Abi­lin­na­pea Taa­vi Aas sel­gi­tas Eesti Päe­va­le­he­le, et linn ee­lis­tab siis­ki koh­tuvä­list la­hen­dit, ehk­ki se­ni po­le se­da lei­da õnnes­tu­nud. Eel­mi­se aas­ta lõpus toi­mus ka Vi­ru kes­ku­se juh­ti­de ja lin­na esin­da­ja­te koh­tu­mi­ne, mis pää­dis fir­ma ülla­ta­va et­te­pa­ne­ku­ga kom­pen­see­ri­da Vi­ru Po­ja pä­rast tek­ki­nud vaid­lu­si os­tu­kes­ku­se laien­da­mi­se­ga, juur­dee­hi­tu­se suu­rus hõlmaks aga ma­ha­kan­tud de­tailp­la­nee­rin­gu mah­tu.

„Eel­mi­se aas­ta lõpus tut­vus­ta­sid Vi­ru kes­ku­se oma­ni­kud mei­le eri­ne­vaid et­te­pa­ne­kuid võima­li­ku juur­dee­hi­tu­se osas,” ütles lin­na ar­hi­tekt End­rik Mänd.

„Praegu on kin­del see, et Tamm­saa­re par­gi poo­le me juur­dee­hi­tust lu­ba­da ei saa, küll aga võivad ar­ves­se tul­la Laik­maa tä­na­va või Nar­va maan­tee äär­sed kin­nis­tu osad.” Män­ni sõnul tut­vus­ta­sid kau­ba­ma­ja ju­hid koh­tu­mi­sel ka konk­reet­seid skee­me ja joo­ni­seid, ent lin­na esin­da­ja­te hin­nan­gul olid need ebatäp­selt teh­tud.

„Lep­pi­si­me nen­de­ga kok­ku, et Vi­ru kes­kus teeb võima­li­ku juur­dee­hi­tu­se osas va­ja­li­kud ar­hi­tek­tuu­ri­li­sed ja ehi­tus­li­kud analüüsid ning pärast se­da pöör­du­vad nad uues­ti meie poo­le.

Põhimõtte­li­selt ole­me nõus nei­le loa and­ma, kui kõik kor­rekt­ne on,” sel­gi­tas Mänd ja li­sas, et konk­reet­se­test täh­tae­ga­dest on veel va­ra rää­ki­da, kuid ar­va­ta­vas­ti te­gut­seb Vi­ru kes­kus üsna kii­res­ti, sest män­gus on nen­de hu­vid. „Rõhu­tan siis­ki se­da, et lin­na eesmär­k po­le mit­te süda­lin­nas paik­ne­va os­tu­kes­ku­se laien­da­mi­ne, vaid Vi­ru Po­ja vaid­lu­ses kok­ku­lep­pe­le jõud­mi­ne.”

Pon­tos Grou­pi kõnei­sik Re­gi­na Sal­mu jäi Vi­ru kes­ku­se võima­li­ku juur­dee­hi­tu­se as­jus üsna ki­da­keel­seks, kuid möö­nis siis­ki, et prot­sess on käi­vi­tu­nud ning on võima­lik, et juur­dee­hi­tu­se lu­ba võib kom­pen­see­ri­da Vi­ru Po­ja de­tailp­la­nee­rin­gu keh­te­tuks tun­nis­ta­mi­se.

„Vi­ru kes­ku­se oma­ni­kud ot­si­vad het­kel so­bi­vat ar­hi­tek­ti, kes võtaks en­da kan­da ar­hi­tek­tuu­ri­lis­te ja ehi­tus­li­ke analüüsi­de te­ge­mi­se ning kor­rekt­se­te joo­nis­te vor­mis­ta­mi­se.” Sel­lest, mis et­te­pa­ne­kuid on kes­ku­se ju­hid lin­na­le täp­selt tei­nud ja kas juur­dee­hi­tus näeks et­te kau­ba­ma­ja laie­ne­mist kin­nis­tu ula­tu­ses või sel­le kõrge­maks ehi­ta­mist, Sal­mu veel rää­ki­da ei soo­vi­nud.

Ei­le Vi­ru kes­ku­ses sis­seos­te tei­nud ini­me­sed väl­jen­da­sid aja­kir­ja­ni­kult kau­ba­ma­ja plaa­ni­dest kuul­des ena­mas­ti ülla­tust. Soo­me pä­ri­to­lu, kuid Ees­tis elav ju­rist Erk­ka Jaa­ko­la, kes käib süda­lin­na suur­poest küll vä­he­malt kor­ra päe­vas lä­bi, lei­dis, et aren­dusp­laa­nid peak­sid ole­ma hoo­li­kalt lä­bi mõel­dud. „Ei os­ka het­kel ei ne­ga­tiiv­set ega po­si­tiiv­set sei­su­koh­ta võtta,” ütles Jaa­ko­la. „Juur­dee­hi­tus võiks ju tul­la, kuid see ei to­hiks lin­na koor­ma­ta ega mi­da­gi väär­tus­lik­ku, näi­teks Tamm­saa­re par­ki rõhu­da.”

Toi­duk­raa­mi soe­ta­ma tul­nud pen­sionär Mag­da Tõnis­son nen­tis, et ta ei mõis­ta, miks nii­gi suur hoo­ne veel­gi suu­re­maks peaks pai­su­ma. „Siin on ju ruu­mi küll ja küll,” lei­dis Tõnis­son, kuid li­sas, et kui juur­dee­hi­tus ka tu­leb, siis loo­de­ta­vas­ti ei pan­da vä­he­malt püsti Vi­ru Poe­ga.

„Mind kes­ku­se suu­re­maks ehi­ta­mi­ne ei häi­riks, see oleks ise­gi to­re,” ütles see­vas­tu tu­den­gist Ma­ri, kes sõbran­na­ga kau­ba­ma­ja fua­jees ae­ga vee­tis. „Ar­van aga, et ehi­ta­da võiks kes­kust pi­gem kõrge­maks, mit­te laie­maks, sest nii jääks üldi­ne lin­na­pilt ke­na­maks.”

Viru keskuse juhataja Ants Vasar rääkis Päevalehele, et südalinna ostukeskust külastab aastas üle 11 miljoni inimese. „Päeva kohta jääb klientide arv 31 000 piiresse, kuus on külastajaid 900 000 kuni miljon, parematel aegadel aga veelgi rohkem. Selliste arvude puhul võib öelda sedagi, et iga tallinlane käib arvatavasti vähemalt korra kuus Viru keskusest läbi.”

Vasar lisas, et kõige populaarsemad on rõivakaubandus ja ilumaailm, nendele järgnevad tihedalt toidumaailm ja raamatupood. „Poodlemisega kaasneb ka poe toitlustuskohtade külastamine,” lisas keskuse juhataja.

Kõige rohkem külastavat suurpoodi 20–40-aastased inimesed, nende järel aga noorem generatsioon alates 16. eluaastast.

„Meie eelmise aasta käive oli 2,12 miljardit,” märkis Vasar, leides, et tulemus on vägagi rahuldav. „Usun, et suudame ka sel aastal samasuguse rahasumma teenida.”