Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) keskkonna-, põllumajandus- ja regionaalasjade komitee esimees Aleksei Lotman pidas 3. Neeva Ökoloogia Kongressil Peterburis ENPA esindajana kõne, milles keskendus bioloogilise mitmekesisuse aastale ning muuhulgas tõi välja ka ohud Läänemerele seoses Nord Streami gaasijuhtme rajamisega.

Lotman tõi välja, et Läänemere kaitse oli paljude Põhjamaade kodanikuühenduste jaoks üks keskseid tegevusvaldkondi 1980ndatel ja 1990ndatel.

„Tänu riikidevahelistele lepetele ja investeeringutele on meri saanud puhtamaks, mis ühtlasi tähendab kahjuks, et meie piirkonna keskkonnaühendused on hakanud Läänemere teemadele vähem tähelepanu pöörama,“ rääkis Lotman. „Nord Streami gaasitoru rajamise plaan on üle aastate Läänemere keskkonnaprobleemidele taas rohkem tähelepanu toonud. See on ilmselt ka ainuke gaasitoru projekti kasulik külg,” toonitas Lotman.

Aleksei Lotman peatus ka asjaolul, et Eesti keskkonnaühendused - Eesti Roheline Liikumine ja Eestimaa Looduse Fond, saatsid aasta algul Euroopa Komisjonile ametliku palve uurida, kas Läänemere gaasitrassile luba andes täideti korrektselt Euroopa Liidu keskkonnadirektiivide nõudeid. Kaebuses viidati võimalusele, et Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa on eiranud Läänemerre gaasitrassi ehitamiseks lubasid väljastades kokku kolme direktiivi: keskkonnamõjude hindamise, linnukaitse- ja elupaigadirektiivi.

“NordStreami keskkonnamõjude hindamisel on alahinnatud mitmeid riskitegureid, mistõttu võib gaasijuhtme ehitamine kahjustada Läänemere tundlikku ökosüsteemi ja seada ohtu inimeste tervise. Üheks alahinnatud riskiks on põhjasetetesse ladestunud dioksiinid ja teised ohtlikud ühendid, mis toru paigaldamise käigus paratamatult merevette satuks,“ ütles Lotman.