Sotsiaalkindlustusamet korraldas Norra abiga uuringu Eesti elanike teadlikkuse kohta soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas. Turu-uuringute AS-i uuringu eesmärk oli saada ülevaade 2024. aasta Eesti elanike teadlikkusest ja hoiakutest pere- ja seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse kohta ning hinnata nende muutust ajas – analoogsed uuringud tehti ka 2014. ja 2016. aastal.

Positiivne on, et 2014. ja 2016. aastaga võrreldes tuntakse perevägivalla olukordi nüüd paremini ära. Kui varasemates uuringutes oli mitu paarisuhte olukorda, mida pidasid vägivallaks ligikaudu pooled, siis 2024. aastal peab esile toodud olukordi kergeks või raskeks vägivallaks ligikaudu 80% vastanuid või rohkemadki.