Tak­so­juht Lem­bit Blau­hu­ti et­te­ku­ju­tu­ses võiks esi­me­se­na mak­sus­ta­da et­te­tel­li­mi­se, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Pa­ku­me ini­me­se ko­ju sõites tee­nust ja see te­ki­tab mei­le ku­lu­tu­si. Ilm­sel­gelt on õigus­ta­tud, et sel­le eest ka maks­tak­se, sest tee­nu­se eest peab maks­ma," põhjen­dab Blau­hut, kuid mõis­tab ka võima­lik­ku sõit­ja­te mee­le­pa­ha. „Eks igaüks ta­hab oda­va­malt saa­da, kuid tak­so­juh­ti­de olu­kord on prae­gu vä­ga ras­ke."

Blau­hut te­gi et­te­tel­li­mis­ta­su li­sa­mi­seks Tal­lin­nas lu­ba­tud tak­so­tee­nus­te hul­ka et­te­pa­ne­ku trans­por­dia­me­ti­le ja abi­lin­na­pea Jaa­nus Mut­li­le, kuid vä­he­malt siia­ni ei ole lin­navõim sel­le­le idee­le ro­he­list tuld and­nud.

„Et­te­tel­li­mis­ta­su li­sa­mi­ne tak­so­tee­nus­te loe­tel­lu te­ki­taks klien­ti­de hul­gas aru­saa­ma­tust ja se­ga­dust," põhjen­das Mut­li keel­du­mist. „Sõidua­lus­ta­mis­ta­su on sa­maväär­ne et­te­tel­li­mis­ta­su­ga, mil­le eest klient si­su­list tee­nust ei saa." Eel­ne­va­le vii­da­tes pi­das Mut­li tak­so­ju­hi et­te­pa­ne­kut eba­pii­sa­valt põhjen­da­tuks.

Mut­li põhjen­dus ajas Blau­hu­ti se­ga­dus­se. „Si­su­list vas­tust ju ei an­tud, alus­tus­ta­su eest kor­va­tak­se tak­so­juh­ti­de­le ku­lu­tu­sed, mis te­ki­vad ko­ha­peal oo­da­tes," imes­tas Blau­hut, kel­le hin­nan­gul võiks et­te­tel­li­mi­se eest küsi­da li­gi­kau­du sa­ma ta­su, mi­da peaks sõidua­lus­ta­mis­ta­su­ga nii­kui­nii maks­ma.

Tel­li­mis­num­ber ta­su­li­seks

Sõidua­lus­tus­ta­su on lä­bi käi­nud ka tak­so­juh­ti­de lii­du plaa­ni­dest, kuid seal mõnevõrra ta­ga­si­hoid­li­ku­mas kuues. „Ku­na et­te­tel­li­mi­se ja dis­petšer­tee­nu­se eest mak­sa­vad tak­so­ju­hid dis­petšer­fir­ma­de­le, siis võiks vä­he­malt sel­le sum­ma võtta klien­di käest," ütles lii­du juht Lem­bit Poo­lak.


Ühe võima­li­ku va­rian­di­na nä­gi Poo­lak võima­lust ka­su­ta­da tak­so tel­li­mi­sel ta­su­list te­le­fo­ni. „Ku­na tak­so­ju­hid pea­vad dis­petšer­tee­nu­se eest maks­ma ku­ni kümme kroo­ni, siis ei to­hiks klien­dilt sel­le ra­ha võtmi­ne sõidu­hin­da eri­ti pal­ju tõsta," mär­kis Poo­lak.

Poo­la­ku sõnul on lii­dul plaa­nis tee­nus­te ni­me­kir­ja li­sa­da suu­re pa­ga­si­ga klien­ti­de li­sa­ta­sus­ta­mi­ne ja suu­re­ma­le selts­kon­na­le eri­ta­rii­fi keh­tes­ta­mi­ne. „Suu­re pa­ga­si ve­du ku­lu­tab au­tot ja seetõttu võiks ol­la näi­teks sa­da­mast ja sa­da­mas­se või len­nu­jaa­mast ja len­nu­jaa­ma sõitu­del li­sa­maks," ütles Poo­lak.

Poo­la­ku sõnul võiks tak­so­juht suu­re pa­ga­si­ga klien­ti­delt juur­de küsi­da ku­ni pool­sa­da kroo­ni, sest ras­kem au­to ku­lu­tab ka roh­kem kütust.  „Sa­mu­ti võiks ol­la kal­lim ta­riif siis, kui sõit­jaid on roh­kem kui üks, sest ka see te­ki­tab au­to­le li­sa­ku­lu­tu­si."

Poo­lak aval­das loo­tust, et neid li­sa­ku­lu­sid suu­de­tak­se trans­por­dia­me­tis tões­ta­da ja saa­da need akt­sep­tee­ri­tud tak­so­tee­nus­te ni­me­kir­ja ja sealt oma­kor­da hin­na­kir­ja.

Tak­so­ju­hid ühe­pool­selt li­sa­tee­nu­seid keh­tes­ta­da ei saa, sel­leks peaks tee­nu­sed ni­me­kir­ja li­sa­ma ko­ha­lik oma­va­lit­sus.

Tak­so­fir­ma: li­sa­tee­nu­sed on mi­ne­vik

Tu­li­ka Tak­so juht An­ne Re­ba­ne ei pea tak­so­juh­ti­de uu­te tee­nus­te keh­tes­ta­mi­se soo­vi mõtte­kaks. „Tu­li­ka Tak­so on se­da meelt, et sel­ge ja lä­bi­pais­tev hin­na­ki­ri on suu­reks abiks tak­so­tee­nu­se kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­sel," ar­vas Re­ba­ne. „O­li ju aeg, kus Tal­lin­nas­ki olid tak­so hin­na­kir­jad pi­kad ja kee­ru­li­sed, si­sal­da­des pal­ju li­sa­ta­su­sid."

Re­ba­se sõnul sai tak­so­juht siis sa­ge­li oma si­se­tun­de jär­gi ot­sus­ta­da, mil­li­seid li­sa­mak­se ta klien­di pu­hul ka­su­tas ja see oma­kor­da te­ki­tas olu­kor­ra, kus klien­dil pol­nud üle­vaa­det võima­li­kust tak­sosõidu mak­su­mu­sest. „Sa­mu­ti võis ku­na­gi tak­so­meet­ris­se eri ta­rii­fe prog­ram­mee­ri­da, kuid ma olen veen­du­nud, et sel­list ae­ga po­le mõist­lik ta­ga­si igat­se­da," sel­gi­tas Re­ba­ne.

Blau­hu­ti sõnul on tak­so­fir­ma­de vas­tu­seis kan­tud kar­tu­sest klien­te kao­ta­da. „Kõik mõis­ta­vad, et se­da on va­ja, kuid üri­ta­tak­se hoi­da hin­da all, et klien­te hoi­da," ar­vas Blau­hut. „See hoiab tak­so­juh­ti­de tee­nis­tu­se nii ma­da­lal, et vars­ti võib ha­ka­ta tu­le­ma tea­teid et­tevõtja­te tee­nu­se lõpe­ta­mi­sest."