Riigieelarve seaduse muutmise seadus loob aluse, et põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused, v.a. kinnisasjadega seotud investeeringud, kiidab heaks Riigikogu rahanduskomisjon enne riigieelarve eelnõu algatamist Riigikogus. Valitsusel on ka edaspidi õigus ja kohustus hinnata põhiseadusliku institutsiooni eelarvetaotlust. Muudatus puudutab Riigikogu, Vabariigi Presidenti, Riigikontrolli, Õiguskantslerit ja Riigikohust, mis põhiseaduslike institutsioonidena on oma tegevuses sõltumatud.

Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadusega tagatakse kaitse tööalase tegevusega teatavaks saanud Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitajale. Uus regulatsioon näeb ette teavitamise viisid ja kanalid ning määrab, millal, mis ulatuses ja tingimustel teavitaja kaitse kohaldub. Riigi ja omavalitsuste ametiasutustel ja nende hallatavatel asutustel ning vähemalt 50 töötajaga ettevõtetel tekib kohustus luua Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitamiseks teavituskanal.

Toiduseaduse muutmise seadusega tehakse tehnilise iseloomuga muudatusi, et tagada seaduse parem kooskõla Euroopa Liidu õigusega. Direktiiv võetakse üle seoses toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loaga ning tehakse muudatused seoses laborite ja loomse toidu saasteainete riikliku järelevalvega. Samuti nähakse ette võimalus volitatud labori teenuse sisseostmiseks, kui labor asub teises ELi liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, ning täpsustakse toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemisega seotud loa taotlemist.

Euro kasutusele võtmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega kehtestatakse ühe- ja kahesendistele euromüntidele sularahas arveldamisel kohustuslikud ümardamisreeglid. Kaupmehel on kohustus ümardada ostukorvi maksumus sularahamakse korral üles- või allapoole lähima viie sendini. Lõplik ostusumma, mis lõpeb ühe, kahe, kuue või seitsme eurosendiga, ümardatakse allapoole, ning summa, mis lõpeb kolme, nelja, kaheksa või üheksa sendiga, ümardatakse ülespoole. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2025.