Šoigud ja Gerassimovi kahtlustatakse sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes.

Kohtu arvates on põhjendatud alus uskuda, et need kaks kahtlusalust vastutavad Venemaa relvajõudude antud raketilöökide eest, mis tabasid Ukraina elektritaristut vähemalt 2022. aasta 10. oktoobrist vähemalt 2023. aasta 9. märtsini. Selle ajavahemiku jooksul andsid Venemaa relvajõud suure arvu lööke paljude elektrijaamade ja alajaamade vastu mitmes kohas Ukrainas.

Kohus leidis, et on põhjendatud alus uskuda, et väidetavad löögid olid suunatud tsiviilobjektide vastu, ning nende rajatiste puhul, mis oleksid võinud sõjalisteks objektideks kvalifitseeruda, oli oodatav juhuslik kahju selgelt suurem kui sõjaline kasu.

Kohus tegi peale selle kindlaks, et väidetav löökide kampaania kujutas endast korduvat käsu andmist tsiviilelanikkonnavastaseks tegevuseks, ja kampaania viidi ellu riiklikku poliitikat järgides. Seetõttu on põhjendatud alus uskuda, et kahtlusalused põhjustasid tahtlikult suuri kannatusi või tõsiseid vigastusi või kahju vaimsele või füüsilisele tervisele ning kannavad seega Rooma statuudi 7. artikli järgi vastutust inimsuse vastu toime pandud kuriteo eest.

Võttes arvesse, et peamisi faktilisi väiteid toetavad tõendid ja muu asjakohane materjal, mille on esitanud süüdistaja, leidis kohus, et on täidetud statuudikohased nõuded taotletud vahistamismääruste väljaandmiseks.

Vahistamismääruste sisu on salajane, et kaitsta tunnistajaid ja juurdlust. Võttes aga arvesse, et vahistamismäärustes kirjeldatud tegevus, mis kujutab endast rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist, näib jätkuvat, otsustas kohus, et vahistamismäärustest avalikkuse teavitamine võib aidata edasisi kuritegusid ära hoida. Seetõttu otsustati, et on õigusmõistmise huvides avaldada määruste olemasolu, kahtlusaluste nimed ja kuriteod, mille eest on määrused välja antud.

Varem on ICC välja andnud määrused Venemaa presidendi Vladimir Putini ja laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova vahistamiseks. Selle aluseks on Ukraina laste Venemaale küüditamine.

Venemaa ei ole ICC liige ega tunnusta selle jurisdiktsiooni.

Jaga
Kommentaarid