Mõeldes mastaapselt, tunduvad need dokumendid pikad, ning sisaldavad paljusid uusi väljakutseid, kuid mitmed nendest on vanade duplikaadid uuendatud kujul.

Reformierakond

Programm on klassikaliselt ära jagatud valdkondade vahel. Esimene silmatorkav lubadus pärineb pere ja rahvastiku valdkonna alt, kus peredele planeeritakse tagada kindlustunne ka pärast emahüvitise lõppu.

Lähtutakse põhimõttest, et toetatakse rohkem neid kes vajavad abi, ning kellel on rohkem lapsi. Tugev väljund, kindlustamaks fundamentaalselt eesti hõive suurendamist.

Teiseks huvitavaks eesmärgiks on keele vaatlemine ning tugevam traditsioonide austamine. Ehk eestikeele, kui oskuskeele arendamine, ning laiendamine. Tuleb rikastada Eesti keelt ning kanda hoolt selle eest, et õnnestunud sõna-ja mõisteloome tulemused leiaksid kiiresti koha kõrgkoolide materjalide seas.

Kolmandaks soovitakse haridusvaldkonnas rakendada tulemustepõhist rahastamist ning investeeringute puhul haridusse kvaliteedipõhist liikumist. Kõrgharidus on avalik fenomen, ning sellele peab olema tagatud ligipääs kõigile, varaline taust ei saa olla printsiip.

Isamaa ja Res Publica Liit

Erakonna programm sõnastab suurimad põhimõtted, et seistakse inimeste heaolu ja õigustatud huvide eest. Esiteks on kavandanud IRL energiapoliitika osas vaated, et põlevkivi kui kodumaist ressurssi tuleb senisest mitmekesisemalt ning rohkem väärikalt kasutada sh põlevkivist vedelkütuste tootmist Eestis suurendada ja energiajulgeoleku ettevõtluse tingimusi parandada.

Huvitavalt soovitakse kaitsepoliitilises sfääris alustada sõjaväelinnaku ehitamist Jägalale, pidades vajalikuks selle valmisehitamist nelja aastaga ning viima Ämari lennuvälja täieliku tegutsemisvalmiduseni.

Kolmandaks soovitakse muuta kultuuris institutsioonide rahastamine eesmärgipõhiseks, ehk toimuks süsteemi loomine, mis rakendaks mitmeaastast rahastamist. Riigieelarvest kultuuriorganisatsioonide rahastamine maht garanteeritakse pikemaks ajaks kui üks aasta.

Keskerakond

Programmi saadab loosung, et positiivne Eesti jaoks. Eeldatakse, et nendel on olemas visioon tagamaks Eesti rahvale selline riik, nagu nad seda väärivad. Esimesena torkab silma tööhõive
kindlustamine ning töötuse tagajärgede leevendamine.

Eesmärgiks on sotsiaalsete töökohtade loomine, ning tööpuuduse kiire vähendamine. Lisaks ei nõustu erakond valitsuse tegevusega, mille tulemusel töötud peaksid liikuma välismaale paremaid võimalusi otsima.

Teiseks huvitavaks eesmärgiks on riigi majandusmudeli muutmine, tuues näiteks et praegune ultraliberaalne mudel on aegunud ning et oleks tarvis kujundada riigist arukas ja aktiivne koostööpartner. Tugevalt toetatakse tuumaelektrijaama ehitamist.

Kolmandaks soovitatakse tagada eesti kodanikele sotsiaalne turvalisus, kus sõltumata indiviidi vanusest, soost, rahvusest ja elukohast peavad olema primitiivsed teenused olema kättesaadavad, sõltumata isikliku rahakoti paksusest.

Sotsiaaldemokraadid

Programmis rõhutatakse, et senist teed enam edasi sammuda ei saa, sest tarvis on genereerida uus teekond, mitte minna tagasi.

Esiteks, ühiskondlikus valdkonnas on visiooniks osalusdemokraatia traditsioonide jätkamine, ning peetakse oluliseks et kaasav riik kindlustab avalikes huvides toimuva ja järjepideva arengu erinevates eluvaldkondades ning toetab ühiskonna terviklikkust.

Spordivaldkonnas on prioriteediks riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö tagamine, ning tahetakse vabastada erisoodustusmaksust ettevõtjate kulutused töötajate spordiharrastustele. Lisaks toetatakse ujumisõpetuse rahastamise jätkamist, et tagada kõikide vähemalt 10-aastaste ujumisoskus.

Sisejulgeoleku valdkonnas soovitakse vähendada õnnetustes hukkunute arvu vähemalt neljandiku võrra. Soovitakse taastada riigi sisejulgeoleku eelarve ja investeeringud kolme aastaga 2008.aasta tasemel.

Rahvaliit

Valimisprogramm keskendub tugevalt majanduslikke tingimuste parandamisele. Soovitakse tagada ettevõtluskeskkonna tugevdamine ning suurendada ühiskonna turvalisust sotsiaalselt.

Teiseks peetakse oluliseks eestis maaelu püsima jäämist ning põllumajanduse kui sektorpoliitika olulisuse suurendamist.

Toetuste kohapealt soovitakse suurendada lastetoetuse 80 euroni.

Entusiastlikumalt soovitakse tugevdada eestluse elujõu hoidmist. Rõhutatult on tähelepanu keskpunktis indiviid kui ühiskond.

Lisaks plaanitakse ühildada alampalga ning maksuvabamiinimumi ning summaarselt suurendada seda 350 euroni.

Eestimaa rohelised

Eestimaa rohelised peavad väljundiks põhimõtet, et on aeg muuta poliitilist maastikku tendentside ning karismaatiliste poliitikute näol.

Esiteks, kodanikuühiskonnas on aeg muuta kohalike omavalitsuste korralduse seadust ja kohalike omavalitsuste valimiste seadust nii, et et vald jagatakse erinevateks piirkondadeks ning iga küla ja asum moodustaksid ühemandaadilise valimisringkonna.

Teiseks, majanduses ja teaduses on vajalik korraldada siduvusi, kus tark majandus toetuks ainult tarkadele inimestele ja tippteadus on peamine majandusmootor. Kolmandaks, huvitavalt on aeg tagada riiklikul tasemel looduskaitselise kompetentsi säilimine ja areng eestis.

Kokkuvõtvalt kõik platvormid on huvitavad, ning sõnastatud kohati utoopiliselt ning mõistvalt keskkondlikest põhimõtetest seotuna.

Nii palju, kui on tipp-poliitikuid, nii palju on ka erinevaid vaateid ja mõtteid, kuidas Eestit arendada ning maailmale näidata.