Õi­gus­ta­ma­ta sea­du­se rik­ku­mist küsi­vad emad: miks ei ole linn siia­ni suut­nud la­hen­da­da haig­la­te ümb­ru­se par­ki­misp­rob­lee­mi, kui prob­leem on ju­ba vä­ga kaua üle­val? Nüüd on see are­ne­nud ju­ba sin­na­ni, et oh­tu on sea­tud väi­ke­las­te ter­vis, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Meil oli üleei­le väi­ke­sel po­jal kesk­haig­las aeg kõrvaars­ti juur­de," alus­tas oma jut­tu kol­meaas­ta­se lap­se ema Ka­rin. „Kesk­haig­la juu­res on par­ki­mis­ko­ha leid­mi­se­ga ala­ti te­ge­mist. Olin õnne­lik, et leid­sin ühe ko­ha, ja vaa­ta­sin veel sel­le pil­gu­ga, et teis­te lii­ku­mist ei se­gaks. Tun­dus, et kõik on kor­ras," kir­jel­das Ka­rin. Ars­ti juu­res läks kok­ku 20 mi­nu­tit, väl­jas oo­tas neid aga ülla­tus - au­to oli läi­nud koos teis­te sa­mas reas ol­nud sõidu­ki­te­ga.

„Mui­du­gi ma siis avas­ta­sin, et olin teis­te jä­rel au­to par­ki­mis­kee­lua­las­se pai­gu­ta­nud," ka­het­ses Ka­rin, kel­lel tu­li seejä­rel ha­ka­ta koos hai­ge lap­se­ga au­tot ta­ga ot­si­ma. „Ku­na olin ar­ves­ta­nud, et lii­gu­me au­to­ga, siis oli poiss ka vas­ta­valt rii­des. Üsna rut­tu hak­kas ta külma kurt­ma," jät­kas nai­ne. Ühis­tee­nus­te Suurtüki tä­na­va park­last tu­li tal, laps süles, ot­si­da õiget kios­kit, kus au­to väl­ja lu­nas­ta­da. Mää­ra­tud trahv tu­li õnneks vaid 180 kroo­ni, aga au­to ära­veo eest tu­li maks­ta 420 kroo­ni. „Ra­ha ra­haks, aga är­ri­tab see, et ka­su­ta­tak­se ära ini­mes­te abi­tuo­le­kut - ars­ti juu­res käiak­se ik­ka hä­da pä­rast ja hä­da­lis­te­ga ja sel­le pealt lõiga­tak­se tui­malt ka­su!" mär­kis ema. Ko­gu jooks­mi­se­ga sai Ka­ri­ni väi­ke poeg külma ja jäi pa­la­vi­ku­ga hai­geks.

Täp­selt sa­mal ajal tu­li oma au­tot lu­nas­ta­ma tei­ne lak­ka­ma­tult nut­tev ema, kä­te peal kõrges pa­la­vi­kus kop­supõle­ti­ku­ga ka­heaas­ta­ne tütar. „Ta oli sel­li­ses šokis, et ei saa­nud rää­ki­da­gi," kir­jel­das Ka­rin olu­kor­da. Ka see ema, Eve, tun­nis­tas Päe­va­le­he­le, et oli tões­ti par­ki­nud kesk­lin­na las­te­po­lik­lii­ni­kus­se min­nes va­les­ti.

„Kol­last joont või mär­ke ma ei näi­nud," mär­kis ta, kir­jel­da­des, et suu­res au­torä­gas­ti­kus on ras­ke üld­se aru saa­da, kus võib par­ki­da.  Las­te­po­lik­lii­ni­ku ees on kõigest kümme­kond lu­ba­tud par­ki­mis­koh­ta. „Park­last öel­di ka, et pal­jud emad käi­vad siin nut­mas," rää­kis Eve. „Sel­list liht­sat as­ja ei saa nüüd ära kor­ral­da­da!" imes­tas Eve, kel­le sõnul näi­tab juh­tu­nu lin­na las­te­vae­nu­lik­kust. „Miks ma pean ars­tia­bi eest nii­moo­di võit­le­ma?" küsis ta.

Ida-Tal­lin­na kesk­haig­la pres­sie­sin­da­ja Svea Tal­vin­gu sõnul on park­la ehi­ta­mi­ne võima­tu, ku­na see võtaks 70 mil­jo­nit. „Meie in­ter­ne­ti­le­helt saab vaa­da­ta, kus on par­ki­mi­ne ta­su­ta ja kus ta­su­li­ne," an­dis Tal­ving nõu par­ki­mis­koh­ta ot­si­va­te­le pat­sien­ti­de­le.

„Par­ki­mis­pii­rang on spet­siaal­selt keh­tes­ta­tud lä­hi­piir­kon­na ra­via­su­tus­te soo­vi­dest tu­le­ne­valt," kom­men­tee­ris Ida-Tal­lin­na kesk­haig­la parkimise olu­kor­da abi­lin­na­pea Jaa­nus Mut­li.

Mus­tam­äe las­te­haig­la ees sai 500-kroo­ni­se par­ki­mist­rah­vi viie­kuu­se lap­se ema Moo­ni­ka, kes käis lap­se­ga neu­ro­loo­gi juu­res vi­sii­dil. „O­li­me po­lik­lii­ni­kus kõigest 15 mi­nu­tit," imes­tas Moo­ni­ka, kel­le sõnul ei mär­ga­nud ta kus­kil tea­det sel­le koh­ta, et par­ki­mi­ne haig­la ees on nüüd ta­su­li­ne. Tal­le olid taas­tus­ra­viars­tid öel­nud, et pea kõik esi­mest kor­da tu­le­vad emad saa­vad trah­vi.

Las­te­haig­la hal­dus­juht Pee­ter In­sa­ko­vi sõnul ei ole nen­de kesk­lin­na po­lik­lii­ni­ku kõrval liht­salt pii­sa­valt maad, et sin­na park­lat ehi­ta­da, ning sel­leks po­le ka ra­ha. Se­da, et Mus­tam­äe ma­ja kõrval on märt­sist ala­tes par­ki­mi­ne ta­su­li­ne, on te­ma sõnul aga pii­sa­valt jut­tu ol­nud. „Ta­su­li­seks muut­mi­ne on ai­nus võima­lus par­ki­mist kont­rol­li­da," ütles In­sa­kov.

Kas ei peaks linna kont­rolö­rid pi­gem ai­ta­ma par­ki­mist kor­ral­da­da, sel­le ase­mel et au­to­sid liht­salt ära ve­da­da? „T­rans­por­dia­me­tis töö­tab kümme kont­rolö­ri vas­ta­valt graa­fi­ku­le ööp­äev rin­gi, seepä­rast ei jät­ku kõiki­de haig­la­te ja teis­te täht­sa­te ob­jek­ti­de ­juur­de oma par­ki­mis­kor­ral­da­jat," vas­tas Mut­li.

Mut­li sõnul ei fi­nant­see­ri linn park­la­te ehi­ta­mist, vaid ai­tab hoo­pis kaa­sa erain­ves­to­ri­te sel­li­se­le te­ge­vu­se­le. „Par­ki­mis­koh­ta­de rat­sio­naal­seks ka­su­ta­mi­seks tu­leb kaa­lu­da pii­ra­tud par­ki­mi­sa­ja­ga par­ki­mis­koh­ta­de li­sa­mist, sa­mu­ti par­ki­mis­kont­rol­li tu­gev­da­mist."

Siis­ki mär­kis abi­lin­na­pea, et linn on alus­ta­nud kesk­haig­la­ga lä­birää­ki­mi­si, kui­das haig­la ümb­ru­ses kor­ral­da­da par­ki­mist, soo­vi­ma­ta veel sel­le si­su ava­da.

Amet­nik ei pea au­to­ga sõit­vaid ema­sid täiemõis­tus­li­kuks

Ka­rin pöör­dus koos oma abi­kaa­sa­ga Tal­lin­na trans­por­dia­me­ti poo­le, kust nei­le vas­tas Tal­lin­na trans­por­dia­me­ti pea­kont­rolör Ta­nel Os­si­pov: „Üks­ki ter­ve mõis­tu­se­ga ema ei tas­si hai­get last möö­da lin­na, vaid viib ta es­majär­je­kor­ras ko­ju soo­ja­de sein­te va­he­le, mit­te ei sea prio­ri­tee­diks au­to kät­te­saa­mi­se va­ja­dust!" kir­ju­tas lin­naa­met­nik Os­si­pov lin­na­ko­da­ni­ku­le vas­tu­seks.


„Pea­le­gi on Ees­tis vä­ga pal­ju pe­re­sid, kel­lel moo­torsõiduk soo­tuks puu­dub, kuid ka ne­mad käi­vad haig­las ja saa­vad hak­ka­ma. Sõiduau­to oma­mi­ne on siis­ki pri­vi­leeg ja vas­tu­tus kä­sik­äes, mit­te sel­le­ga sea­dust rik­ku­des nõuda õig­lust ajal, mil see lõpuks en­nast puu­du­tab. Mi­nul kui ko­da­ni­kul oleks üli­malt hea meel, kui näek­sin te­gut­se­vaid ini­me­si nõu ja jõuga en­ne sel­lis­te int­si­den­ti­de toi­mu­mist. Pa­ra­ku on inim­loo­mu­se­le oma­ne vas­tu­tu­se vee­re­ta­mi­ne ik­ka tei­se õlga­de­le, sel­le ase­mel et lei­da koos komp­ro­mis­se ja ideid olu­kor­ra pa­ran­da­mi­seks," sei­sab e-kir­jas.

Kui Päe­va­leht Os­si­po­vilt kir­ja koh­ta üle küsis, jäi amet­nik en­da juur­de ja soo­vis hoo­pis li­sa­da, et nad ei an­na ka ra­se­da­te­le õigust sea­dust rik­ku­da.