ERR kirjutab, et Erakond Eestimaa Rohelised esitas 9. juunil toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks üheksa kandidaati, kuid tasus 4100-eurose kautsjoni vaid kahe eest. Vabariigi valimiskomisjon jättis ülejäänud seitse kandidaati registreerimata.

Roheliste hinnangul riivab suur kautsjoninõue ebaproportsionaalselt kandidaatide passiivset valimispõhiõigust ning nad pöördusid riigikohtusse, paludes tunnistada Euroopa Parlamendi valimise seadus põhiseadusega vastuolus olevaks ja kohustada valimiskomisjoni registreerima ka erakonna seni registreerimata jäetud kandidaadid.

Roheliste sõnul on põhiseadusliku vaidluse olemuseks varandusliku tsensuse seadmine läbi ebamõistlikult suure ja piirava kautsjoni, millega tõrjutakse suur osa Eesti inimestest oma valimisõiguse teostamisest eemale.

„Isegi, kui kandidaadil on selline raha olemas, pole antud piirang mõistlik ega otstarbekas, ega saa kuidagi parandada kaasatust ega osaluse määra.

Sellise piirangu poliitilisteks mõjudeks on võimu kontsentreerumine, poliitilise konkurentsi vähenemine ning moonutatud demokraatia. Seda saavad ka Eesti inimesed käimasolevas „kampaanias“ taas kogeda,“ seisis Roheliste pressiteates.

Riigikohtu lahendi järgi peab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium vajalikuks eelotsuse küsimist Euroopa Kohtult ning põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse peatamist kuni Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni.

Lahendis seisab ka, et kolleegiumi hinnangul ei ole kaebus perspektiivitu ja tõstatab olulise õigusliku küsimuse. Eestis Euroopa Parlamendi valimistel kohaldatav kautsjon on üks Euroopa suuremaid ja on ühe kandidaadi kohta märkimisväärselt suurem ka riigikogu valimisi silmas pidades.

Kui kandidaadid vastavad seaduses sätestatud muudele nõuetele, kohustab riigikohus nad valimistel registreerima hoolimata sellest, et erakond pole nõutud kautsjonit tasunud.