Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase sõnul leidis komisjon, et õiguskantsleri ettepanek on põhjendatud ning Riigikogu peaks viima seadused põhiseadusega kooskõlla. Võimalikke lahendusi asub tema sõnul arutama rahanduskomisjon pärast seda, kui õiguskantsleri ettepanekut on toetanud ka Riigikogu täiskogu.

Rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni sõnul otsustas ka rahanduskomisjon õiguskantsleri ettepanekut toetada. „Probleemi lahendamiseks tuleks teha seadustesse muudatus, mis kohustaks pankasid avama teatud tingimustel inimesele kas või piirangutega pangakonto,“ ütles ta ja lisas, et konto kasutamisele piirangute seadmisega saaks vähendada rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud riske.

Õiguskantsler Ülle Madise tegi eelmisel nädalal Riigikogule ettepaneku viia rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, krediidiasutuste seadus, võlaõigusseadus ja riigilõivuseadus põhiseadusega kooskõlla. Samuti palus ta parlamendil luua õiguslik alus ja menetluskord selleks, et igal inimesel oleks võimalik kohtusse pöördumisel tasuda riigilõivu kas sularahas või teatud tingimustel pangakonto kaudu ka juhul, kui ta ei saa oma pangakontot kasutada tavapärases ulatuses seetõttu, et pank täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid.

Õiguskantsler selgitas, et talle on esitatud mitu avaldust, kust selgub, et pank on keeldunud pangakonto avamisest või on konto sulgenud ning ka teised Eesti pangad keelduvad kontot avamast. Tema sõnul on need otsused tõenäoliselt tehtud, lähtudes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetest, mis ei luba krediidiasutustel teatud tingimustel teenust osutada või kohustavad teenuse osutamise lõpetama. Samal ajal ei võta pangad pangakontota inimestelt vastu sularahamakseid ning inimestel pole võimalik ka oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda, sest nad ei saa sularahas tasuda üle 10 euro suurust riigilõivu.

Õiguskantsler märkis, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine on vaieldamatult oluline eesmärk. Samas vajavad kõik inimesed tema sõnul igapäevaseks toimetulemiseks pangakontot hoolimata sellest, kuidas nende tegevust õiguslikult hinnatakse. „Rahapesu ja terrorismi tõkestamise eesmärki on võimalik saavutada inimeste põhiõigusi paremini arvestaval moel,“ ütles ta.

Ettepaneku arutamisel riigikogu täiskogus esinevad ettekandega õiguskantsler ning riigikogu põhiseaduskomisjoni ja rahanduskomisjoni esindaja. Pärast ettekandeid ja küsimuste-vastuste vooru avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta kõik Riigikogu liikmed, ning seejärel toimub hääletus. Õiguskantsleri ettepanek leiab toetust, kui selle poolt hääletab rohkem Riigikogu liikmeid kui selle vastu. Ettepaneku arutamise aja määrab Riigikogu juhatus.

Kui õiguskantsleri ettepanek leiab täiskogus toetust, teeb riigikogu esimees rahanduskomisjonile ülesandeks algatada eelnõu, et viia seadused põhiseadusega kooskõlla.