Kaebuses on kirjeldatud, et Rohelised andsid 20. aprillil valimisteenistusele avalduse oma kandidaatide registreerimiseks Euroopa Parlamendi valimistele. Valimisteenistus vastas, et üheksast esitatud kandidaadist seitsme eest ei ole tasutud nõutavat kautsjonit summas 28 700 eurot ning tegi ettepaneku see ära tasuda.

Rohelised vastasid sellele, et kautsjoni nõue on nende hinnangul vastuolus põhiseadusega. Valimisteenistus omakorda jättis seejärel ülejäänud seitse kandidaati valimistele registreerimata. Nüüd esitasid Rohelised riigikohtule kaebuse, milles paluvad tühistada valimisteenistuse otsuse kandidaadid registreerimata jätta.