Riigikogu langetas põhimõttelise otsuse, kas kaaluda tulevikus Eestis tuumaenergia tootmist. Otsus põhineb eeskätt tuumaenergia töörühma tehtud analüüsil, mille järeldus on, et tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis on teostatav.

Otsuse kohaselt tuleb energiamajanduse arengukavas aastani 2035 käsitleda tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevaid mõjusid, et tagada energia varustuskindlus kliimaneutraalsele energiatootmisele üleminekul.

Õigusraamistiku loomisel tuleb tagada, et riikliku julgeolekuga, rahastamisega ja omandivormiga seotud riske on põhjalikult hinnatud.

Seletuskirja kohaselt oleks Eestis tuumaenergia kasutuselevõtul mitmeid eeliseid. Muu hulgas pakuks tuumaenergia pidevat juhitavat tootmisvõimsust, mis tasakaalustaks taastuvenergia tootmise võimsuse kõikumisi, aitaks Eestil jõuda kliimaneutraalsuse eesmärgini, tagaks pikas vaates elektri stabiilse ja soodsa hinna, edendaks teadus- ja arendustegevust, tooks kaasa majandusliku kasu ning looks kohalikele elanikele töökohti. Otsusega ei anta õigust ehitada Eestisse tuumaelektrijaam.

Riigikogu 55 liikme esitatud riigikogu otsuse „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine“ vastuvõtmise poolt hääletas 41, vastu oli 25 ja erapooletuks jäi kaks riigikogu liiget.