Dmitri Linteril, Dimitri Klenskil, Maksim Reval ja Mark Sirõkil on õigus kuue kuu jooksul nõuda riigilt ebaseadusliku kinnipidamise eest kahjutasu.

Pärast otsuse väljakuulutamist kõlas saalis aplaus. Kohtunik sõnas, et kohus ei saa kedagi süüdi mõista kaudsetele tõenditele tuginedes.

Kohtuotsust on menetluse pooltel õigus Tallinna ringkonnakohtusse edasi kaevata 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, teatades apellatsiooni esitamise soovist kirjalikult Harju maakohtule seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamise päevast.

Süüdistusakti kohaselt organiseerisid Öise Vahtkonna liidrid Linter, Reva ja Klenski koos Venemaa noorteorganisatsiooni Naši Eesti liidri Mark Sirõkiga massilisi korratusi, mis toimusid Tallinnas 2007. aasta 26.–28. aprillini.

Massiliste korratustega kaasnesid rüüstamised, purustamised, süütamised ning vastuhakud võimuesindajatele.

Prokurör taotles Linterile, Revale ja Klenskile 4-aastast tingimisi vangistust 3-aastase katseajaga ja Sirõkile 3-aastast tingimisi vangistust 3-aastase katseajaga.

Karistusseadustiku paragrahv 238 sätestab, et paljusid inimesi hõlmava korratuse organiseerimise eest, kui sellega on kaasnenud rüüstamine, purustamine, süütamine või muu selline tegevus, karistatakse süüdimõistmisel ühe- kuni viieaastase vangistusega.

Kaitsepolitsei pidas Reva, Linteri ja Sirõki kinni ööl vastu 27. aprilli 2007. aastal ning mehed võeti vahi alla 28. aprillil. Mark Sirõk vabastati vahi alt 13. juunil, Maksim Reva ja Dmitri Linter 16. novembril. Dimitri Klenski pole seoses massirahutuste organiseerimise kriminaalasjaga vahi all viibinud.