Kokku makstakse tänavu septembrist detsembrini palgatoetusi välja 4 339 096 euro eest. Palgatoetust taotlesid kõik kaheksa Ida-Virumaa omavalitsust, kaks erakoolipidajat ja 14 riigikooli. Toetuse taotlemisel tuli esitada õpetajate nimed ning kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid. Kokku saavad toetust 1137 õpetajat ja tugispetsialisti ning ligi 150 juhti, kelle palgalisa otsustab kooli pidaja.

Haridusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov märkis, et põhjalik dokumentide kontroll osutus väga vajalikuks. „Ehkki mõned eestlastest õpetajad nurisesid, et ministeerium läheb dokumentide küsimisega liiale, lähtusime võrdse kohtlemise printsiibist,“ ütles Dubolazov. Riigilt küsiti Dubolazovi sõnul ligi 284 000 euro võrra rohkem raha kui pidanuks. „Terve aasta peale oleks see tähendanud riigile üle miljoni euro asjatut kulu,“ ütles ta.

Taotluste hindamise käigus selgus, et kokku oli esitatud 82 haridustöötajat, kes ei vastanud tingimustele ehk kellel puudub vajalik kvalifikatsioon või kõrgharidus, ei tööta eesti keeles või puudub vajalik eesti keele oskus. Samas lisandus andmete täpsustamise käigus taotlustesse 12 haridustöötajat, kellele esmalt toetust ei taotletud.

Toetust sai taotleda selle aasta septembrist detsembri lõpuni, kuid tegemist on pikemale ajaperioodile planeeritud meetmega. Palgatoetuse taotlemine ja maksmine jätkub järgmisel aastal.

Esimese taotlemise käigus korrastati Ida-Virumaa õpetajate andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis ning edaspidi ei pea ministeerium taotluste hindamisel dokumente ükshaaval läbi vaatama, mis muudab kogu protsessi lihtsamaks ja kiiremaks.

Palgameetme eesmärk on tagada kvaliteetne eestikeelne õppetöö seoses üleminekuga eestikeelsele õppele kogu riigis, õpetajate läbipõlemise vältimine ja vajalike lisaõpetajate palkamise võimaldamine. Palgatoetust said taotleda Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused ja Ida-Virumaal haridusasutust pidavad eraõiguslikud juriidilised isikud ning Ida-Virumaal riigi hallata olevad haridusasutused.

Palgalisa suurus on koolieelse lasteasutuse õpetajale täistööajaga töötamisel 525 eurot kuus; üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetajale täistööajaga töötamisel 874 eurot kuus; koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse tugispetsialistile (eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog) täistöötajaga töötamisel 874 eurot. Kui haridustöötaja töötab osalise koormusega, eraldatakse toetust proportsionaalselt täidetavale ametikohale ja koormusele.

Toetust makstakse õpetajale, kes õpetab eesti keeles ja vastab oma ametikohale kehtestatud eesti keele oskuse nõudele ja omab kõrgharidust. Eesti keeles õpetamise nõuet ei rakendata võõrkeeleõpetajale. Kõrghariduse nõuet ei rakendata õpetajale, kes on loetud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja või kutsestandardis toodud kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks.