Nii näevad ette täna seimis vastu võetud haldusterritooriumide ja -piiride seaduse parandused. Eelnõu poolt hääletas 55 saadikut, vastu 21, seitse jäid erapooletuks, vahendavad
LETAt.

Parlament võib luua või likvideerida linnade ja valdade haldusterritooriume üksnes vastava omavalitsuse elanike huvides. Selliseks muutmiseks on nõutav asjast huvitatud omavalitsuse otsus ja ministrite kabineti otsus.