Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul on amet tuvastanud, et Elektrilevil on rikete likvideerimise meeskondade nappus. „Olukorra teeb omakorda raskemaks ressursipuudus Elektrilevi juhtimiskeskuses, mille tõttu tekivad juhtimiskeskuses pikad kõneootejärjekorrad ja seetõttu viibib rikkeid likvideerivate meeskondade töö,“ ütles Pärn-Lee.

Juhtimiskeskuse teenust osutab Elektrilevile Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Connect OÜ.

Lisaks eelnevale puudub Elektrilevil piisav võimekus automaatselt tuvastada rikkeid peamiselt madalpingevõrgus ning väikeses osas keskpingevõrgus, mistõttu on elektrikatkestuse algusaja määramine ebatäpne ning sellest tulenevalt võib tarbija võrgutasu vähendamise suurus teatud juhtudel tegelikkusest väiksem olla. Tarbijate jaoks tähendab see, et elektrivarustuse katkestused kestavad kauem. Vastava võimekuse puudumine toob kaasa selle, et Elektrilevi võrgus on varustuskindluse näitajad ebatäpsed ja olukord ei vasta tegelikkusele.

Konkurentsiameti hinnangul on Elektrilevi küll astunud vajalikke samme katkestuste likvideerimise poole ja kriisijuhtimise protsesse parandanud võrreldes 2022. aasta detsembriga, mil toimusid võrguühenduse ulatuslikud katkestused Saare maakonnas, kuid jätkuvalt on Elektrilevi kriisisituatsioonide lahendamise kitsaskohtadeks kriisiolukorra meetmete raamistiku puudumine raamlepingutes, mille tõttu on rikkemeeskondande operatiivsem kaasamine piirkondade vahel keerulisem.

„Konkurentsiamet on tuvastanud, et novembri ja detsembri rikked on peamiselt tingitud sellest, et Elektrilevil on puudujääk liinikoridoride hoolduses ning hooldusvajadusega liinikoridorid on Elektrilevil 28% ulatuses hooldamata jäänud, mistõttu murduvad tugeva tuule ja/või suure lume korral puud, mis põhjustavad laiaulatuslikke elektrikatkestusi,“ ütles Pärn-Lee.

Eelnevast tulenevalt tegi Konkurentsiamet Elektrilevile ettekirjutuse ja kohustas Elektrilevi välja töötama tegevuskava kõikides hooldusvajadusega liinikoridorides hooldustööde läbiviimiseks. Samuti tuleb välja töötada tegevuskava, kuidas kriisiolukorras paremini ja operatiivsemalt võrgukatkestuste likvideerimistöid tegevate ettevõtete meeskondi kaasata, ning kava Elektrilevi OÜ ressursipuuduse leevendamiseks. Lisaks peab Elektrilevi kriitiliselt üle vaatama tarbijate hulga, kellel katkestuste tõttu võrgutasusid vähendatakse.

Konkurentsiamet viib läbi eraldi menetluse, mille käigus hinnatakse investeeringuid, mille Elektrilevi on juba teinud või plaanib tulevikus teha võrgu varustuskindluse tagamise nõuete täitmiseks.

Amet alustas järelevalvemenetlust selle aasta oktoobris eesmärgiga hinnata, kuidas ja kas Elektrilevi on oma valmisolekut elektrikatkestusteks parandanud.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.