Mõjuvõimuga kauplemise süüdistus:

Süüdistuse kohaselt kasutas Anders Tsahkna sotsiaalministeeriumis sotsiaalministri nõuniku ametikohal töötades korduvalt ebaseaduslikult ära oma ametikohast tulenevat mõjuvõimu ning mõjutas erinevaid sotsiaalministeeriumi ametnikke ning koostööpartnereid tegema tema enda või tema sugulaste ja tuttavate jaoks soodsaid otsuseid ning tehinguid. Nii mõjutas Tsahkna süüdistuse kohaselt näiteks sotsiaalministeeriumi ametnikku loobuma Tsahkna tuttava firmale leppetrahvinõude esitamisest. Vastutasuks palus Tsahkna nimetatud ettevõtte omanikul, kes kuulus ka Eesti haigekassa nõukogusse, hääletada eelnõu vastu, millega oleks vähendatud Eesti haigekassa poolt haiglatelt tellitavate radioloogiaalaste protseduuride piirhindasid. Sellega oleks vähenenud radioloogiaalaste protseduuride teostamise eest makstavad tasud OÜ-le Balti Radiodiagnostika, mille omanik oli Anders Tsahkna.

Anders Tsahknale on esitatud süüdistus veel mitmes mõjuvõimuga kauplemise episoodis.

Korruptsioonivastase seaduse § 26 lg 1 järgi on ametiisikul keelatud seoses oma töö- või teenistuskohustustega mõjutada isikuid tegema temale või tema lähisugulastele või -hõimlastele kingitusi või muid soodustusi. Korruptsioonivastase seaduse § 26 lg 2 kohaselt ei või ametiisik võtta vastu kingitusi ega nõustuda soodustustega, mis on määratud temale endale või tema lähisugulastele või -hõimlastele ning mille vastuvõtmine võib otse või kaudselt mõjutada tema töö- või teenistuskohustuste erapooletut täitmist.

Anders Tsahknat süüdistatakse KarS § 298¹ lg 1 järgi kvalifitseeritavas mõjuvõimuga kauplemises ehk muu soodustuse lubamisega nõustumises ja vastuvõtmises vastutasuna selle eest, et ta kasutas ebaseaduslikult ära oma tegelikku ja eeldatavat mõju eesmärgiga saavutada avaliku halduse ülesandeid täitvalt ametiisikult tema ametiseisundit kasutades teo toimepanemine ja toimepanemata jätmine muu soodustuse andja ja kolmanda isiku huvides.

Toimingupiirangu rikkumise süüdistus:

Süüdistuse kohaselt ostis Anders Tsahkna 2005. aastal ühe ettevõtte, mis omakorda omandas osaluse teises ettevõttes, mis pakkus infosüsteemide arendamise teenust Sotsiaalministeeriumile. Alates 17.03.2008.a nimetati Anders Tsahkna ametisse sotsiaalministri nõunikuna ja alates 05.08.2008.a Eesti E-tervise sihtasutuse nõukogu liikmena, kus tema kohustuseks oli kavandada sihtasutuse tegevust ja korraldada selle juhtimist ning teostada järelevalvet sihtasutuse ja selle juhatuse tegevuse üle. Sotsiaalministri nõunikuna ja Eesti E-tervise sihtasutuse nõukogu liikmena tegeles Anders Tsahkna muuhulgas Tervise infosüsteemi puudutavate küsimuste lahendamise ning rahastamisotsuste langetamisega enda poolt varem omandatud ettevõtte kasuks.

Anders Tsahknat süüdistatakse KarS § 300¹ lg 2 järgi kvalifitseeritavas toimingupiirangu rikkumises ehk korruptsioonivastase seaduse § 25 lg 1 p 7 ja 8 kehtestatud huvide konflikti piirangu teadvas rikkumises.

Pistise nõudmise ning võtmise süüdistus:

Süüdistuse kohaselt nõudis Anders Tsahkna kahe meditsiinitehnikaga tegeleva ettevõtte vahelise müügitehingu eest ühelt osapoolelt pistisena osa tehingu maksumusest.

Anders Tsahknat süüdistatakse karistusseadustiku § 293 lg 2 p 2, 4 järgi kvalifitseeritavas pistise võtmises pistise nõudmisega ja suures ulatuses ehk ametiisiku poolt vara vastu võtmises vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud seadusega lubatud teo.

Teised süüdistused:

Samuti süüdistatakse Anders Tsahknat karistusseadustiku § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritavas dokumendi võltsimises, mille alusel on võimalik omandada õigusi ja vabaneda kohustustest ning karistusseadustiku § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavas võltsitud dokumendi kasutamises eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

OÜ Balti Radiodiagnostikat süüdistatakse karistusseadustiku §-de 344 lg 2 ja 345 lg 2 järgi selles, et Balti Radiodiagnostika OÜ, mille juhatuse liige oli ajavahemikul 13.04.2007.a kuni 12.06.2009.a Anders Tsahkna, kes tegutses Balti Radiodiagnostika OÜ-le majandusliku kasu saamise eesmärgil, pani toime dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise.

Kriminaalmenetluse kohtueelset menetlust juhtis riigiprokuratuur ning viis läbi kaitsepolitseiamet.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid