpselt nii nagu ei saa kahelda teistegi seaduste kehtivuses, mille Riigikogu on vastu võtnud ja President välja kuulutanud. Igaühel on õigus oma arvamusele, aga seadused kehtivad kõigi jaoks.

Kas KAPO on ametlikult ENSV KGB õigusjärglane ehk Vene FSB Eesti filiaal?Kuidas kommenteerite alljärgnevat väidet?

“Eesti Ekspress” 9. veebruaril 1996. Eesti riiklikku suveräänsust kaitsvas salapolitseis töötasid 1996. aastal järgmised KGB töötajad: Vladimir Veitman, Valeri Titov, Uno Puussepp, Aleksandr Repkin, Tatjana Valtbach, Aleksei Posledov, Vladislav Preitlov jt. Eesti Vabariigi valitsus on neile endistele “kagebiitidele”, kel kodakondsus puudus, andis selle “eriliste teenete eest.”

Kaitsepolitsei ei ole ühegi ENSV asutuse õigusjärglane. Niisamuti ei ole me ühegi välismaise eriteenistuse filiaal. Tähistasime tänavu 12. aprillil oma 91. sünnipäeva iseseisva Eesti Vabariigi asutusena. Peaaegu kõik meie sõjaeelsed kolleegid tapeti nõukogude okupatsioonivõimu poolt üksnes selle tõttu, et nad töötasid Kaitsepolitseis.
Kes konkreetselt kaitsepolitseis töötas või ei, selle kohta me kommentaare anda ei saa. Nagu juba eelpool öeldud, on meie ameti isikkooseisu puudutav teave salajane.
Üldiselt oleks aga ehk õigem veidike värskemate ajalehelugudega end maailma asjadest kurssi viia.

Täna teame, et Simm ei tegutsenud siiski päris üksi. Kas kapo on midagi ette võtnud ka selle vastu et Saue gümnaasiumis riigikaitseõpetajana töötanud Simmid ei saaks vaenulikele riikidele edastada värbamiseks sobilike kandidaatide nimesid?

Kaitsepolitseiameti menetletud kriminaalasjas mõisteti Hermann Simm kohtus süüdi ja kannab praegu vanglakaristust; mida enamat on võimalik teha? Vastuluuret teostame aga kogu aeg. Meie töömeetodid ja taktika on riigisaladus.

Kolmandas Reichis oli kuus erinevat luureametit, kes kõik üksteist dubleerisid ja ka omavahel konkureerisid! Sama oli NSVL is! Kas te ei näe ohtu luurealase tegevuse liigses kontsenteerituses inimliku faktori eksituse või ka pahatahtlikkuse tõttu?

Te peate veidike rohkem Kolmanda Reichi ja NSV Liidu julgeolekuorganite ajalugu tudeerima. Need asutused ei olnud sugugi nõnda killustunud.

Eesti Vabariigis on aga kaks julgeolekuasutust: lisaks meile veel Teabeamet. Meie tööülesanded on toodud julgeolekuasutuste seaduses.

Mida teie arvates tähendab mõiste terrorism?

Terrorismi mõiste defineerib Karistusseadustiku § 237. Sellest me ka lähtume.

Karta on, et läheb lahti klaperjaht nn. paremäärmuslastele... Aga, kas kapo näeb ka ohtu vasakpoolsete vaadete levitajates, kes oma multikultuursuse propageerimisega ja sooviga kõike ja kõiges reguleerida kujundavad tavainimestes meelsuse millest ei räägita kuid mis kaudselt põhjustabki tragöödiaid nagu Norras?

Meie jaoks ei ole vahet, millise äärmuslusega on tegu. Igasugune äärmuslus on potentsiaalselt ohtlik.

Kus ja kes Eestis paremäärmuslased on? Mingeid tegelikke äärmuslasi, kellega rahvast hirmutatakse, meil ju ei eksisteerigi. Ega siis rahvuslus pole äärmuslus - põhiseaduse järgi on Eesti rahvusriik. Kas Eesti on paremäärmuslik ja radikaalne riik, mida tuleb piirata?

Eestis on äärmuslasi vähe ja nende toetajaskond väike. Samas, nagu kasvõi äsjastest Norra sündmustest näha, piisab ka ühest inimesest, et paljudelt elu võtta.
Rahvuslus, heas mõttes, on patriotism, soov oma rahvale head teha. Eestis paraku on rahvusluse mõiste mõningate isikute pideva tegevuse tulemusel ära solgitud.

Eesti ei ole paremäärmuslik ega radikaalne riik. Eesti Vabariik on demokraatlik riik, kus kõrgema võimu kandjaks on rahvas.

Heldna, kas te usute, et kapo on ülejäänud ühiskonnast veidi "moraalselt kõlbelisem"?

Kapo „moraalset palet“ hindama ei ole ma objektiivne. Kindlasti on meile esitatavad nõudmised kõrgemad kui paljudel teistel elualadel.

Kui ei usu siis, miks te lubate endale salaja, oma volituste üleselt, sekkumist näiteks välispoliitikasse, "hoiatades kahemõtteliselt" välisministeeriumi ametnikke?

Kapo ei ole sekkunud ega sekku välis- ega sisepoliitikasse. Küll aga jääb arusaamatuks, millist hoiatamist te silmas peate. Kui peate silmas olukordi, kus kaitsepolitsei teavitab ametnikke, kellele on antud juurdepääs riigisaladusele, võimalikest ohtudest ja riskidest, siis see on meie täiesti tavapärane töö.

Kas te olete sellest kuulnud?

vt eelmist vastust

Kas näiteks teie asutuse direktor võiks olla käinud riigikogu väliskomisjonis sellel teemal aru andmas?

Kuna ei tea, mida te mõiste „see teema“ all silmas peate, siis ei oska antud küsimusele vastata.

Kas siin ootamatu "esinemine" on luureasutuse funktsioon?

Julgeolekusasutuse üks funktsioonidest on ka elanike teavitamine.

Mis tulemust te siit ametiisikuna loodate saavutada Eesti riigile?

Positiivset mõju elanikkonna teadlikkuse tõstmise kaudu.

Kas te soovite isiklikult vahel harva terake asjatundjana silma paista?

Kapo ametnikuna esinedes ei esinda ma isiklike teadmisi/veendumusi ega tegele enda isiku promomisega.

Või on tänane etteaste väike kapo mainekorralduslik operatsioon?

Elanikkonna teavitamist KAPO tegevusest ei saa pidada vaid mainekorralduslikuks operatsiooniks.

Kas te olete, korrakaitsja või luuraja?

Kapo puhul on ühendatud kahe asutuse funktsioonid: julgeoleku- ja politseiasutuse omad.

Kuidas siis terroristi ära tunda, palun selgitage tõepoolest?!

Terroristi tunneb ära tegudest.

Palun öelge, kes on Eestis paremäärmuslased? Palun öelge, kes on Eestis vasakäärmuslased?

Lühidalt öeldes on äärmuslased ühiskonna üldistele tõekspidamistele vastanduvate ideoloogiate pooldajad, kes on valmis oma eesmärkide saavutamiseks rakendama ebaseaduslikke või ebademokraatlikke vahendeid. Üheks läbivaks tunnuseks on vastandumine – leitakse endale näidisvaenlane, kellele vastanduda ning kellega võidelda. Selle näidisvaenlasega samastatakse sageli väga erinevaid ühiskondlikke nähtusi, sealhulgas ka seda mida ühiskonnas üldiselt aktsepteeritakse. Näiteks natsionaalsotsialistid leidsid kõigis maailma hädades süüdlase juutide näol. 

Aga nagu juba öeldud, olgu äärmuslus parem- või vasakpoolne või hoopiski religioosne, ohupotentsiaali on neis kõigis ja kõigiga tuleb tegeleda.

Kas kapo hoiab silma peal Eesti Rahvusliku Liikumisega seotud inimestel?
Kas kapo hoiab silma peal Eesti Iseisvusparteiga seotud inimestel?
Kas kapo hoiab silma peal ka teistel poliitilistel erakondadel, et välistada igasugused vandenõud?

Nende isikute nimekirja, kellel on põhjust silma peal hoida, ma avaldada ei saa. Ühegi seadusliku poliitilise erakonna jälgimisega me ei tegele. Jälgime konkreetseid isikuid, kelle kohta on teavet, et nad on äärmuslike vaadetega ja võivad toime panna õigusrikkumisi.

Kuidas saadakse kapo töötajaks või kaastöötajaks?

Vabatahtlikult.

Kaitsepolitsei töötajaks saab nõutavate isikuomaduste ja kvalifikatsiooni olemasolul, pärast julgeolekukontrolli läbimist.

Kas siseminister juhib kapo tegevust kaudselt?

Kaitsepolitsei on siseministeeriumi haldusalas, mis tähendab, et oleme siseministri ees aruandekohustuslikud. Samas on meie oluliste töövaldkondade juhtimine ja kontroll seadustes eraldi sätestatud ja väljub siseministeeriumi pädevusest. Näiteks kriminaalmenetluse üle teostavad järelevalvet üksnes prokuratuur ja kohtud; teabe kogumine julgeolekuasutuste seaduse alusel lähtub vabariigi valitsuse kinnitatavast teabehanke ja analüüsikavast.

Kaitsepolitsei esindaja (Martin Arpo) märkis, et KAPO tegeleb äärmuslike vaadete leviku tõkestamisega. Kas selline tegevus ei ole teie meelest mitte põhiseaduse rikkumine? Põhiseadus annab õiguse ka äärmuslikele vaadetele eeldusel, et need ei õhuta vihkamist või vägivalda.

Äärmuslikud vaated ei pruugi õhutada vihkamist või vägivalda. Pigem näevad äärmuslased vägivalda ühe vahendina oma eesmärkide saavutamisel. Veendumusi ja vaateid keelata ei saa, aga võimalikke ohte peame hindama ja tegema oma parima, et need ei realiseeruks.

Kuidas Teie hindate Kapo komissari avaldust, et meil on kõik rahulik ja sellist meil juhtuda ei saa? Mina loen seda ohjeldamatuks rumalaks avantürismiks põhjusel, et osaleme missioonidel.

Sellesisulist avaldust, nagu te kirjeldate ükski kaitsepolitsei esindaja teinud ei ole. Oleme öelnud, et ohusituatsioon on hetkel madal ja Norra sündmused otseselt meie olukorrale päevapealt mõju ei avalda. Seda, et ohud täiesti puuduvad, me öelnud ei ole.

Mis te arvate kas endise KGB, nüüdse FSB/SVR kohaliku residentuuri/agentide paljastamine seaks ohtu Eesti riigi iseseisvuse/eksistentsi/stabiil suse ja kuidas kavatsete seda vältida?

Võõrriigi luureteenistuse agentide ja residentuuri paljastamine ei ole Eesti riigi iseseisvusele ega stabiilsusele ohtlik.

See terror on ikka täielik nali. Mida sellega tahetakse ennetada? Et inimesi ei tapetaks? Kõik rahvaesindajad on nii mures inimeste elude pärast, et vaja kõik õigused ära võtta, pealt kuulata ja manipuleerida ühiskonda.

Paljud asjad võivad tunduda naljana või mitte tõsiselt võetavana, enne kui pole nendega kokku puutunud. Teie rahustuseks võib öelda, et keegi ei kavatse inimeste õiguseid kärpida, veel vähem ära võtta.

Hr Heldna, kapo on teinud head tööd äärmuslaste, korruptantide jt osas. Viimasel aja sündmustega seoses on meedias jälle rõhutatud riigi julgeoleku tähtsust. Kas teie hinnangul on kõikvõimalike ohtude ärahoidmiseks vastavate asutuste rahastamine jms piisav? Edu!

Aitäh. Rahaliste vahendite osas tuleb lähtuda riigi võimalustest.

Kui vana Te olete? Avalikustage oma CV.

Olen sündinud 1977 aastal Tallinnas. Lõpetanud Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi, Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli. Alates 1997 tööl politseis ja 2009.aasta septembrist alates töötan kaitsepolitseis.

Kas olete või olete olnud Isamaaliidu või IRL-i liige nii nagu mitmed antud organisatsioonide liikmed seda väidavad?

Ei ole kunagi ühtegi erakonda kuulunud.

Kas Eestis hoitakse "silma peal" kes ja mis vajadusel ostab lämmastikväetist ja kuidas ostja seda hoiustab ja käitleb?

Hoitakse küll.

Reformikommunistid on iga kord enne valimisi ässitanud KAPO opositsioonipoliitikute kallale. Ükskord maadevahetus, teine kord idarahaskandaal. Kummalgi korral pole kuskile jõutud ja asi on vaikselt ära lõpetatud. Tegemist oli ainult valimisvõitlusega! Missuguse partei vastu reformikommunistid järgmine kord KAPO ässitavad? sotsid? IRL?

Teie nimetatud juhtumite puhul võib öelda, et kui inimesed ei oleks tegelenud asjadega, millel on korruptsioonikuriteo tunnused või jätnuks ebasõbralikult naabrilt võimule tulekuks raha küsimata, poleks kaitsepolitseiga tulnud tegemist teha. Maadevahetuse osas kohtuprotsess käib ja rahaküsimise osas oleme tuvastatud faktide osas avalikkust teavitanud.

Kuidas toimida, kui meedias tuntud prefektuuri uurija on segatud väär- ja kuritegudesse, aga pöördumine sisekontrolli tekitas lisajama kaebuse esitajale?! Kas kapo ei leki?

Mul on üsna raske aru saada, mida te mõiste „lisajama“ all silmas peate. Politsei ja piirivalveameti sisekontroll ja kaitsepolitsei ei ole aga päris üks ja sama.

Kunas meelsuspolitsei lõpetab Eesti rahvuslaste ja partiootide vaenamise ning tagakiusamise? Kunas meeluspolitsei lõpetab oma taskupartei, Eesti Isesesvuspartei, abil lõhestustegevuse Eesti patriootide seas? Kunas meeluspolitsei hakkab tegelema võimulolevate riigireeturitega?

Meelsuspolitseid puudutavad küsimused peaksite esitama meelsuspolitseile, keda meie andmetel küll Eestis ei eksisteeri, aga eks te teate ilmselt paremini.

Kaua vaatate pealt kuidas Tallinna linnavalitsus tuimalt linna ja linnarahva raha taskusse ajab?

Neil puhkudel kui meie uurimisalluvuses olevate omavalitsuste ametnike tegevuses on ilmnenud kuriteo tunnused, oleme me ka alustanud kriminaalmenetlust.

Mis seaduse alusel ja millal kaitsepolitseist poliitiline politsei sai?

Ei olegi saanud. Oleme alates 1993.aastast tegutsenud Kaitsepolitseiametina, 1998.aastani oli ametlik nimetus Riigi Kaitsepolitseiamet.

Viimasel ajal on Kaitsepolitsei silma paistnud ka sellega, et taga kiusama on hakatud deaktiveeritud tulirelvade kollektsionääre. Deaktiveeritud tulirelv on jäädavalt laskekõlbmatuks muudetud relv ja valdavas enamuses EL-i liikmesmaadest on selliste eksponaatide omamine legaalne. Näiteks tooksin Viru maakohtu kohtumääruse 22.02.2011.a. kus kollektsionäär sai kriminaalkaristuse selle eest, et soovis tuua riiki sisse jäädavalt laskekõlbmatuks muudetud kuulipildujat, millel oli olemas ka Soome vastav dokument. Palun Kaitsepolitsei seisukohta, kas jäädavalt laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade kollektsioneerimine on endiselt Eesti Vabariigis legaalne ja kui ei, siis milline õigusakt seda keelab.

Kui relv on jäädavalt laskekõlbmatuks muudetud, siis ei ole probleemi. Paraku on eri riikides arusaamad ja normid erinevad. Soome nõuded laskekõlbmatuks muutmisele on olnud (nüüdseks karmistunud) leebemad Eesti normidest ja sealt toodud tulirelvad, mis on küll paberite järgi laskekõlbmatuks muudetud, on tegelikkuses küllalt kerge vaevaga jälle kasutuskõlblikuks muudetavad.

Ja veel üks küsimus, mida tegelikult enne juba küsiti: milline julgeolekurisk kaasneb sellega, kui toon endale näiteks Rootsist kunagi sõjaväe kasutuses olnud maasturi? Miks on nii, et võin selle autoga sõita julgelt näiteks Rootsis ja Soomes, aga kui tulen sellega üle piiri Eestisse, siis ootab mind pirakas trahv, sest tegu on "strateegilise kaubaga". Kas ei oleks mõistlik sellist korraldust muuta ja kui ei ole, siis kuidas saab olla sõiduk mis Soomes ja Rootsis ei tekita mingeid küsimusi muutuda äkki Eestis riiklikuks ohuks? Nii mõnigi offroadi huviline on sattunud just Rootsist toodud mahakantud militaarsõidukite pärast puhtalt teadmatusest suurde jamasse. Palun teie kommentaari.

Strateegilise kaubaga seonduvat reguleerib Strateegilise kauba seadus. Soovitan siiski sellest juhinduda.

Kas nende Georgi lindikestega ringi kihutavad autoomanikud on kuidagi ka Kapo vaateväljas või ei tee neist Eesti riigis keegi välja? See ometi selgelt ju rahvustevahelise vaenu õhutamine!!

Georgi lindiga ringi käimist ei ole võimalik tõlgendada üleskutsena vihkamisele, vägivallale ja diskrimineerimisele.

Kui suur osa oli KaPo-l Liibanoni pantvangikriisi lahendamisel?

Tegu oli mitmete riikide ühise jõupingutusega ja ausalt öeldes ei ole me mõõtnud, kelle osa kui suur kriisi lahendamises oli. Tegime omalt poolt nii palju kui suutsime, et kõik pantvangistatud elu ja tervisega koju jõuaks.

Kui palju makstakse KaPo koputajatele?

Koputajaid meil ei ole. Keda pole, sellele ei saa ka palka maksta.

Kas kapo ei dubleeri mitte liiga palju kriminaal- ja narkopolitsei, politseprefektuuride, eriüksuse ja kohtuekspertiisi tööd. Kas Teie amet hakkab topeltvaldkondade ja töötajate osas kokku hoidma?

Seadustega on ammu ära määratletud, millised on politsei ja kaitsepolitsei ülesanded ja töövaldkonnad. Me ei dubleeri üksteise tööd, vaid töötame ühiselt Eesti turvalisemaks muutmise nimel.

Tänan küsimuste eest. Soovin kõigile Eesti inimestele õnne, tervist ja jõudu.