Delfi avaldab Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri avalduse täismahus.

Reedel, 11. augustil sai ülikoolile teatavaks, et sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on ülikooli nimel sõlminud õigusvastaselt koostöölepingu Pere Sihtkapitali SA-ga, rikkudes sellega mitmeid ülikooli sisereegleid ja ka seadust. Mõistan dekaani tegevuse ilma ühegi õigustuseta hukka ning andsin olukorra ilmnedes sellest kohe teada nii Raul Eametsale kui ka avalikkusele. Tänasel kohtumisel teavitasin Raul Eametsa, et arvestades rikkumise tõsidust on mõeldamatu ülikoolis tööd jätkata. 

Pean oluliseks põhjendada otsust ja ennetada küsimusi, kas ülikooli otsus on proportsionaalne. Leian, et töösuhte lõpetamine on ainuvõimalik variant, sest Raul Eamets on professori ja dekaanina teinud teadlikult valikud, mille käigus on ta otsustanud 1) rikkuda ülikooli juhtimisalaseid reegleid (näilise lepingu sõlmimine ja selle varjamine) 2) mitte kinni pidada heast teadustavast ja teaduseetika nõuetest ning 3) eirata korruptsioonivastase seaduse toimingupiirangu nõudeid. Kui eksimusi olnuks üks, võinuks ülikool kaaluda hoiatust või ainult dekaaniameti ennetähtaegset lõpetamist. Praegusel juhul pole see aga mõeldav, sest järjestikuste rikkumiste toimepanek oli teadlik valik. Ka juhtunu avalikuks saamise järel ei ole Raul Eamets mõistnud oma rikkumiste täit tõsidust. 

Pean seda ühemõtteliselt lubamatuks, et Raul Eamets sõlmis ülikooli nimel lepingu sihtasutusega, mille nõukokku ta ise kuulub. Rikkumise teeb veelgi jämedamaks asjaolu, et ehkki dekaan küsis lepingu sõlmimise kohta maikuus ülikooli õigusnõunikult nõu ja sai selge vastuse, et ülikool ei saa sellist lepingut sõlmida, eiras ta saadud suuniseid. Õigusnõunik märkis juba siis, et lepinguga võtaks ülikool endale vastutuse tegevuse eest, millega me tegelikult seotud ei ole ja lepingu sisu arvestades oleks tegu fabritseeritud volitusega, et sihtasutus saaks rahvastikuregistrist kätte inimeste andmed. Ehkki kevadel teatas dekaan selle õigusliku hinnangu peale, et ei sõlmi lepingut, on nüüdseks selgunud vastupidine. Seejuures jättis ta lepingu ülikooli dokumendiregistris registreerimata. Sellega on Raul Eamets eiranud selget lepingu sõlmimise keeldu, rikkunud ülikooli sisekorda, teaduseetika põhimõtteid ja korruptsioonivastast seadust. 

Kuna professori ametikohalt vallandamist esineb harva, põhjendan ka seda otsust. Professori ametikoht on juhtiv positsioon, mille täitja tegeleb nii teaduse kui ka õppetööga. Pole mõeldav, et inimene, kes on läinud ise jämedalt vastuollu teaduseetika reeglitega, õpetaks teaduseetikat üliõpilastele ja osaleks uurimisrühmade juhtimises. 

Mul on väga kahju, et oma tegevusega on dekaan lisaks ülikooli maine kahjustamisele teinud keeruliseks kõigi oma kolleegide töö, kes korraldavad sõltumatuid teadusuuringuid, järgides kõiki rangeid eetika- ja protseduurireegleid. Praeguse juhtumiga on Eesti elanike usaldust kuritarvitatud ja selle tagasivõitmine on paraku jäetud kogu akadeemilise kogukonna õlgadele. Kutsun üles nii kolleege kui ka vastavaid ametkondi selleks ühiselt lahendusi leidma. 

Olen alati tervitanud ülikooli teadlaste ühiskondlikku aktiivsust. Seejuures on aga vaja teadlikult tajuda piire, et mitte sattuda rollikonflikti ega minna vastuollu eetika ja seadustega. Eriti selge peab see piir olema juhtival kohal töötades.

Raul Eamets: leian, et see karistus on ebaproportsionaalselt suur

Raul Eamets märkis, et ta pole lõpuni välja Toomas Asseriga ühel arvamusel. „Osaliselt nõustun, aga mitte kõigi süüdistustega,“ sõnas ta Delfile.

Mis edasi?

„Kavatsen ka need süüdistused koos ülesütlemise lepinguga vaidlustada,“ teatas ta ning märkis, et tõenäoliselt tuleb seda teha töövaidluskomisjonis ning suisa kohtuski, kui tarvis. „Leian, et see karistus on ebaproportsionaalselt suur.“

Rohkem kommentaare Eamets anda ei soovinud.