Sih­ta­su­tust Tal­linn 2011 juh­ti­va­le Mik­ko Frit­ze­le tu­li kär­peot­sus na­gu välk sel­gest tae­vast, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Ärge eh­ma­ta­ge mind. Ma po­le sel­lest veel mi­da­gi kuul­nud,” vasta Fritze.

Frit­ze sõnul toe­tu­tak­se en­di­selt märt­si lõpul kin­ni­ta­tud ee­lar­ve­le, mis oli nii­gi oo­da­tust väik­sem, kuid mil­le­ga loo­de­ti toe­ta­da 13 suu­re­mat pro­jek­ti.

Kul­tuu­ri­pea­lin­na 2009. aas­ta ee­lar­ve oli li­gi­kau­du 34 mil­jo­nit kroo­ni, mil­lest lõvio­sa pi­di tu­le­ma just Tal­lin­na lin­nalt. Ülejää­nud sum­ma pi­di lae­ku­ma eelkõige rii­gilt, kuid rii­gi toe­tus on vii­mas­tel aas­ta­tel loo­de­tust tun­du­valt väik­se­maks jää­nud.