Poliitikauuringute Keskus Praxis, TNS Emor ja Tartu Ülikooli teadlased alustavad mahuka avaliku arvamuse uuringu läbiviimist, mille eesmärk on kaardistada ühiskonnas valitsevaid hoiakuid ja mõtteviise ning inimeste hakkamasaamist ühiskonnas, teatas poliitikauuringute keskus Praxis.

Sügisel toimuva üle-Eestilise esindusliku küsitlusega kogutakse värskeid andmeid, mis oleksid võrreldavad eelmiste monitooringute tulemustega, viimane neist toimus 2008. aastal. Vaatluse alla võetakse hariduse ja tööturu, kodanikuidentiteedi ja kultuurilise avatuse ning informeerituse olukord. Analüüsitakse ka regionaalseid eripärasid ning uusimmigrantide kohanemist nii tööturul kui haridussüsteemis, samuti sisserändajate hoiakud kodanikuühiskonnas osalemise suhtes.

Uuringu tulemusi esitletakse järgmise aasta alguses ning neid saab kasutada eelnõude, programmide, teavitusmaterjalide koostamiseks, lõimumistegevuste kavandamiseks ning uue valdkondliku arengukava 2014-2020 ettevalmistamisel. Samuti on andmed sisendiks Eesti lõimumisprotsesse iseloomustavate raportite koostamisel.

Monitooringumeeskonda kuuluvad teadlased ja eksperdid, kes on oma teadmiste ja varasemate kogemuste tõttu pädevad Eesti elanikkonna lõimumist puudutavate hoiakute ja käitumise kaardistamisel ning analüüsimisel. Teiste hulgas osalevad töös Tartu Ülikooli teadlased Marju Lauristin, Triin Vihalemm jt, samuti Praxise analüütikud eesotsas Annika Uudelepaga, kes on juhtinud mitmeid lõimumisvaldkonna projekte, ning TNS Emori uuringuspetsialistid.

Kultuuriminister Rein Langi sõnul osalevad monitooringu ettevalmistamises paljude riigi- ja teadusasutuste esindajad. "Asutuste huvi osaleda monitooringu protsessis annab tunnistust, et lõimumine Eesti ühiskonnas on teema, mis läbib mitmeid valdkondi. Laiapõhjaline koostöö aitab lõimumisprotsessi tulemuslikumalt toetada," märkis kultuuriminister Lang.

Uuringu läbiviimist hakkab Kultuuriministeeriumi poolt koordineerima laiapõhjaline juhtrühm, millesse kuuluvad kultuuri-, sotsiaal-, välis-, sise-, haridus- ja teadusministeeriumi, Riigikantselei, Eesti Töötukassa, Statistikaameti, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, kuukirja Diplomaatia, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli ning Tallinna Ülikooli esindajad.

Kultuuriministeeriumi tellimusel valmiv uuring lähtub valdkondlikust arengukavast "Eesti lõimumiskava 2008-2013" ja seda rahastatakse lõimumiskava rakendamiseks ette nähtud vahenditest.