Euroopa Parlamendi saadikud peavad lubamatuks Vene ametivõimude katseid sekkuda Eesti siseasjadesse ja kutsuvad Venemaad üles järgima eranditeta Viini konventsiooni.

Ka mõistetakse hukka Vene ametivõimude valimatu ja avalikult vaenulik keelekasutus ja katsed kasutada majandussurvet Eestile välispoliitika vahendina. Lisaks rõhutatakse Venemaa ja Ida-Euroopa vahelise ning Eesti-sisese dialoogi tähtsust, teatas Euroopa Parlamendi pressiosakond.

Eesti-teemalise resolutsiooni poolt hääletas 460, vastu 31 ja erapooletuks jäi 38 saadikut. Resolutsioonis väljendatakse toetust Eesti valitsusele ja solidaarsust temaga. Saadikud märgivad, et nad peavad “ELi ühe väiksema liikmesriigi vastu suunatud rünnakuid Euroopa Liidu solidaarsuse proovikiviks”.

Parlamendiliikmed peavad “lubamatuks Vene ametivõimude mitmesuguseid katseid sekkuda Eesti siseasjadesse” ning parlament “mõistab hukka Venemaa katsed kasutada majandussurvet Eestile välispoliitika vahendina ja kutsub Venemaa valitsust üles taastama kahe riigi vahel normaalsed majandussuhted”.

Saadikud “on häiritud Moskvas asuva Eesti saatkonna puudulikust kaitsest Venemaa ametivõimude poolt ja Naši meeleavaldajate toime pandud füüsilistest rünnakutest Eesti suursaadiku vastu” ning nad kutsuvad “Venemaa valitsust üles järgima ilma eranditeta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni”.

Resolutsioonis öeldakse, et Venemaa ametivõimude “valimatu ja avalikult vaenulik keelekasutus Eesti vastu on teravas vastuolus rahvusvahelise käitumise põhimõtetega ning mõjutab ELi ja Venemaa suhteid tervikuna”.

Komisjoni ja kõiki liikmesriike kutsutakse üles osalema Eesti veebilehtede vastu toime pandud küberrünnakute analüüsimisel ning esitama uuringu selle kohta, kuidas selliste rünnakute ja ähvarduste vastu saaks võidelda ELi tasandil. Samuti kutsutakse Venemaad üles nimetatud uurimist täiel määral toetama.

Parlamendiliikmed kutsuvad Venemaa valitsust üles pidama Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega “avatud ja eelarvamusteta dialoogi 20. sajandi ajaloo ning inimsusevastaste kuritegude, sealhulgas totalitaarse kommunismi poolt toime pandud inimsusevastaste kuritegude teemal”.

Saadikud tervitavad lõpetuseks Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese üleskutset tõhustada Eesti-sisest dialoogi, et ületada olemasolevaid lõhesid eri kogukondade vahel ja luua uusi võimalusi vene keelt kõnelevate eestimaalaste integreerimiseks.